Ма­тро­си мі­но­но­сця ”За­ви­дний” пер­ши­ми під­ня­ли укра­їн­ський пра­пор на Чор­но­мор­сько­му фло­ті

Krayina - - ДАТИ - Пі­дго­ту­ва­ла: Оль­га ШВЕД

”МЫ, УКРАИНЦЫ ЭСКАДРОННОГО МИНОНОСЦА ”ЗАВИДНЫЙ”, ПОДНЯЛИ СВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЛАГ НА ГАФЕЛЕ ДЛЯ ТО­ГО, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ: НЕСМОТРЯ НА ВЕКОВОЙ ГНЕТ, ВСЕ-ТАКИ ЖИВЫ СЫНЫ НАШЕЙ СЛАВНОЙ МАТЕРИ-УКРАИНЫ. Мы не спу­стим по­дня­тый флаг до тех пор, по­ка мы живы и су­ще­ству­ет ми­но­но­сец ”Завидный”, – ко­ман­да есмін­ця Чор­но­мор­сько­го фло­ту опри­лю­дни­ла свій ма­ні­фест у всіх крим­ських га­зе­тах Із 72 чле­нів екі­па­жу біль­шість бу­ли укра­їн­ця­ми. ”За­ви­дний” ва­гою 450 т спу­сти­ли на во­ду 1903-го. Під час Пер­шої сві­то­вої вій­ни ко­ра- бель брав участь в опе­ра­ці­ях, ніс бло­ка­дну слу­жбу бі­ля бе­ре­гів Ту­реч­чи­ни, ви­став­ляв мі­ни бі­ля про­то­ки Бо­сфор. ”Чор­но­мор­ський флот, що утри­му­є­ться ко­шта­ми ро­сій­ської ка­зни, не по­ви­нен під­ні­ма­ти на ко­ра­блях ні­яко­го пра­по­ра, крім ро­сій­сько­го. Це се­па­ра­тизм”, – ді­знав­шись про ма­ні­фест укра­їн­ців, мор­ський мі­ністр Ро­сії Дми­тро Вер­де­рев­ський 17 жов­тня від­пра­вив те­ле­гра­му до Цен­траль­ної Ра­ди. За при­кла­дом ”За­ви­дно­го” укра­ї­ні­зу­ю­ться дев’ять лін­ко­рів, сім крей­се­рів, 18 есмін­ців, 14 під­во­дних чов­нів, 16 сто­ро­жо­вих і по­силь­них ко­ра­блів, 11 вій­сько­вих тран- спор­тів і пла­ву­чих баз. Пі­сля про­го­ло­ше­н­ня Укра­їн­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки 7 ли­сто­па­да 1917-го в Се­ва­сто­по­лі від­бу­ва­є­ться вій­сько­вий па­рад. До кін­ця ро­ку біль­шість су­ден Чор­но­мор­сько­го фло­ту пе­ре­хо­дять під кон­троль біль­шо­ви­ків. Усі ко­ра­блі мін­ної бри­га­ди під­ні­ма­ють чер­во­ні пра­по­ри. Окрім ”За­ви­дно­го”. Він пли­ве до Оде­си, але там теж па­ну­ють чер­во­но­ар­мій­ці. Во­ни за­хо­плю­ють мі­но­но­сець, пе­ре­йме­но­ву­ють у ”Пол­ков­ник Шрам­чен­ко”, а по­тім – ”Мар­ті”. За сім ро­ків спи­су­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.