три блок­ба­сте­е­ри

12 жов­тня у про­кат ви­хо­дить при­го­дни­цький фільм-фен­те­зі ”Сто­ро­жо­ва за­ста­ва”. Це екра­ні­за­ція одно­ймен­ної по­ві­сті Во­ло­ди­ми­ра Ру­тків­сько­го про су­ча­сно­го шко­ля­ра Ві­тька, який че­рез пор­тал ча­су по­тра­пляє в ми­ну­ле – на ти­ся­чу ро­ків на­зад. Кар­ти­ну укра­їн­ської кі

Krayina - - КУЛЬТУРА -

– ДО ВІЙ­НИ ДЛЯ БІЛЬ­ШО­СТІ КІНОВИРОБНИКІВ В УКРА­Ї­НІ ОСНОВНИМ ЗАМОВНИКОМ БУ­ЛИ РОСІЯНИ. 2011-го Film.ua по­ста­ви­ла со­бі ме­ту – за три ро­ки збіль­ши­ти при­бу­ток від спів­пра­ці з іно­зем­ни­ми ком­па­ні­я­ми, не вклю­ча­ю­чи пост­ра­дян­ські кра­ї­ни. 2014-го це ста­но­ви­ло близь­ко 20 від­со­тків за­галь­но­го до­хо­ду. У виробництво вкла­да­ли вла­сні ко­шти. За­вер­ше­ні кар­ти­ни про­по­ну­ва­ли ку­пи­ти те­ле­ка­на­лам, зокре­ма і ро­сій­ським. За­ко­ни, що обме­жи­ли спів­пра­цю з кра­ї­но­ю­о­ку­пан­том, пі­шли на ко­ристь ві­тчи­зня­ним ви­ро­бни­кам. Пе­ред на­ми від­крив­ся сві­то­вий кі­но­ри­нок. Нав­чи­ли­ся ство­рю­ва­ти про­дукт зна­чно ви­що­го рів­ня. Укра­їн­ські філь­ми те­пер є на ін­тер­нет-пла­тфор­мах аме­ри­кан­ських ме­ді­а­ком­па­ній Netflix та Amazon. Ста­ли до­сту­пні для там­те­шніх, а та­кож єв­ро­пей­ських і азій­ських гля­да­чів. У ме­ре­жі ле­галь­но опу­блі­ку­ва­ли по­над 300 го­дин ві­тчи­зня­но­го кі­но.

ПРАЦЮЮЧИ З ІНШИМИ ВИРОБНИКАМИ НАД ЗАКОНОМ ПРО ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ КІ­НО

( ухва­ле­ний Вер­хов­ною Ра­дою 23 бе­ре­зня 2017 ро­ку. – Кра­ї­на), хо­ті­ли змі­ни­ти пра­ви­ла гри на рин­ку – кон­тро­лю­ва­ти ком­па­нії, які ке­ру­ють про­ка­том. Че­рез їхнє сва­ві­л­ля два ро­ки то­му для ”Не­злам­ної” (вій­сько­ва дра­ма про ра­дян­ську снай­пер­ку часів Дру­гої сві­то­вої, укра­їн­ку Лю­дми­лу Пав­ли­чен­ко; ре­жи­сер – Сер­гій Мо­кри­цький. – Кра­ї­на) і ”Фор­са­жу-7” (аме­ри­кан­ський кри­мі­наль­ний бо­йо­вик. – Кра­ї­на) обра­ли один час по­ка­зу. У ре­зуль­та­ті ком­па­нія Film.ua втра­ти­ла по­ло­ви­ну ка­со­вих збо­рів. Та­кож за­про­по­ну­ва­ли за­ко­но­дав­цям уве­сти обме­же­н­ня для про­дю­се­рів на отри­ма­н­ня дер­жав­них ко­штів. Ті, хто не по­вер­тає хо­ча б 50 від­со­тків ін­ве­сти­цій, не ма­ти­муть пра­ва отри­ма­ти гро­ші на на­сту­пну стрі­чку. За­про­ва­ди­ли по­пу­ляр­ну в Єв­ро­пі й но­ву для Укра­ї­ни те­хно­ло­гію ри­бей­тів (по­вер­не­н­ня кі­но­ком­па­ні­ям ча­сти­ни ко­штів на виробництво філь­мів із бюджету кра­ї­ни, на те­ри­то­рії якої від­бу­ва­ли­ся зйом­ки. – Кра­ї­на).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.