Г’ю ГЕФНЕР

”НЕ ЗРАДИВ ЖОДНУ З ДРУЖИН. ЗАТЕ ПІ­СЛЯ РОЗЛУЧЕННЯ ЙШОВ У СТРАШНІ ЗАГУЛИ”

Krayina - - ЩОДЕННИК - 91 рік, ЗАСНОВНИК ЖУР­НА­ЛУ PLAYBOY

На­ро­див­ся 9 кві­тня 1926-го в мі­сті Чи­ка­го, США. Ба­тько був бух­гал­те­ром, ма­ти – вчи­тель­кою. "Ме­ні не до­зво­ля­ло­ся за­во­ди­ти дру­зів, бо во­ни мо­гли по­га­но впли­ну­ти. Не ви­пу­ска­ли гра­ти­ся на ву­ли­цю, хо­ча всі хло­пці з ран­ку до но­чі ла­зи­ли по бу­дмай­дан­чи­ках". У шко­лі ви­да­вав на­ма­льо­ва­ну вла­сно­руч га­зе­ту з ка­ри­ка­ту­ра­ми. 1944-го мо­бі­лі­зу­ва­ли в ар­мію. Два ро­ки слу­жив вій­сько­вим ко­ре­спон­ден­том у шта­бі Ти­хо­оке­ан­сько­го фло­ту США. За­кін­чив пси­хо­ло­гі­чний фа­куль­тет уні­вер­си­те­ту Іл­лі­ной­су та одру­жив­ся з по­дру­гою юно­сті Міл­дред Віл­льямс. Із нею про­жив у шлю­бі 10 ро­ків, на­ро­ди­ли­ся до­чка й син. Пра­цю­вав ре­да­кто­ром жур­на­лу Shaft, по­тім – у від­ді­лі ре­кла­ми жур­на­лу Esquire. На по­зи­че­них у ін­ве­сто­рів i ма­те­рі 9,6 ти­ся­чі до­ла­рів за­пу­стив жур­нал Stag Party – "По­хмі­л­ля". Зго­дом пе­ре­йме­ну­вав йо­го на Playboy – "Гуль­тяй". "Ще в ар­мії я по­ба­чив, який успіх у чоловіків ма­ють кар­тин­ки ого­ле­них жі­нок. Хо­тів ство­ри­ти жур­нал та­кий, як Esquire, але ди­на­мі­чні­ший, від­вер­ті­ший, роз­ку­ті­ший і се­ксу­аль­ні­ший. Де б за­мість фо­то­гра­фій по­ро­ди­стих ко­ней і джентль­ме­нів бу­ли знім­ки ого­ле­них дів­чат". Пер­ший ви­пуск Playboy з’явив­ся 1953 ро­ку. На об­кла­дин­ці було фо­то актри­си Ме­ри­лін Мон­ро. Ти­раж – 70 ти­сяч при­мір­ни­ків роз­ку­пи­ли за кіль­ка днів. Гефнер пла­тив най­біль­ші го­но­ра­ри пи­сьмен­ни­кам за пу­блі­ка­ції їхніх тво­рів на сто­рін­ках ви­да­н­ня. Йо­го ав­то­ра­ми бу­ли Ер­нест Ге­мі­нґвей, Рей Бре­дбе­рі, Курт Вон­не­гут, Володимир На­бо­ков. Ого­ле­ни­ми по­зу­ва­ли най­кра­щі топ-мо­де­лі й актор­ки сві­ту. На по­ча­тку 1960-х Гефнер ство­рив те­ле­шоу "Пен­тха­ус Плей­боя", ку­пив осо­бняк, від­крив пер­ший клуб Playboy у Чи­ка­го. У ком­па­нію Playboy Enterprises вхо­ди­ло кни­го­ви­да­н­ня, мо­дель­не агент­ство, зву­ко­за­пи­сна і кі­но­сту­дія. Скан­даль­ну по­пу­ляр­ність у СРСР жур­нал Playboy отримав 1989-го, пі­сля роз­мі­ще­н­ня фо­то на об­кла­дин­ці ра­дян­ської актри­си На­та­лії Не­го­ди. Цьо­го ж ро­ку Гефнер одру­жив­ся вдру­ге – із мо­де­л­лю Кім­бер­лі Кон­рад. Цей шлюб та­кож роз­пав­ся че­рез 10 ро­ків. У па­ри на­ро­ди­ли­ся двоє ді­тей. Із 2000-го Гефнер жив в осо­бня­ку із сі­мо­ма мо­де­ля­ми віком 18–28 ро­ків. 86-рі­чним одру­жу­є­ться втре­тє – з 25-рі­чною мо­де­л­лю Крі­стал Хар­ріс. Улю­бле­ні стра­ви: від­бив­ні з ягня­ти і сма­же­на кур­ка з гар­ні­ром із кар­то­плі. Що­ве­чо­ра ви­пи­вав склян­ку ві­скі з ко­ка-ко­лою. Г’ю Гефнер по­мер у Лос-Ан­дже­ле­сі 27 ве­ре­сня 2017 ро­ку в сво­є­му осо­бня­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.