ПІДСТАВИТИ ПЛЕЧЕ

Пре­зи­дент­ська сім’я у Facebook на сто­рін­ці ”Фон­ду По­ро­шен­ка” роз­мі­сти­ла 26 ве­ре­сня ві­део, в якому вітає гла­ву дер­жа­ви з днем народження. Пе­тру Оле­ксі­йо­ви­чу ви­пов­ни­ло­ся 52. Дружина 55-рі­чна Марина в ро­лі ве­ду­чої ран­ко­вих новин по­ві­до­ми­ла: ”Він уві­йшов в іс

Krayina - - СЛОВНИК - Пі­дго­ту­ва­ла: Те­тя­на ПОРХУН

ПІДСТАВИТИ ПЛЕЧЕ – ІДІОМА АБО ФРАЗЕОЛОГІЗМ – стій­кий не­по­діль­ний зво­рот мо­ви, що пе­ре­дає єди­не по­ня­т­тя, сенс яко­го не ви­зна­ча­є­ться змі­стом йо­го скла­до­вих еле­мен­тів. Сло­ва в цих уста­ле­них ви­ра­зах не мо­жна пе­ре­кла­сти окре­мо, оскіль­ки то­ді їхнє по­ча­тко­ве зна­че­н­ня не зро­зу­мі­ти. Під­став­ля­ти плече озна­чає до­по­ма­га­ти ко­мусь, під­три­му­ва­ти в чо­мусь. В істо­ри­ко-до­ку­мен­таль­но­му ро­ма­ні ”Бі­лий мо­рок” ав­то­ри Іван Го­лов­чен­ко й Оле­кса Му­сі­єн­ко пи­шуть: ”У най­скру­тні­ших си­ту­а­ці­ях ме­ні не­о­дмін­но хтось про­стя­гав ру­ку до­по­мо­ги, під­став­ляв плече”.

АЛЕ НЕ ТІЛЬ­КИ ПЛЕЧЕ МО­ЖНА ПІДСТАВИТИ. На­при­клад, ви­слів ”підставити сви­ню” озна­чає уми­сне чи не­на­ро­ком зав­да­ва­ти ко­му-не­будь при­кро­щів, вчи­ни­ти під­лість або ді­я­ти під­сту­пно про­ти ко­гось. ”Сви­ню” та­кож під­со­ву­ють і під­кла­да­ють. ”Як хо­ті­ло­ся Ма­цен­ко­ві за­раз ви­ла­я­ти Сні­гу­ра, щоб не під­став­ляв він сви­ню сво­є­му ста­ро­му дру­го­ві”, – пи­ше Пав­ло Ав­то­мо­нов. Та­кож у цьому зна­чен­ні вжи­ва­ють фра­зи ”під­вез­ти віз­ка”, ”під­не­сти че­ме­ри­ці” – зав­да­ти не­при­єм­но­стей ко­му-не­будь, на­го­во­рив­ши щось про ньо­го, ”пу­сти­ти жу­ка” – зав­да­ти го­ря, стра­ж­дань, за­ли­ти або за­л­ля­ти за шку­ру са­ла. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ”ПІД­СТАВ­ЛЯ­ТИ ШИЮ” МАЄ ДВА ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ: 1) бра­ти на се­бе чи­їсь обов’яз­ки, об­тя­жу­ю­чи се­бе. Мар­ко Вов­чок: ”Уже те­пер го­ді за вас під­став­ля­ти шию, го­ді!” 2) ста­ви­ти се­бе у ціл­ко­ви­ту за­ле­жність від ко­го-не­будь. На­при­клад: ”А ге­не­рал не до­жи­дає, поки пі­щан­ська гро­ма­да са­мо­хіть під­ста­вить під яр­мо шию”, – пи­ше Па­нас Мир­ний.

СТАН РИЗИКУ БУТИ ВБИТИМ, СТА­ВИ­ТИ СЕ­БЕ ПІД ЗАГРОЗУ; на­ра­жа­ти­ся на не­без­пе­ку ха­ра­кте­ри­зує фразеологізм ”під­став­ля­ти го­ло­ву”. Йо­го у ро­ма­ні ”Вир” ви­ко­ри­сто­вує Гри­го­рій Тю­тюн­ник: ”Бу­вай здо­ро­вий, ща­сли­во то­бі за­ли­ша­ти­ся. Бе­ре­жись і да­ром го­ло­ви не під­став­ляй”. Го­ло­ву у ви­сло­ві ”під­став­ля­ють” під ку­лі, під обух, під со­ки­ру.

ІДІОМУ ”ПІД­СТАВ­ЛЯ­ТИ НОГУ” АБО ”НІЖКУ” тлу­ма­чать як пе­ре­шко­джа­н­ня ко­му-не­будь у чо­мусь. ”Ко­жно­му стар­шо­му ба­жа­ло­ся ви­ско­чи­ти пе­ред на­чаль­ством. Че­рез те ко­жен на ко­жно­го кле­пав, на­го­во­рю­вав, всяк під­став­ляв ногу дру­го­му”, – пи­ше Па­нас Мир­ний. У цьому ж зна­чен­ні та­кож вжи­ва­ють ви­слів ”під­став­ля­ти ко­лін­ця”. ”Мало не всі, за ви­ня­тком ко­ри­фе- їв, по­ча­ли за­ви­ду­вать мо­є­му по­спі­ху, по­ча­ли, як ка­жуть, під­став­ля­ти ко­лін­ця”, – йде­ться у збір­ни­ку про Мар­ка Кро­пив­ни­цько­го. Підставити стіль­чи­ка – ро­би­ти ко­мусь під­лість. ”От те­пе­рень­ки про­то­поп під­ста­вить ме­ні стіль­чи­ка”, – го­во­рив отець Ха­ри­тін у по­ві­сті-хро­ні­ці ”Ста­ро­світ­ські ба­тю­шки та ма­ту­шки” Іва­на Не­чуя-Ле­ви­цько­го. ІН­ТЕР­НЕТ-СПІЛЬНОТА ЗРЕАГУВАЛА НА ТА­КЕ ПРИВІТАННЯ ПРЕЗИДЕНТА З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ. Жур­на­ліст Ле­о­нід Швець пи­ше: ”Сім’я По­ро­шен­ка до­хі­дли­во, з ви­ко­ри­ста­н­ням су­ча­сних ві­део- та ау­діо­за­со­бів на всю кра­ї­ну по­ка­за­ла сво­є­му та­ту­сю, що дру­гий тер­мін йо­му і нам про­ти­по­ка­за­ний”. Бло­гер Макс Бу­жан­ський: ”Та­кої дур­ні в жит­ті не ба­чив. Це не вуль­гар­ність, я на­віть не ро­зу­мію, як це оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти. І куль­том осо­би­сто­сті це не на­зва­ти. Це щось схо­же на кол­го­спни­ка, який по- тра­пив на про­гра­му ”По­ле чу­дес” часів пе­ре­бу­до­ви і, ко­ри­сту­ю­чись на­го­дою, пе­ре­дає при­віт одно­сель­ча­нам. Осо­бли­во по­ра­ду­вав ав­тор­ський хід – екс­тре­на но­ви­на. Ну так тон­ко – дя­тли па­да­ють із гі­лок від за­здро­сті”.

FACEBOOK ТА­КОЖ ЗАРЯСНІВ КОМЕНТАРЯМИ: ”Ша­нов­ний пре­зи­ден­те! Дай Бог здо­ров’я ва­шим близь­ким! Але подивіться на на­род і ди­кі та­ри­фи, ці­ни”, – пи­ше ко­ри­сту­вач під ні­ком Zemlekop Bahmut. ”Ба­жаю вам, ша­нов­ний па­не пре­зи­ден­те, пен­сію 1500 гри­вень”, – за­ли­шив по­ба­жа­н­ня Jan SH із Кро­пив­ни­цько­го. ”Щоб ва­ші ро­ди­чі жи­ли на мі­ні­маль­ну пен­сію та зар­пла­ту і суб­си­дію ви­ро­би­ти не змо­гли”, – на­пи­са­ла сту­ден­тка Ана­ста­сія Лав­рів.

У МЕ­РЕ­ЖІ ІНІЦІЮВАЛИ ТА­КОЖ ФЛЕШМОБ #Як­би­я­бу­вПе­тром. ”#Як­би­я­бу­вПе­тром – під­го­ту­вав би за­кон про вибори, ґрунт для че­сної кон­ку­рен­ції та й пі­шов би”, – Хор­хе Ко­ті­тас. ”#Як­би­я­бу­вПе­тром, то за­де­кла­ру­вав би свою іспан­ську ха­тин­ку”, – Valentyn Desiatnyk.

Бе­ре­жись і да­ром го­ло­ви не під­став­ляй

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.