”Роз­ша­ру­ва­н­ня Єв­ро­со­ю­зу три­ває”

КАНЦЛЕР НІ­МЕЧ­ЧИ­НИ АНҐЕЛА МЕР­КЕЛЬ ДУ­ЖЕ ЦЕНТРИСТСЬКА Й ПРЕ­КРА­СНО ВІДЧУВАЄ СУСПІЛЬНІ НАСТРОЇ,

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю - ЖУР­НА­ЛІСТ МОРІЦ ГАТМАНН – КА­ЖЕ

На ви­бо­рах до ні­ме­цько­го пар­ла­мен­ту 24 ве­ре­сня пар­тія кан­цле­ра Анґе­ли Мер­кель пе­ре­мо­гла, але втра­ти­ла ба­га­то ман­да­тів, по­рів­ня­но з 2013 ро­ком. Її ко­а­лі­цій­ні со­ю­зни­ки – со­ці­ал-де­мо­кра­ти – отри­ма­ли най­гір­ший ре­зуль­тат за пі­сля­во­єн­ну історію кра­ї­ни. Зате впер­ше пі­сля Дру­гої сві­то­вої в Бун­де­стаг по­тра­пи­ла уль­тра­пра­ва ”Аль­тер­на­ти­ва для Ні­меч­чи­ни”. Та­кож по­вер­ну­ли­ся лі­бе­раль­ні ”Віль­ні де­мо­кра­ти”. Пра­кти­чно без змін спра­ви ли­ше у ”лі­вих” і ”зе­ле­них”. Як роз­ви­ва­ти­му­ться по­дії?

– Най­імо­вір­ні­ший сце­на­рій – ко­а­лі­ція, яку на­зи­ва­ють ”Ямай­ка”. Ко­льо­ри пар­тій від­по­від­а­ють пра­по­ру острів­ної ка­риб­ської кра­ї­ни. Чор­ні фар­би бло­ку Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чно­го й Хри­сти­ян­сько-со­ці­аль­но­го со­ю­зу кан­цле­ра Мер­кель, жов­ті – ”Віль­них де­мо­кра­тів” і – ”зе­ле­ні”. Ра­зом у них бу­де 393 ман­да­ти із 709 в Бун­де­ста­зі. Це, по су­ті, єди­ний ва­рі­ант у Мер­кель. Уряд мен­шо­сті, ко­ли слід до­мов­ля­ти­ся по ко­жно­му за­ко­ну, во­на від­ки­дає. Со­ці­ал-де­мо­кра­ти за­яви­ли, що по­ли­шать ни­ні­шню ”Ве­ли­ку ко­а­лі­цію” і пі­дуть в опо­зи­цію. У Ні­меч­чи­ні політики слів на вітер не кидають. 37 ро­ків, жур­на­ліст, пу­блі­цист, те­ле­ве­ду­чий На­ро­див­ся в мі­сті Геп­пін­ген у Ні­меч­чи­ні. Вив­чав сла­ві­сти­ку в Уні­вер­си­те­ті Гум­больд­та в Бер­лі­ні. 2008-2013 ро­ку пра­цю­вав у Ро­сії ко­ре­спон­ден­том Spiegel і Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. 2013–2015-го пи­сав з Укра­ї­ни для Spiegel. Із 2016 ро­ку пра­цює для ро­сій­сько­мов­но­го ні­ме­цько­го те­ле­ка­на­лу RTVD, ні­ме­цько­го ді­ло­во­го ви­дав­ни­цтва OWC–Verlag і швей­цар­сько­го ви­дав­ни­цтва Рrimafila. Во­ло­діє ні­ме­цькою, ан­глій­ською, ро­сій­ською, поль­ською, фран­цузь­кою та іта­лій­ською мо­ва­ми. Одру­же­ний. Ви­хо­вує до­ньок 6 і 10 ро­ків. Лю­бить по­до­ро­жі, історію, фут­бол і гру на гі­та­рі. Жи­ве у Бер­лі­ні Із край­ні­ми пра­ви­ми ні во­ни, ні ХДС не пра­цю­ва­ти­муть. За­раз три­ва­ють дис­ку­сії щодо ко­а­лі­цій­ної уго­ди. Канцлер обі­цяє до Рі­здва но­вий уряд.

Лі­дер ”Віль­них де­мо­кра­тів” Крі­сті­ан Лін­днер за­явив: йо­го пар­тія бу­де в коаліції, якщо змі­ни­ться дер­жав­на по­лі­ти­ка. Не ска­зав, що має на ува­зі. Але ви­бор­чу кам­па­нію по­лі­тси­ла бу­ду­ва­ла, зокре­ма, на ви­мо­зі ви­хо­ду Гре­ції з єв­ро­зо­ни і що вар­то зми­ри­ти­ся з ане­ксі­єю Кри­му Ро­сі­єю. Чи пі­де Мер­кель на зня­т­тя сан­кцій із РФ?

– Укра­ї­на і Ро­сія – не центральні теми в переговорах щодо коаліції. Зна­чно ва­жли­ві­ші пи­та­н­ня все­ре­ди­ні Ні­меч­чи­ни. ”Віль­ні де­мо­кра­ти” по­вер­ну­ли­ся пі­сля чо­ти­рьох ро­ків не­бу­т­тя – до 2013-го во­ни бу­ли мо­лод­ши­ми пар­тне­ра­ми в коаліції із ХДС/ ХСС. Са­ме че­рез слаб­ке від­сто­ю­ва­н­ня сво­їх по­зи­цій їх то­ді по­ка­ра­ли ви­бор­ці. Те­пер во­ни жорс­ткі­ше тор­гу­ю­ться з Мер­кель. Для ХДС украй ва­жли­ві кон­се­рва­тив-

У НІ­МЕЧ­ЧИ­НІ ПОЛІТИКИ СЛІВ НА ВІТЕР НЕ КИДАЮТЬ

УКРА­Ї­НА І РО­СІЯ – НЕ ЦЕНТРАЛЬНІ ТЕМИ В ПЕРЕГОВОРАХ ЩОДО КОАЛІЦІЇ

ні цін­но­сті й мо­раль. ”Лі­бе­ра­ли” ж – за ле­га­лі­за­цію всьо­го і вся. Для них хри­сти­ян­ські цін­но­сті – дру­го­ря­дні. На пер­шо­му пла­ні – зни­же­н­ня по­да­тків і державного пре­су на бі­знес. Во­ни ка­за­ли: за­ра­ди торгівлі й економічного зростання готові визнати Крим ро­сій­ським, ви­гна­ти Гре­цію з єв­ро­зо­ни і від­пра­ви­ти бі­жен­ців у рі­дні кра­ї­ни. Із цим не зго­дні ”зе­ле­ні”, які за сві­то­ву спра­ве­дли­вість, пра­ва лю­ди­ни й де­мо­кра­тію. Та й са­ма Мер­кель не го­то­ва за­ра­ди гро­шей йти на уго­ди з Пу­ті­ним чи вла­што­ву­ва­ти ма­со­ві де­пор­та­ції бі­жен­ців. Про­ти­річ­чя між трьо­ма пар­ті­я­ми істо­тні. До­мо­ви­ти­ся бу­де не­про­сто. Але їх об’єд­ну­ють не­лю­бов до пра­вих ра­ди­ка­лів й ін­те­ре­си Ні­меч­чи­ни. Мер­кель вкла­ла ба­га­то сил у мир на Дон­ба­сі, аби зда­ти йо­го під час ко­а­лі­цій­них тор­гів. Її по­зи­ція – для бо­дай час­тко­во­го ска­су­ва­н­ня сан­кцій по­трі­бне хо­ча б час­тко­ве ви­ко­на­н­ня Ро­сі­єю Мін­ських угод. Тре­ба по­мі­тний успіх у спра­ві ми­ру на Дон­ба­сі. На­при­клад, осла­бле­н­ня сан­кцій мо­жли­ве пі­сля роз­мі­ще­н­ня там ми­ро­твор­ців.

Нав­ко­ло чо­го най­біль­ші су­пе­ре­чки щодо ко­а­лі­цій­ної уго­ди?

– Що ро­би­ти з бі­жен­ця­ми (з 2015 ро­ку з іні­ці­а­ти­ви кан­цле­ра ФРН прийня­ла їх по­над 1,3 млн. – Кра­ї­на)? Мер­кель пред­став­ляє по­лі­ти­чну си­лу, що скла­да­є­ться з двох пар­тій – ХДС і ХСС. У дру­гій на­по­ля­га­ють на лі­мі­ті бі­жен­ців, яких мо­же прийня­ти Ні­меч­чи­на. На­при­клад, 200 ти­сяч. Ка­те­го­ри­чно про­ти та­ко­го обме­же­н­ня ”зе­ле­ні”. У трьох по­тен­цій­них чле­нів коаліції – рі­зні по­гля­ди. Але во­ни до­мов­ля­ти­му­ться.

Як Мер­кель про­по­нує ви­рі­ши­ти про­бле­му?

– Ко­ли хви­ля бі­жен­ців за­хле­сну­ла Ні­меч­чи­ну і канцлер зро­зумі­ла згу­бність сво­го рі­ше­н­ня, то змі­ни­ла стра­те­гію. На­при­клад, спро­бу­ва­ла до­мо­ви­ти­ся з кра­ї­на­ми Пів­ні­чної Афри­ки, звід­ки при­бу­ва­ють лю­ди, аби мі­сце­ва влада не ви­пу­ска­ла їх у Єв­ро­пу че­рез Се­ред- зем­не мо­ре. Та­кож укла­ла уго­ду з Ту­реч­чи­ною, щоб там від­кри­ли та­бо­ри для бі­жен­ців. За це Бер­лін обі­цяв Ан­ка­рі гро­ші й без­ві­зо­вий ре­жим з ЄС. Мер­кель від­ку­пи­лась. Але один із на­слід­ків по­мил­ки з бі­жен­ця­ми – зростання по­пу­ляр­но­сті ”Аль­тер­на­ти­ви для Ні­меч­чи­ни”.

У коаліції ”Ямай­ка” хто очо­лить мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ і за­йма­ти­ме­ться, зокре­ма, укра­їн­ськи­ми спра­ва­ми?

– Ве­ли­ка ймо­вір­ність, що цей пост ві­ді­йде спів­го­ло­ві ”зе­ле­них” Дже­му Озде­мі­ру. Для ці­єї по­лі­тси­ли ва­жли­ві до­три­ма­н­ня прав лю­ди­ни й де­мо­кра­тія, яки­ми ча­сто не­хтує Мо­сква. То­му щодо Ро­сії йо­го по­зи­ція кри­ти­чна.

>

ЗА­РА­ДИ ТОРГІВЛІ Й ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ГОТОВІ ВИЗНАТИ КРИМ РО­СІЙ­СЬКИМ

МЕР­КЕЛЬ КРИТИКУЄ УГОРСЬКІ Й ПОЛЬСЬКІ ЕЛІ­ТИ ЗА АВТОРИТАРНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Гла­ва МЗС ви­ко­нує вка­зів­ки пар­тії чи канц ле­ра?

– Про­тя­гом 2013-2017 ро­ків мі­ні­стром за­кор­дон­них справ був со­ці­ал-де­мо­крат Франк-Валь­тер Штайн­ма­єр. По­при до­сить про­ро­сій­ську по­лі­ти­ку йо­го пар­тії, він ішов у фар­ва­те­рі Мер­кель щодо РФ. Канц лер і МЗС узго­джу­ють по­зи­ції. Істо­тних роз­бі­жно­стей бути не мо­же.

Які ри­си Мер­кель при­ве­ли її вче­твер­те до го­лов­но­го по­ста кра­ї­ни?

– Во­на ду­же центристська, пре­кра­сно відчуває суспільні настрої. Пе­ред ви­бо­ра­ми один з її опо­нен­тів на­звав та­лан­том Мер­кель умі­н­ня по­збав­ля­ти су­пер­ни­ків по­ві­тря. Тоб­то во­на за­би­рає в опо­нен­тів теми, на яких ті мо­гли б отри­ма­ти го­ло­си. Це було по­мі­тно в пи­тан­ні бі­жен­ців. За два ро­ки во­на сут­тє­во змі­ни­ла по­зи­цію. Чи ві­зьме­мо, на­при­клад, ле­га­лі­за­цію одно­ста­те­вих шлю­бів. Пе­ред ви­бо­ра­ми Мер­кель вне­сла за­ко­но­про­ект щодо цьо­го на го­ло­су­ва­н­ня. Са­ма не під­три­ма­ла йо­го, але зав­дя­ки опо­зи­ції за­кон ухва­ли­ли. Так во­на за­бра­ла ча­сти­ну голосів у ”зе­ле­них” і ”Віль­них де­мо­кра­тів”.

Чо­му укра­їн­сько­му су­спіль­ству вар­то по­вчи­ти­ся у ні­ме­цько­го?

– Си­ла Ні­меч­чи­ни – у роз­ви­не­ній куль­ту­рі діа­ло­гу й по­шу­ку кон­сен­су­су, вмін­ні до­мов­ля­ти­ся за­ра­ди спіль­но­го бла­га. В елі­ті бу­ва­ють су­пе­ре­чки, але всі по­лі­ти­чні сили по­ва­жа­ють одна одну. З ва­жли­вих пи­тань за­ра­ди пі­а­ру пар­тії не го­ло­су­ва­ти­муть про­ти кур­су уря­ду. Якщо є ко­а­лі­ція, то всі до­три­му­ю­ться уго­ди, по­при вла­сні ін­те­ре­си. Бо дер­жав­ні – ва­жли­ві­ші за пар­тій­ні. В Укра­ї­ні ж со­ю­зни­ки мо­жуть ки­ну­ти один одно­го, ко­ли ба­чать вда­лий мо­мент. На жаль, у вас поки що не­має пар­тій, які існу­ва­ли б про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків на прин­ци­пах. Во­ни фор­му­ю­ться нав­ко­ло по­лі­ти­чної фі­гу­ри. Ті, хто при­єд­ну­є­ться до ці­єї осо­би, ро­блять це, то­му що ба­чать для се­бе ко­ро­тко­ча­сну ви­го­ду.

Не­має іде­а­лів. Зате є від­сто­ю­ва­н­ня ін­те­ре­сів сво­їх чи гру­по­вих.

Які в Мер­кель від­но­си­ни з фран­цузь­ким пре­зи­ден­том Ма­кро­ном, і як во­на хо­че змі­ни­ти Єв­ро­со­юз?

– Ма­крон на дру­гий день пі­сля ні­ме­цьких ви­бо­рів за­про­по­ну­вав мас­шта­бні реформи Єв­ро­со­ю­зу. За­явив, що єв­ро­зо­ні по­трі­бен єди­ний бю­джет, в то­му чи­слі обо­рон­ний, і мі­ністр фінансів. Та­кож, що ЄС мусить ма­ти вла­сні вій­сько­ві сили швид­ко­го ре­а­гу­ва­н­ня й агент­ство з на­да­н­ня при­тул­ку ”тим, хто цьо­го по­тре­бує”. У Бер­лі­ні ще не від­по­ві­ли на ці про­по­зи­ції. Мер­кель пра­гне по­си­ле­н­ня по­зи­цій Єв­ро­пи у сві­ті. Для цьо­го тре­ба, щоб ЄС го­во­рив одним го­ло­сом. За більш цілісний Єв­ро­со­юз виступають Ні­меч­чи­на, Франція, Італія. Ці іні­ці­а­ти­ви не по­до­ба­ю­ться лі­де­рам Схі­дної Єв­ро­пи – насамперед Бу­да­пе­шту й Вар­ша­ві. Там про­ти кон­со­лі­да­ції ЄС, біль­шої вла­ди Брюс­се­ля над су­ве­рен­ни­ми кра­ї­на­ми. То­му поль­ська й угор­ська елі­ти не­до­лю­блю­ють Мер­кель. Та­кож – за її по­зи­цію щодо бі­жен­ців: хо­ті­ла, щоб ці кра­ї­ни теж їх при­йма­ли. Ще канцлер критикує їхні елі­ти за авторитарні тенденції. То­му три­ває роз­ша­ру­ва­н­ня Єв­ро­со­ю­зу, з яким тре­ба щось ро­би­ти. Мер­кель має на­ла­го­ди­ти від­но­си­ни з Угор­щи­ною і Поль­щею, ре­фор­му­ю­чи ЄС.

ЗА БІЛЬШ ЦІЛІСНИЙ ЄВ­РО­СО­ЮЗ ВИСТУПАЮТЬ НІ­МЕЧ­ЧИ­НА, ФРАНЦІЯ, ІТАЛІЯ

Моріц ГАТМАНН

У ні­ме­цько­му Аль­тен­бер­зі зі­псу­ва­ли пе­ред­ви­бор­ні пла­ка­ти з лі­де­ром Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чно­го со­ю­зу Анґе­лою Мер­кель і гла­вою ”Лі­вої пар­тії” Ді­тма­ром Бар­чем, 27 ве­ре­сня 2017 ро­ку. За три дні до то­го у кра­ї­ні від­бу­ли­ся вибори до пар­ла­мен­ту. По­лі­тси­ла...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.