У па­бі мо­жна прийня­ти пив­ну ван­ну

Krayina - - ПОДОРОЖ І -

У СЛОВАЧЧИНІ Є ПО­НАД 170 ЗАМКІВ

– У СЛОВАЧЧИНУ ЇДУТЬ ЗА­РА­ДИ ДО­БРЕ ЗБЕРЕЖЕНИХ ЗАМКІВ, ФОРТЕЦЬ І ПАЛАЦІВ, – КА­ЖЕ 32-РІЧНИЙ АРХІТЕКТОР ІВАН ВАСЮТА ЗІ ЛЬВОВА. Ра­зом із ко­ле­га­ми ти­ждень по­до­ро­жу­вав країною вла­сним ав­то. – У Словаччині по­над 170 замків. Чи­ма­ло з них зве­ли в XII–XIV сто­лі­т­тях – за часів Угор­сько­го ко­ро­лів­ства. Май­же в ко­жно­му мі­сте­чку є свій. Їх бу­ду­ва­ли як за­хист від мон­го­ло-та­тар­ських військ. На де­які вар­то ви­тра­ти­ти день або два, але біль­шість до­ста­тньо огля­ну­ти зов­ні.

ПОТРАПИТИ У СЛОВАЧЧИНУ МО­ЖНА ЧЕ­РЕЗ ПУНКТ В УЖГОРОДІ. Для в’їзду по­трі­бна шен­ген­ська ві­за або біо­ме­три­чний па­спорт, стра­хов­ка ав­то і всіх ман­дрів­ни­ків. За 90 кі­ло­ме­трів від кор­до­ну – Ко­ши­це, дру­ге за ве­ли­чи­ною мі­сто в кра­ї­ні. У ньо­му вар­то огля­ну­ти го­ти­чний со­бор Свя­тої Єли­за­ве­ти й опер­ний те­атр.

Пе­ре­бу­до­ва зам­ку за­тя­гну­ла­ся на 21 рік. Дів­чи­на ви­йшла за ін­шо­го

БОЙНІЦЬКИЙ ЗА­МОК У МІ­СТЕ­ЧКУ БОЙНІЦЕ ЗОВ­НІ НАГАДУЄ КАЗКОВИЙ ПАЛАЦ ПРИНЦЕСИ. 1646 ро­ку пе­ре­йшов у вла­сність ро­ду Пал­фі. За ле­ген­дою, Ян Пал­фі при­стра­сно по­ко­хав до­чку фран­цузь­ко­го ари­сто­кра­та й освід­чив­ся їй. Дів­чи­на від­по­ві­ла зго­дою, але за умо­ви, що на­ре­че­ний пе­ре­бу­дує за­мок. Ян за­лу­чив найкращих ар­хі­те­кто­рів і май­стрів. Про­цес за­тя­гнув­ся на 21 рік. Дів­чи­на ви­йшла за ін­шо­го, а Пал­фі залишився хо­ло­стя­ком.

ОРАВСЬКИЙ ЗА­МОК РОЗ­ТА­ШО­ВА­НИЙ НА ВИСОТІ 112 МЕТРІВ НА СКЕЛЯСТІЙ ВАПНЯКОВІЙ КРУЧІ НАД РІЧКОЮ ОРАВА. Він ні­би ви­сить вер­ти­каль­но над нею. Йо­го ще на­зи­ва­ють ”Ор­ли­не гні­здо”.

>

За­мок Ле­та­ва роз­та­шо­ва­ний на гір­ській ви­со­чи­ні не­по­да­лік мі­сте­чок Ле­та­ва і Ле­тав­ська Свин­на в Словаччині. По­бу­до­ва­ний 1241 ро­ку. Був тре­тім за ве­ли­чи­ною в кра­ї­ні. Слу­жив обо­рон­ною фор­те­цею ди­на­сті­ям ко­ро­лів, кня­зів та ба­ро­нів. Із XVIII сто­лі­т­тя залишився без вла­сни­ка і руй­ну­є­ться. Вхід на те­ри­то­рію зам­ку віль­ний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.