В’яче­слав МАТЮХІН

Krayina - - ДОСВ ІД -

28 ро­ків, ве­ду­чий ве­сіль, кор­по­ра­ти­вів і пре­зен­та­цій На­ро­див­ся 14 сер­пня 1989-го в Маріуполі на До­неч­чи­ні. Ба­тьки – ін­же­не­ри. На тре­тьо­му кур­сі по­ки­нув на­вча­н­ня у При­а­зов­сько­му дер­жав­но­му те­хні­чно­му уні­вер­си­те­ті. ”Уні­вер­си­тет­ську ко­ман­ду КВК за­кри­ли. А во­на бу­ла мо­їм го­лов­ним ін­те­ре­сом”. Пра­цю­вав про­дав­цем і ме­не­дже­ром. Із дру­зя­ми ор­га­ні­зу­вав Лі­гу КВК. 2007-го по­чав ве­сти ве­сі­л­ля. Зго­дом став ве­ду­чим кор­по­ра­ти­вів і світ­ських за­хо­дів. ”Дві­чі на­ма­гав­ся пе­ре­їха­ти до Ки­є­ва. Пів­ро­ку по­пра­цю­вав – і по­вер­тав­ся. Дов­го мав де­пре­сію. Було важ­ко пе­ре­ла­шту­ва­ти­ся й зно­ву за­ко­ха­ти­ся у Ма­рі­у­поль. Адже там лю­ди жи­вуть у по­віль­ні­шо­му ри­тмі, ніж ки­я­ни”. Лю­бить чи­та­ти Бі­блію та ме­му­а­ри зна­ме­ни­то­стей. По­до­ба­є­ться кла­си­чна му­зи­ка. Улю­бле­ні стра­ви – з мо­ре­про­ду­ктів. ”Най­кра­щий від­по­чи­нок – на при­ро­ді бі­ля во­ди”. Жи­ве у Ки­є­ві. Одру­же­ний, має донь­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.