Пор­трет на за­мов­ле­н­ня мене ско­вує. Не мо­жу зви­кну­ти пи­са­ти ви­пад­ко­ве облич­чя

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

КАР­ТИ­НИ КИРІАКА КОСТАНДІ ХВАЛИЛИ РЄПІН І КРАМСЬКОЙ На­йма­є­мо окре­му кім­на­ту, ку­ди три ра­зи на ти­ждень зби­ра­є­мо­ся по­пра­цю­ва­ти і по­го­во­ри­ти за ста­ка­ном чаю

– НЕ БІЙСЯ, БРАТЕ, НЕ ХВИЛЮЙСЯ. АДЖЕ ТАМ Є КОСТАНДІ, – 1876 РО­КУ ОДЕСИТА ГРИГОРІЯ БАЛЬЦА ДРУ­ЗІ ВИПРОВОДЖАЮТЬ НА НА­ВЧА­Н­НЯ ДО АКА­ДЕ­МІЇ МИ­СТЕЦТВ У ПЕТЕРБУРГ. 24-річний сту­дент Ки­рі­ак Костанді на­вча­є­ться дру­гий рік. Він стар­ший за одно­кур­сни­ків. Має бо­ро­ду й дов­ге во­лос­ся. Не осо­бли­во кра­сно­мов­ний. Пе­ред тим як щось ска­за­ти, дов­го мір­кує. ”Ще в ми­ну­ло­му ро­ці між мо­ї­ми то­ва­ри­ша­ми утво­рив­ся гур­ток, – пи­ше в ли­сті до ма­те­рі в се­ло До­фі­нів­ка під Оде­сою. – В ньо­му 10 чо­ло­вік і я. На­йма­є­мо окре­му кім­на­ту, ку­ди три ра­зи на ти­ждень зби­ра­є­мо­ся по­пра­цю­ва­ти й по­го­во­ри­ти за ста­ка­ном чаю. Це роз­бав­ляє на­ше жи­т­тя, роз­га­няє ту­гу, а го­лов­не – роз­ви­ває ху­до­жні зна­н­ня, не­до­ста­тньо ви­хо­ва­ні ака­де­мі­єю”. На та­кі ве­чо­ри за­хо­дять до­свід­че­ні ху­до­жни­ки Іл­ля Рєпін, Іван Крамськой, Ар­хип Ку­їн­джі. Якось Рєпін ма­лює пор­трет Костанді. ”Пра­ця Костанді, як до­ро­го­цін­ний камінь, ви­ді­ля­є­ться та за­хо­плює при всій скром­но­сті сво­їх роз­мі­рів та про­сто­ті сю­же­тів. Та­ка си­ла істин­но­го ху­до­жни­ка”, – пи­сав Іл­ля Юхи­мо­вич у ли­сті до пи­сьмен­ни­ка Олександра Кі­пе­на. Крамськой при­хо­дить на квар­ти­ру Костанді. Той са­ме го­тує обід – пе­че­ню з кар­то­плею. Іме­ни­тий художник хва­лить ко­ле­гу. До­ки ро­змов­ля­ли, стра­ва зго­рі­ла. Ко­ли гість іде, Ки­рі­ак у під­не­се­но­му настрої їсть зі­псо­ва­ний обід.

”КОСТАНДІ ЗАЧАРУВАВ НАС ІЗ ПЕРШИХ ЖЕ ДНІВ СВОЇМ ДИВОВИЖНИМ ДА­РОМ НЕ ОБМЕЖУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ УЧНІВ. Ніколи й ні­чо­го не нав’язу­вав, ду­же тон­ко тлу­ма­чив ху­до­жню су­тність зо­бра­жу­ва­но­го і все­ляв лю­бов до ува­жно­го ви­вче­н­ня при­ро­ди, – зга­дує учень Оде­ської ма­лю­валь­ної шко­ли Бо­рис Егіз. – Він за­сте­рі­гав нас від ма­нір­но­сті, від усьо­го хи­мер­но­го, кри­кли­во­го і по­верх­не­во­го. Вка­зів­ки йо­го зав­жди бу­ли влу­чни­ми, ясни­ми і зна­чни­ми”. Пі­сля ака­де­мії Ки­рі­ак Костанді по­вер­та­є­ться в Оде­су і на­би­рає учнів. Жи­ве ра­зом зі сво­ї­ми двома се­стра­ми в орен­до­ва­ній квартирі на На­ри­шкін­сько­му спу­ску – те­пер Ма­рі­не­ско. Отри­мує зар­пла­ту 83 руб. на мі­сяць. Бу­ха­нець хліба то­ді ко­шту­вав 3 ко­пій­ки, де­ся­ток яєць – 25 коп. ”Уче­ни­ки пре­до­став­ле­ны са­ми се­бе, мно­гие сло­ня­ю­тся зря, пол­ны сом­не­ний. Ри­сун­ки их очень жес­тки, гру­бы и за­му­че­ны. Ни чув­ства кра­со­ты, ни по­ни­ма­ния кар­ти­ны, ни ри­сун­ка”, – жа­лів­ся сто­ли­чним чи­нов­ни­кам ви­пу­скник пе­тер­бурзь­кої ака­де­мії Ген­на­дій Ла­ди­жен­ський. Він по­чав пра­цю­ва­ти в Оде­ській ри­су­валь­ній шко­лі за рік до Костанді. Пі­сля ли­ста Ла­ди­жин­сько­го біль­шість ви­кла­да­чів звіль­ни­ли. За кіль­ка ро­ків ро­бо­ти в на­вчаль­но­му за­кла­ді ху­до­жни­ка гре­цько­го походження з ака­де­мії при­хо­дять схваль­ні від­гу­ки про сту­ден­тів з Оде­си. А Іл­ля Рєпін ка­зав: ”У вас в Оде­сі є ви­ня­тко­во цін­ний художник Костанді. Він мо­же да­ти вам не мен­ше будь-ко­го з нас. То­му у вас не було не­об­хі­дно­сті при­їжджа­ти сю­ди ли­ше для то­го, щоб на­вча­ти­ся у нас”. Ви­кла­да­чі з ін­ших міст пи­шуть ли­сти, в яких про­сять Костанді да­ва­ти по­ра­ди з на­вча­н­ня. Про­по­ну­ють пе­ре­їха­ти пра­цю­ва­ти в Петербург чи Мо­скву. Від­мов­ля­є­ться.

КИ­РІ­АК КОСТАНДІ ЗБЛИЖУЄТЬСЯ З ПОМІЩИКАМИХУД ОЖНИКАМИ МИКОЛОЮ І ДМИТРОМ КУЗНЄЦОВИМИ. Во­ни во­ло­ді­ють ма­є­тка­ми у се­лах Мар’янів­ка і Сте­па­нів­ка – те­пер Ли­ман­ський ра­йон на Оде­щи­ні. Ви­кла­дач ма­лю­валь­ної шко­ли ча­сто бу­ває в них – пра­цює й від­по­чи­ває. Ра­зом із бра­та­ми їде за кор­дон. По­над три мі­ся­ці по­до­ро­жу­ють Фран­ці­єю, Ні­меч­чи­ною, Австрією та Іта­лі­єю. – Не та­кий стра­шний чорт, як йо­го ма­лю­ють, – ка­же Костанді, по­зна­йо­мив­шись із ро­бо­та­ми єв­ро­пей­ських ху­до­жни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.