ЗАЛІКОВКА, ЗА ЯКУ МО­ЖНА КУ­ПИ­ТИ АВТОМОБІЛЬ

Krayina - - ДОКУМЕНТ - Текст і фо­то: Бо­г­дан БАРАБАНОВ

– Пре­дме­ти, які ви­кла­дав Ми­хай­ло Гру­шев­ський, на­пи­са­ні укра­їн­ською та ро­сій­ською мо­ва­ми. В основ­но­му заліковка ве­ла­ся поль­ською і ав­стрій­ською, – роз­по­від­ає 54-рі­чна Лю­дми­ла Лев­чук, за­ві­ду­вач музею істо­ри­ка Ми­хай­ла Гру­шев­сько­го у се­лі Се­стри­нів­ка Ко­зя­тин­сько­го ра­йо­ну на Він­нич­чи­ні. Тут жив дід уче­но­го – свя­ще­ник За­ха­рій Оп­по­ков. На мі­сці йо­го са­ди­би діє музей. У ньо­му зберігається за­лі­ко­ва книж­ка сту­ден­та бо­го­слов­сько­го фа­куль­те­ту Львів­сько­го уні­вер­си­те­ту Іва­на Бе­ре­зов­сько­го. – Ви­да­ли до­ку­мент 15 жов­тня 1893-го. Ро­би­ли за­пи­си про­тя­гом п’яти ро­ків на­вча­н­ня, – про­дов­жує. – Во­на об­тя­гну­та тем­но-ко­ри­чне­вою м’якою тка­ни­ною. На ко­жній сто­рін­ці при­кле­є­на мар­ка й сто­їть пе­ча­тка. Це озна­ча­ло – се­местр про­пла­че­ний. Оці­нок то­ді не було. За­мість них – тіль­ки під­пис. Ко­ли ви­кла­дач йо­го ста­вив, то вва­жа­ли, що пре­дмет за­ра­хо­ва­ний. У Льво­ві в той час Ми­хай­ло Гру­шев­ський очо­лю­вав ка­фе­дру все­сві­тньої істо­рії з осо­бли­вим огля­дом істо­рії Схі­дної Єв­ро­пи, по­тім – ка­фе­дру істо­рії Укра­ї­ни. – У за­лі­ко­вій книж­ці – ві­сім йо­го під­пи­сів. Нав­про­ти істо­рії Укра­ї­ни та істо­рії Ру­сі, все­сві­тньої істо­рії й істо­рі­о­гра- фії. Львів був під Ав­стро-Угор­щи­ною, однак Гру­шев­ський за­ли­шав­ся па­трі­о­том Укра­ї­ни, – ка­же Лю­дми­ла Лев­чук. – Він ви­кла­дав ма­те­рі­ал і спіл­ку­вав­ся зі сту­ден­та­ми пі­сля за­нять ви­ня­тко­во укра­їн­ською мо­вою.

– За цю кни­же­чку да­ва­ли гро­ші, на які міг ку­пи­ти автомобіль ”Шев­ро­ле”. Від­мо­вив­ся, – роз­по­від­ає 65-річний Олег Мі­клу­ха з Ко­зя­ти­на на Він­нич­чи­ні. – Як­би дружина ді­зна­ла­ся, що не від­дав ї ї за та­кі гру­бі гро­ші, по­сва­ри­ли­ся б то­чно. Ця ре­лі­квія в на­шій сім’ ї збе­рі­га­ла­ся по лінії мо­го ді­да Ва­ди­ма Ми­ко­лай­чу­ка – рі­дно­го пле­мін­ни­ка Іва­на Бе­ре­зов­сько­го. Ко­ли пе­ре­да­вав ї ї ме­ні, то ка­зав, що це річ, яку три­ма­ла в ру­ках ве­ли­ка лю­ди­на – мав на ува­зі са­ме Гру­шев­сько­го. І ко­лись цей до­ку­мент ду­же ці­ну­ва­ти­муть. У ро­ки не­за­ле­жно­сті вла­сник за­лі­ко­вої книж­ки з під­пи­са­ми Гру­шев­сько­го дав ї ї на ви­став­ку в ко­зя­тин­ську шко­лу. Її по­гра­бу­ва­ли й під­па­ли­ли. – Дя­ку­ва­ти Бо­гу, заліковка вці­лі­ла. Тіль­ки тро­хи під­ко­пти­ла­ся, – ка­же Олег Мі­клу­ха. – Щоб на ду­ші було спо­кій­ні­ше – від­дав у музей у Се­стри­нів­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.