Не­ді­ля, 8 жовтня, 11:53

Krayina - - ПОДІЇ -

У Ки­є­ві двоє лі­ка­рів за­но­сять у ”швид­ку” тер­но­по­ля­ни­на 54-рі­чно­го Ві­кто­ра Ма­лю­ту. Кон­ста­ту­ють смерть. Чо­ло­вік брав участь у ”Ки­їв­сько­му між­на­ро­дно­му ма­ра­фо­ні 2017”. Біг ди­стан­цію 10 км. На по­ло­ви­ні шля­ху ста­ло зле, впав не­при­том­ний на вул. Лавр­ській у Пе­чер­сько­му ра­йо­ні. – Йо­му спо­ча­тку на­да­ли до­по­мо­гу лю­ди, які бі­гли по­руч. За хви­ли­ну під’ їха­ли ме­ди­ки-во­лон­те­ри, пра­ців­ни­ки Чер­во­но­го Хре­ста, – каже ко­ор­ди­на­тор ма­ра­фо­ну Дми­тро Чер­ні­цький, 36 ро­ків. – Ко­ли під’ їха­ла ”швид­ка”, чо­ло­вік був мер­твий. На фі­ні­ші йо­го че­ка­ли дру­жи­на, донь­ка і зять. Ві­ктор Ма­лю­та пра­цю­вав ди­ре­кто­ром ” Тер­но­піль­сько­го м’ясо­ком­бі­на­ту”. Участь у за­бі­гу брав упер­ше. У ньо­го зу­пи­ни­ло­ся сер­це. Мі­жна­ро­дний ма­ра­фон про­во­ди­ли в сто­ли­ці уво­сьме. Участь узя­ли майже 10 тис. лю­дей із рі­зних кра­їн. Бі­гли ди­стан­ції 2, 3, 5, 10, 21 та 42 км. На час про­ве­де­н­ня за­хо­ду центр мі­ста пе­ре­кри­ли

– Вчо­ра цей чо­ло­вік узяв у ме­не ди­тя­чий еле­ктро­пі­сто­лет за 120 гри­вень, – роз­по­від­ає На­та­лія. – Пи­тав, чи які­сний. Че­сно ска­за­ла, що за та­ку су­му дов­го не про­слу­жить. Він по­смі­яв­ся. Хто­зна, що там було. Мо­же, сам той пі­сто­лет зла­мав. Вин­ною ви­рі­шив зро­би­ти ме­не.

ДНІПРОВЕЦЬ 29-РІ­ЧНИЙ СЕР­ГІЙ НАЛИВКО ПІДНІМАЄ ІЗ ЗЕМЛІ ДРУЖИНУ ВІКТОРІЮ, 28 РО­КІВ. За­во­дить у двір. Жін­ка куль­гає, на ло­бі – кров, ру­ки й но­ги – по­дер­ті. Ві­кто­рія після свар­ки ви­стри­бну­ла з дру­го­го по­вер­ху бу­дин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.