Ко­ло­мой­ський зби­рає ко­а­лі­цію

Krayina - - УКРАЇНА - Та­рас ЧОРНОВІЛ, ко­ли­шній на­ро­дний де­пу­тат

Слід­чі Ген­про­ку­ра­ту­ри шу­ка­ють ви­ве­де­ні з Укра­ї­ни Іго­рем Ко­ло­мой­ським ка­пі­та­ли, аре­што­ву­ють май­но йо­го під­при­ємств. Він жи­ве у Швей­ца­рії й шу­кає пар­тне­рів, за до­по­мо­гою яких змо­же зав­да­ва­ти уда­ри-від­по­віді по пре­зи­ден­ту. Зби­рає ко­а­лі­цію. Мав зу­стріч із Мі­хе­і­лом Са­а­ка­шві­лі – пе­ред по­вер­не­н­ням то­го в Україну. Те­пер – з Оле­ксан­дром Они­щен­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.