Ка­дзуо ІШІҐУРО

Krayina - - РЕЙТИНГ -

62 ро­ки. Народився 8 ли­сто­па­да 1954-го в япон­сько­му мі­сті На­га­са­кі. Ба­тьки – оке­а­но­гра­фи. Ко­ли йо­му було 5 ро­ків, ро­ди­на пе­ре­їха­ла в ан­глій­ське мі­сто Гіл­форд. У ди­тин­стві пи­сав пі­сні під гі­та­ру. Після шко­ли рік ман­дру­вав США і Ка­на­дою, грав у клу­бах, по­си­лав за­пи­си про­дю­се­рам. Успі­ху не до­сяг. 2007-го йо­го ком­по­зи­ції вклю­чи­ла до аль­бо­му аме­ри­кан­ська спів­а­чка Стей­сі Кент. Ма­гістр ми­стецтв із пи­сем­но­сті в уні­вер­си­те­ті Схі­дної Ан­глії. У пе­ре­р­вах між на­вча­н­ням пра­цю­вав у при­тул­ку для без­ха­тчен­ків. ”Ко­ли став ві­до­мим пи­сьмен­ни­ком, усві­до­мив: не на­вчив­ся б так пи­са­ти, ро­зу­мі­ти лю­дей без то­го до­сві­ду. 1982-го отри­мав бри­тан­ське під­дан­ство. То­го ж року на­пи­сав пер­ший ро­ман ” Там, де в дим­ці па­гор­би”. Роз­по­від­ає про япон­ку. Во­на жи­ве в Ан­глії і по­стій­но зга­дує рі­дне На­га­са­кі, що пе­ре­жи­ло бом­бар­ду­ва­н­ня. Упер­ше по­вер­та­є­ться в Япо­нію у 35 ро­ків. ”Ба­тьки весь час го­ту­ва- лись до по­вер­не­н­ня на ба­тьків­щи­ну. Мав ді­є­ту з япон­ських кни­жок, жур­на­лів, філь­мів. У ме­ні роз­ви­ва­ли емо­цій­ний зв’язок із рі­дною зем­лею. У пер­ших тво­рах від­тво­рю­вав своє уяв­ле­н­ня про ба­тьків­щи­ну”. 1989-го тре­тій ро­ман ”За­ли­шок дня” отри­мав Бу­ке­рів­ську пре­мію (най­пре­сти­жні­ша лі­те­ра­тур­на на­го­ро­да Ве­ли­кої Бри­та­нії, існує з 1969 року. – Кра­ї­на). Йо­го екра­ні­зу­ва­ли. На­зва­ли одним із най­більш бри­тан­ських ро­ма­нів XX сто­лі­т­тя. ”Моя ме­та – пи­са­ти між­на­ро­дні ро­ма­ни. Книж­ки, близь­кі за сві­то- гля­дом лю­дям, де б во­ни не жи­ли. Ге­рої мо­жуть лі­та­ти з кон­ти­нен­ту на кон­ти­нент, а мо­жуть усе жи­т­тя про­ве­сти в одно­му се­лі”. Ав­тор дев’яти ро­ма­нів. Укра­їн­ською, в пе­ре­кла­ді Со­фії Ан­дру­хо­вич, ви­йшов ли­ше ”Не від­пу­скай ме­не”. Ме­шкає в при­ва­тно­му бу­дин­ку в Лон­до­ні. 5 жовтня 2017 року став во­ло­да­рем Но­бе­лів­ської пре­мії з лі­те­ра­ту­ри. Но­ви­ну ді­знав­ся, си­дя­чи на ку­хні. Одру­же­ний із со­ці­аль­ним пра­ців­ни­ком Лор­ною Мак­ду­голл. Ма­ють 25-річну донь­ку На­о­мі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.