Та­ко­го не зро­бить на­віть банк в Україні

Krayina - - ДОСВІД -

на го­дин­ник по­лі­те­ху на бе­ре­зі ні­чної Вар­ти. Ма­є­мо тро­хи біль­ше го­ди­ни до остан­ньої еле­ктри­чки. Спу­ска­є­мо­ся до во­ди, ді­ста­є­мо сто­пки. – Ба­чиш, а кажуть, що по­ля­ки по­га­но став­ля­ться до укра­їн­ців, – по­смі­ха­є­ться при­я­тель. – Нор­маль­но во­ни став­ля­ться. Дзво­ни­ли ме­ні з бан­ку. Від­по­від­аю, що я на ро­бо­ті, не зру­чно роз­мов­ля­ти. "Ми зна­йде­мо ко­гось, хто укра­їн­ською го­во­рить і пе­ре­дзво­ни­мо. Ко­ли вам зру­чно?" – "В по­не­ді­лок о 18:00". При­кинь, у по­не­ді­лок о 18-й пе­ре­дзво­ню­ють, пе­ре­йшли на укра­їн­ську. – Ну, та­ко­го не зро­бить на­віть банк в Україні, – смі­є­мо­ся. Жар­то­ма бід­ка­є­мо­ся, що не вда­є­ться по­пра­кти­ку­ва­ти поль­ську. Бо всі про­дав­ці й офі­ці­ан­ти одра­зу пе­ре­хо­дять на укра­їн­ську. А на ву­ли­цях її чу­ти майже так ча­сто, як на Хрещатику. – На вок­за­лах на­віть ду­блю­ють під­пи­си укра­їн­ською, – розповідають хло­пці. Ту­ди й ви­ру­ша­є­мо. До­ро­гою ми­на­є­мо ав­то­бус По­знань-Бер­лін, із су­сі­дньої пла­тфор­ми ви­ру­шає По­знань-Хер­сон.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.