Сте­пан ХМА­РА

Krayina - - ЩОДЕННИК -

Народився 12 жовтня 1937-го в се­лі Боб’ятин, зараз – Со­каль­ський ра­йон Львів­ської обла­сті. Ба­тьки пра­цю­ва­ли в кол­го­спі. Має бра­тів 83-рі­чно­го Пе­тра і 69-рі­чно­го Ва­си­ля. Пер­ший – кан­ди­дат сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук, дру­гий – ін­же­нер. 1958-го всту­пив до ме­ди­чно­го та сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ін­сти­ту­тів. За одно­ча­сний вступ ви­гна­ли з обох. Рік пра­цю­вав на мі­дно­му ру­дни­ку в Ка­зах­ста­ні. 1964-го за­кін­чив Львів­ський ме­ди­чний ін­сти­тут. Пра­цю­вав сто­ма­то­ло­гом. 1965-го одру­жив­ся з мо­лод­шою на п’ять ро­ків оку­лі­стом Га­ли­ною. Жи­ли у Чер­во­но­гра­ді Львів­ської обла­сті. Роз­по­всю­джу­вав за­бо­ро­не­ну лі­те­ра­ту­ру. Під­піль­но ви­да­вав ”Укра­їн­ський ві­сник”. На­дру­ку­вав там пра­ці ”Етно­цид укра­їн­ців у СРСР” та ”Ге­не­раль­ний по­гром”. За по­лі­ти­чну ді­яль­ність 1980 року за­три­мав КДБ. ”Це було 30 ве­ре­сня. Ві­двів у са­док донь­ку Со­ло­мій­ку. Ви­йшов за бра­му, як двоє кре­ме­зних чо­ло­ві­ків під­хо­пи­ли під ру­ки. По­са­ди­ли в ав­то, по­їха­ли до­до­му на об­шук. Він три­вав до 23-ї”. За ан­ти­ра­дян­ську агі­та­цію отри­мав сім ро­ків в’язни­ці в та­бо­рах су­во­ро­го ре­жи­му та п’ять ро­ків за­сла­н­ня. По­ка­ра­н­ня від­бу­вав на Уралі. Від­си­дів 306 діб у кар­це­рі. 1987-го по­вер­нув­ся на ба­тьків­щи­ну, став одним із ке­рів­ни­ків Укра­їн­ської Гель­сін­ської спіл­ки. На­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни пер­шо­го, дру­го­го і че­твер­то­го скли­кань. Жи­ве в Ки­є­ві. 2000-го ов­до­вів. Дру­га дру­жи­на 49-рі­чна Ро­ксо­ла­на – фі­ло­лог. Донь­ка 43-рі­чна Со­ло­мія – пе­ре­кла­дач, жи­ве в Ка­на­ді, за­мі­жня за скри­па­лем Ва­си­лем По­па­дю­ком. Стар­ший син 51-рі­чний Ро­ман – кар­діо­лог, жи­ве у Чер­нів­цях. Мо­лод­ший син 15-рі­чний Та­рас – шко­ляр. Має п’ятьох ону­чок. Лю­бить хо­ди­ти в го­ри і зби­ра­ти гри­би. Ге­рой Укра­ї­ни, ка­ва­лер ор­де­на Яро­сла­ва Му­дро­го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.