Ми­хай­ло БОН­ДАР

Krayina - - КОЛЕКЦІЯ -

62 ро­ки, бан­кір Народився 22 гру­дня 1954-го в се­ли­щі Те­плик на Вінниччині. Ба­тько – вій­сько­вий, мати – бух­гал­тер. Нав­чав­ся в бу­ді­вель­но­му те­хні­ку­мі та гір­ни­чо-ру­дно­му інституті. Має ди­плом ін­же­не­ра-бу­ді­вель­ни­ка. За фа­хом не пра­цю­вав. Вла­шту­вав­ся в Кі­ро­во­гра­ді в Строй­банк. Па­ра­лель­но за­кін­чив Кри­во­різь­кий ін­сти­тут ре­гіо­наль­но­го управ­лі­н­ня та еко­но­мі­ки. Був за­сту­пни­ком ке­ру­ю­чо­го Ексім­бан­ку. 1995-го очо­лив кі­ро­во­град­ське від­ді­ле­н­ня Правексбанку. Лю­бить по­до­ро­жу­ва­ти й ри­ба­ли­ти. З 7 ро­ків ко­ле­кціо­нує гро­ші. Має по­над 3 тис. мо­нет і ку­пюр. Улю­бле­ні книж­ки – про істо­рію походження гро­шей, фільм – ”12 стіль­ців” Ле­о­ні­да Гай­дая. Ме­шкає в Кро­пив­ни­цько­му. Одру­же­ний. Має донь­ку Ан­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.