Ві­та­лій ДУ­ШКА

Krayina - - ДОСВІД -

32 ро­ки, ман­дрів­ник Народився 21 черв­ня 1985-го в Чер­ка­сах. Мати пра­цює ка­си­ром у фі­лар­мо­нії, ба­тько – під­при­є­мець, про­дає су­хо­фру­кти. У шко­лі за­ймав­ся ба­скет­бо­лом. За­кін­чив фа­куль­тет ро­ма­но-гер­ман­ської фі­ло­ло­гії Чер­ка­сько­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го. Пра­цю­вав пе­ре­кла­да­чем. ”Якось із бра­том по­ба­чи- ли ого­ло­ше­н­ня про ро­бо­ту за кор­до­ном. Ви­рі­ши­ли спро­бу­ва­ти”. По­бу­вав у 45 кра­ї­нах. Трудився на фер­мах, круїзних лайнерах, у ма­га­зи­нах, го­те­лях. Востан­нє пра­цю­вав у го­те­лі американського шта­ту Фло­ри­да. ”Майже весь час жи­ву за кор­до­ном. Удо­ма бу­ваю кіль­ка мі­ся­ців на рік”. Улю­бле­ний ав­тор – ін­дій­ський фі­ло­соф Ошо. Грає на ек­зо­ти­чних му­зи­чних ін­стру­мен­тах. Не­о­дру­же­ний, ді­тей не має

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.