Про зра­ду дру­жи­ни роз­по­вів те­щі ко­хан­ця

У мі­сті Арі­ка на пів­но­чі Чи­лі дру­жи­на по­би­ла ав­то сво­го чо­ло­ві­ка. По­мі­ти­ла, як на пар­ков­ці бі­ля ма­га­зи­ну в йо­го ма­ши­ну сі­дає жін­ка. Прийня­ла це за зра­ду. По­гна­ла­ся за ав­то­мо­бі­лем і кіль­ка ра­зів про­та­ра­ни­ла йо­го.

Krayina - - ЗАПИТАННЯ - ЯК ВИ МСТИЛИСЯ КОХАНИМ ЗА ЗРА­ДУ?

Об­си­па­ла чер­во­ним пер­цем усі тру­си чо­ло­ві­ка. До­бря­че че­ше­ться і пе­че. З пів­ро­ку бі­гав по лі­ка­рях, від ко­хан­ки від­мо­вив­ся. Ду­мав, во­на йо­го за­ра­зи­ла. Оле­на БАЛАНЮК, 27 ро­ків, жур­на­ліст, Ки­їв За­пра­ви­ла чо­ло­ві­ко­ву ма­ши­ну со­ля­рою за­мість бен­зи­ну. На ній він во­зив ко­хан­ку в наш за­мі­ський бу­ди­нок. Ма­ри­на ДОВГАНЬ, 30 ро­ків, працівник агент­ства не­ру­хо­мо­сті, Дні­про Зра­ди­ла хло­пця з йо­го най­кра­щим то­ва­ри­шем і ви­йшла Те­пер він за ньо­го за­між. не має ні ро­ди­ни, ні дру­га.

І до­сі са­мо­тній. Еле­о­но­ра ТИЩУК, 29 ро­ків, про­да­вець, Ми­ко­ла­їв Об­стриг ко­ха­ній во­лос­ся. Во­но ва­би­ло чо­ло­ві­ків. Ко­си за­брав со­бі на пам’ять. Сер­гій МАНЬКОВСЬКИЙ 36 ро­ків, во­дій між­на­ро­дних пе­ре­ве­зень, Львів За­ре­є­стру­ва­ла сво­го хло­пця Дру­зі у со­цме­ре­жі для ге­їв. від ньо­го від­вер­ну­ли­ся. Іри­на СУХОВА, 23 ро­ки, ма­те­ма­тик, Він­ни­ця Ви­гнав дів­чи­ну з квар­ти­ри. Усім дру­зям ро­зі­слав її лю­бов­ну пе­ре­пи­ску з тур­ком. До­ки рік чо­ти­ри ра­зи у ме­не жи­ла, їзди­ла до ньо­го. А ме­ні бре­ха­ла, що ви­гра­ла пу­тів­ку. Ігор РО­МА­НЮК, 32 ро­ки, бу­ді­вель­ник, Він­ни­ця Про­ко­ло­ла пре­зе­рва­ти­ви, які мій ко­ли­шній три­мав у ма­ши­ні. Яна ДРУЖКО, 27 ро­ків, фі­тнес-тре­нер, Львів Про зра­ду дру­жи­ни роз­по­вів те­щі ко­хан­ця. Ми­ко­ла ІВАЩУК, 44 ро­ки, бі­зне­смен, Ки­їв Ви­віз ко­хан­ця дру­жи­ни в ліс і прив’язав на до­бу до де­ре­ва. Ген­на­дій ЛЮБАВІН, 39 ро­ків, бу­ді­вель­ник, Хар­ків Зму­си­ла хло­пця зро­би­ти та­ту з мо­їм іме­нем на спи­ні. А то­ді ки­ну­ла йо­го. Ан­ге­лі­на АВДЄЄВА, 29 ро­ків, ди­зай­нер одя­гу, Кам’янець-По­діль­ський на Хмель­нич­чи­ні По­рі­за­ла всі йо­го но­ски. Про­бле­ма не ви­рі­ши­ла­ся, але на ду­ші по­лег­ша­ло. Ана­ста­сія БІЛЯВІНА, 25 ро­ків, до­мо­го­спо­дар­ка, Ки­їв На­бра­ла ко­тя­чої шер­сті в салоні для стри­жок і по­роз­ки­да­ла її по всій да­чі. Ту­ди чо­ло­вік во­див ко­хан­ку. При­їжджав із чер­во­ни­ми очи­ма і не­жи­тем – має алер­гію на шерсть. Ко­ли роз­лу­чи­ли­ся, да­чу від­дав ме­ні. Юлія ГАЙОВА, 30 ро­ків, бух­гал­тер, Іва­но-Фран­ківськ На­би­ла ко­хан­ці си­нець під оком, жін­ка пор­ва­ла со­ро­чку. Зго­дом та вда­ло ви­йшла за­між, а мій про­дов­жу­вав зра­джу­ва­ти. Ган­на ВОВЧКІВЕЦЬ, 48 ро­ків, при­би­раль­ни­ця, Ло­хви­ця Пол­тав­ської обла­сті

пі­дго­ту­ва­ла: Ва­лен­ти­на МУРАХОВСЬКА, ма­лю­нок: Дми­тро СКАЖЕНИК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.