Ан­дрій ЧАБАН

Krayina - - ЛЮДИ ТА РЕЧІ -

91 рік На­ро­див­ся 20 лю­то­го 1926-го в се­лі Стай­ки Ка­гар­ли­цько­го ра­йо­ну на Ки­їв­щи­ні. Ба­тьки бу­ли се­ля­на­ми, по­хо­ди­ли з ко­за­цько­го ро­ду. 15-рі­чним пі­шов у пар­ти­за­ни. Пра­цю­вав остар­бай­те­ром – у Схі­дній Прус­сії та За­хі­дній Ні­меч­чи­ні. З обох ро­біт уті­кав. Три мі­ся­ці пе­ре­бу­вав у поль­сько­му під­піл­лі на Бі­ло­сточ­чи­ні, зго­дом – пе­ре­йшов лі­нію фрон­ту. Во­ю­вав у Чер­во­ній ар­мії. 1945-го був аре­што­ва­ний за зв’яз­ки з укра­їн­ським під­пі­л­лям. Зви­ну­ва­ти­ли в кра­діж­ці, якої не ско­ю­вав. За­су­ди­ли до п’яти ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. Покарання відбував у ра­дян­ських та­бо­рах Мор­до­вії й Ко­мі. На во­лю ви­йшов 1950 ро­ку. Осе­лив­ся у Ва­силь­ко­ві на Ки­їв­щи­ні. Пра­цю­вав май­стром у те­ле­а­те­льє. Був юве­лі­ром і рі­зьбя­рем. Лю­бить пра­цю­ва­ти з де­ре­вом і ме­та­лом. Пи­ше кар­ти­ни. Дру­жи­на Ан­на Пе­трів­на – до­мо­го­спо­дар­ка. Ді­тей не ма­ють

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.