Ви­се­ля­ють у ра­ді­у­сі до 15 кі­ло­ме­трів від до­ріг і під­при­ємств

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

1939, 11 жов­тня – по­ча­ток де­пор­та­ції оса­дни­ків – ко­ли­шніх сол­да­тів поль­ської ар­мії, які отри­ма­ли зем­лі й по­се­ли­ли­ся в За­хі­дній Укра­ї­ні та Бі­ло­ру­сії. У ра­дян­ській про­па­ган­ді їх на­зи­ва­ють гно­би­те­ля­ми. Та­єм­ний на­каз про ви­се­ле­н­ня ”контр­ре­во­лю­цій­них еле­мен­тів” ви­дав нар­ком вну­трі­шніх справ Лав­рен­тій Бе­рія. ”Збро­єю, ко­са­ми та ви­ла­ми бий ві­чних во­ро­гів – поль­ських па­нів”, – пи­са­ли в ра­дян­ській ли­стів­ці-ві­до­зві. Оса­дни­кам да­ва­ли 2 го­ди­ни на збо­ри. Біль­шість відправили в ба­сейн рі­чки Вол­га пра­цю­ва­ти на лі­со­за­го­тів­лі. Ре­шту – на мі­дні та зо­ло­ті ру­дни­ки. Усьо­го ви­ве­зли 89 062 осо­би. Укра­їн­ців се­ред них бу­ла де­ся­та ча­сти­на.

1940, кві­тень – ре­пре­сії про­ти тих, хто від­мов­ля­є­ться отри­му­ва­ти па­спорт, про­дає вла­сні ре­чі, не ви­ко­нує нор­ми пра­ці, не пла­тить по­да­тки, спі­зню­є­ться на ро­бо­ту. Спів­ро­бі­тни­ки НКВС роз­шу­ку­ють чле­нів поль­ських та укра­їн­ських ан­ти­ра­дян­ських пар­тій. Аре­што­ву­ють за ді­яль­ність, яка до 1939 ро­ку вва­жа­лась ле­галь­ною. До ви­щої мі­ри покарання за­су­джу­ють за спро­бу перетнути кор­дон.

1940, 2 ве­ре­сня – по­літ­бю­ро ЦК ВКП(б) ухва­лює рі­ше­н­ня де­пор­ту­ва­ти чле­нів сі­мей ув’язне­них. ”При опра­цю­ван­ні пла­нів, а та­кож хо­ду ви­се­ле­н­ня по­трі­бно ви­ко­ри­ста­ти до­свід, на­бу­тий під час опе­ра­ції з оса­дни­ка­ми”, – ре­ко­мен­дує пі­до­пі­чним Лав­рен­тій Бе­рія. На­ка­зує ке­рів­ни­кам пів­ні­чно­ка­зах­стан­ських обла­стей бу­ти го­то­ви­ми прийня­ти до 20 тис. де­пор­то­ва­них.

1944 – ра­дян­ська вла­да ви­се­ляє ро­ди­ни уча­сни­ків ОУН-УПА. Для цьо­го на За­хі­дну Укра­ї­ну пе­ре­ки­да­ють п’ять бри­гад Вну­трі­шніх військ. Сім’ї ви­во­зять у Кра­сно­яр­ський край, в Ір­кут­ську, Ом­ську та Но­во­си­бір- ську обла­сті. 27 ли­сто­па­да 1945 ро­ку при­йма­ють рі­ше­н­ня про ”очи­ще­н­ня від на­се­ле­н­ня те­ри­то­рії нав­ко­ло під­при­ємств і до­ріг в ра­ді­у­сі до 15 кі­ло­ме­трів”. Під ре­пре­сії під­па­да­ють ду­хо­вен­ство й ві­ру­ю­чі гре­ко-ка­то­ли­ки.

1945, 26 квітня – бій­ці Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії за­хо­плю­ють мі­сте­чко Ра­де­хів на Львів­щи­ні. На­па­да­ють на та­бір, де пе­ре­бу­ва­ють за­су­дже­ні до де­пор­та­ції – пе­ре­ва­жно жін­ки й ді­ти, ро­ди­чі під­піль­ни­ків. Пар­ти­за­ни звіль­ня­ють в’язнів. НКВС за­лу­чає біль­шу кіль­кість військ для бо­роть­би з пов­стан­ця­ми та ор­га­ні­за­ції та­бо­рів.

1948 – ви­се­ля­ють се­лян, які від­мов­ля­ю­ться йти в кол­го­спи. ”Або по­сту­па­ти у кол­госп, або всім се­лом ви­їжджа­ти до Си­бі­ру, раз се­ло ми­ри­ться з во­ро­га­ми і не бо­ре­ться за ра­дян­ську вла­ду”, – ка­же пер­ший се­кре­тар ЦК КП(б)У Микита Хрущов на зу­стрі­чі з жи­те­ля­ми се­ла До­бро­син – те­пер Жов­ків­ський ра­йон на Львів­щи­ні.

1948, ли­сто­пад – за вбив­ство ди­ре­кто­ра шко­ли у се­лі Гер­ма­ків­ці – ни­ні Бор­щів­ський ра­йон на Тер­но­піль­щи­ні – у Си­бір ви­се­ля­ють ві­сім сі­мей. Акти­ві­зу­ють ви­сил­ку ві­ру­ю­чих цер­кви свід­ків Єго­ви. Їх зви­ну­ва­чу­ють у від­мо­ві слу­жи­ти в ар­мії та про­по­від­у­ван­ні. Вва­жа­ють шпи­гу­на­ми США. Ча­сти­на їхньо­го кон­фі­ско­ва­но­го май­на йде на по­га­ше­н­ня бор­гів, ре­шту без­ко­штов­но пе­ре­да­ють кол­го­спам.

Або по­сту­па­ти у кол­госп, або всім се­лом ви­їжджа­ти до Си­бі­ру

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.