23 жов­тня 1998 ро­ку

Krayina - - ДАТИ -

у сво­є­му до­мі в аме­ри­кан­сько­му мі­сті Баф­фа­ло по­стрі­лом із снай­пер­ської гвин­тів­ки вби­ли лі­ка­ря Бар­нет­та Слеп’яна. Він по­хо­див із сім’ї емі­гран­тів з Ро­сій­ської ім­пе­рії. За­кін­чив ме­ди­чну шко­лу в Гва­да­ла­ха­рі у Ме­кси­ці. Ство­рив при­ва­тну пра­кти­ку в Баф­фа­ло і ро­бив абор­ти. У день убивства по­вер­нув­ся зі слу­жби в си­на­го­зі. На ку­хні взяв­ся го­ту­ва­ти суп. Че­рез вікно став­ся по­стріл. Ку­ля по­тра­пи­ла в шию чо­ло­ві­ка. Він по­мер за 2 год. У мі­сті по­ча­ли­ся мі­тин­ги при­хиль­ни­ків і про­тив­ни­ків абор­тів. Бар­нетт Слеп’ян був че­твер­тим лі­ка­рем у США, яко­го вби­ли за про­ве­де­н­ня абор­тів. 24 жов­тня 1857-го в ан­глій­сько­му мі­сті Шеф­філд за­сну­ва­ли пер­ший у сві­ті фут­боль­ний клуб. За два ро­ки до то­го грав­ці мі­сце­вої ко­ман­ди з кри­ке­ту На­та­ні­ел Кре­звік і Ві­льям Прест вла­што­ву­ва­ли ма­тчі з гри в м’яч. Для цьо­го роз­ро­би­ли пра­ви­ла. Во­ни до­зво­ля­ли штов­ха­ти­ся. З при­хиль­ни­ків гри сфор­му­ва­ли клуб. Йо­го уча­сни­ків спо­ча­тку ді­ли­ли на ко­ман­ди одру­же­них і не­о­дру­же­них. Із 1863-го клуб ”Шеф­філд” грав про­ти фут­бо­лі­стів з ін­ших міст. За­раз ви­сту­пає у дев’ято­му ди­ві­зіо­ні Ан­глії. На йо­го ло­го­ти­пі на­пи­са­но: ”Пер­ший у сві­ті фут­боль­ний клуб”.

25 жов­тня 1762 ро­ку ро­сій­ська ім­пе­ра­три­ця Ка­те­ри­на ІІ ви­да­ла ма­ні­фест про за­се­ле­н­ня єв­ро­пей­ця­ми Пів­ні­чно­го При­чор­но­мор’я та По­вол­жя. Йо­го ро­зі­сла­ли по всіх ди­пло­ма­ти­чних пред­став­ни­цтвах у Єв­ро­пі. Ма­ні­фест пу­блі­ку­ва­ли в там­те­шніх га­зе­тах. Іно­зем­цям обі­ця­ли зем­лі та звіль­ня­ли від по­да­тків на 30 ро­ків. Тим, хто по­го­див­ся, да­ва­ли гро­ші на до­ро­гу. Кіль­ка мі­ся­ців пе­ре­се­лен­ці жи­ли в Пе­тер­бур­зі. Зна­йо­ми­ли­ся із за­ко­на­ми і тра­ди­ці­я­ми. По­тім оби­ра­ли мі­сце про­жи­ва­н­ня. За пер­ші три ро­ки до Ро­сій­ської ім­пе­рії при­їха­ли май­же 30 тис. іно­зем­ців. Най­біль­ше – нім­ців і гол­ланд­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.