Тре­ба скла­сти­ся по 200 гри­вень на по­да­ру­нок

Krayina - - УКРА ЇНА -

ма­ло­го у при­ва­тний за­клад: від­ре­мон­то­ва­ний і з при­єм­ни­ми ви­хо­ва­те­ля­ми, – ка­же Іри­на. – По­ча­ла го­во­ри­ти з ба­тька­ми, а во­ни, як вів­ці. Мов­ляв, це ж усе для ді­тей. Кра­ще зда­ва­ти. Бо раз у гро­шах від­мо­виш – за ма­лим по­га­но ди­ви­ти­му­ться. Або й вза­га­лі не до­зво­ля­ти­муть бра­ти ігра­шки та при­ни­жу­ва­ти­муть. Ду­ма­ла зми­ри­ти­ся. Але ви­хо­ва­тель­ка вко­тре по­дзво­ни­ла і ска­за­ла, що в на­шої ня­ні ско­ро день на­ро­дже­н­ня. Тре­ба скла­сти­ся по 200 гри­вень на по­да­ру­нок. Ме­не прор­ва­ло. Ви­сло­ви­ла про са­док усе, що ду­маю. Гро­шей не зда­ла. І ні­чо­го – всі жи­ві. Й си­на ні­хто не чі­пає. За ти­ждень Іри­на дзво­нить у Skype: – За­бра­ли Ар­се­на із сад­ка. Пі­де в но­вий. На днях ве­че­ря­ли в мо­їх ба­тьків. Ма­лий устав з-за сто­лу і ка­же: ”Ма­ма – су­ка”. Усі – в шо­ці. Тря­су йо­го за пле­чі: хто на­вчив? – А син що? – за­пи­тую. – Ви­хо­ва­тель­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.