Су­бо­та, 21 жов­тня, 11:34

Krayina - - УКРА ЇНА -

Двоє опе­ра­тив­ни­ків сто­ли­чно­го кар­но­го роз­шу­ку за­три­му­ють 20-рі­чну Да­ри­ну Шаль на пи­ло­ра­мі у се­лі Но­во­сіл­ки Виш­го­род­сько­го ра­йо­ну на Ки­їв­щи­ні. Ще один по­лі­цей­ський ви­но­сить із ва­гон­чи­ка для ро­бі­тни­ків 1,5-мі­ся­чну Ві­кто­рію Пін­чук. Не­мов­ля жін­ка ви­кра­ла 20 жов­тня зі сто­ли­чно­го ди­тсад­ка №606. У той день з ди­ти­ною гу­ляв ба­тько Ру­слан, 44 ро­ки. За­їхав у ди­тса­док за­бра­ти стар­шу донь­ку 3-рі­чну Ана­ста­сію. Ві­зок із Ві­кто­рі­єю ли­шив на пер­шо­му по­вер­сі – під схо­да­ми. Звід­ти Да­ри­на за­бра­ла не­мов­ля. До по­шу­ків Ві­кто­рії до­лу­чи­ли­ся во­лон­те­ри і близь­ко 200 по­лі­цей­ських. Пе­ре­гля­ну­ли ка­ме­ри ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня в сад­ку. Во­ни за­фі­ксу­ва­ли мо­мент зло­чи­ну. Фо­то­ро­бот ви­кра­да­чки по­ши­ри­ли в ін­тер­не­ті. На­сту­пно­го дня в по­лі­цію по­дзво­ни­ла жін­ка, яка впі­зна­ла у зло­дій­ці ко­ли­шню ко­ле­гу. Да­ри­на Шаль до пов­но­лі­т­тя пе­ре­бу­ва­ла на облі­ку по­лі­ції як ди­ти­на з не­бла­го­по­лу­чної сім’ї. Жи­ла у ва­гон­чи­ку на пи­ло­ра­мі зі сво­їм хло­пцем Ру­сла­ном Ди­ти­ня­ком, 20 ро­ків. – 14 ли­пня я на­ро­ди­ла ди­ти­ну, але від­да­ла її зна­йо­мій. Бо ме­не ба­тьки вби­ли б. А по­тім не­мов­ля по­мер­ло, і я ви­ки­ну­ла йо­го на смі­тник, – ка­же Да­ри­на. – За­бра­ти дів­чин­ку ви­рі­ши­ла 19 жов­тня. Слід­ку­ва­ла за Пін­чу­ком і по­ба­чи­ла, що ди­ти­ну ли­шає са­му бі­ля схо­дів. По­лі­ція пе­ре­ві­ряє ін­фор­ма­цію про смерть ди­ти­ни за­три­ма­ної. Її ро­ди­чі за­пев­ня­ють, що во­на все ви­га­да­ла, ва­гі­тною не бу­ла. До су­ду Да­ри­на Шаль зна­хо­ди­ти­ме­ться під до­ма­шнім аре­штом. Ру­сла­на Ди­ти­ня­ка по­лі­цей­ські від­пу­сти­ли. Він не був у змо­ві з пі­до­зрю­ва­ною

вве­че­рі по­дзво­ни­ла і ска­за­ла, що за­три­ма­є­ться на ро­бо­ті. Свя­тку­ють день на­ро­дже­н­ня ко­ле­ги. Близь­ко пів­но­чі на­брав. Чую, якісь му­жи­ки по­руч смі­ю­ться, грає му­зи­ка. Дру­жи­на ка­же: ”Не дзво­ни ме­ні біль­ше. Я зна­йшла ін­шо­го і ви­рі­ши­ла ро­зійти­ся”. І все – ви­мкну­ла те­ле­фон. Усі п’ятни­цю і ніч на су­бо­ту на­би­рав її – тол­ку нуль. А оце за­яви­ла­ся. Па­дає на ко­лі­на і ви­ба­ча­є­ться. Мов­ляв, че­рез ал­ко­голь та­ке вер­зла. За­пи­тав, чи спа­ла з ки­мось? Мов­чить. Зна­чить, зра­ди­ла.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.