Хру­що­ва на­зва­ли ко­му­ні­сти­чним вар­ва­ром і жи­во­де­ром

Krayina - - ДАТИ -

”ЗАПУСК СУПУТНИКА В КОСМОС ТА ОТРИ­МА­Н­НЯ ІНФОРМАЦІЇ – ЦЕ ПРЕКРАСНО. Але ко­ли ти ро­зу­мі­єш, що звід­ти не мо­жна по­вер­ну­ти со­ба­ку Лай­ку і во­на там ги­не, – це ду­же важ­ке від­чу­т­тя. Ко­ли з ко­смо­дро­му по­вер­нув­ся в Мо­скву, якийсь час ще бу­ла ра­дість – ви­сту­пи по ра­діо, спіл­ку­ва­н­ня з жур­на­лі­ста­ми. А по­тім я уса­мі­тнив­ся за мі­стом”, – роз­по­від­ав ра­дян­ський фі­зіо­лог Олег Га­зен­ко (1918–2007). Він роз­ро­бляв про­гра­ми із за­пу­ску тва­рин у космос. 3 ли­сто­па­да 1957 ро­ку на ор­бі­ту Зем­лі від­прав­ля­ють пер­шу жи­ву істо­ту – со­ба­ку Лай­ку. Хо­чуть пе­ре­ві­ри­ти, чи без­пе­чний космос для лю­ди­ни. По­вер­та­ти тва­ри­ну на Зем­лю не зби­ра­ю­ться. На по­ча­тку 1950-х Олег Га­зен­ко хо­дить у цирк і спо­сте­рі­гає за тва­ри­на­ми, ви­вчає їх по­ве­дін­ку. Для за­пу­ску у космос оби­рає со­бак. Їх най­лег­ше ви­дре­си­ру­ва­ти. Пер­ший се­кре­тар ЦК КПРС Ми­ки­та Хру­щов схва­лює ви­бір уче­но­го. Із ко­смо­дро­му ”Бай­ко­нур” у Ка­зах­ста­ні здій­сню­ють 29 за­пу­сків со­бак у стра­то­сфе­ру – на ви­со­ту 100–150 км. Біль­шість тва­рин ги­нуть від роз­гер­ме­ти­за­ції ка­бі­ни, від­мо­ви па­ра­шу­тної си­сте­ми й не­по­ла­док у си­сте­мі жит­тє­за­без­пе­че­н­ня. Для екс­пе­ри­мен­тів від­би­ра­ють двор­няг ва­гою 6–7 кг і ві­ком від 2 до 6 ро­ків. Во­ни – най­ви­три­ва­лі­ші. Бе­руть су­чок – на від­мі­ну від ко­бе­лів, їм не по­трі­бно під­ні­ма­ти но­ги, щоб спра­ви­ти при­ро­дні по­тре­би. Масть має бу­ти сві­тла – для кон­тра­сту на фо­то­гра­фі­ях. Со­бак тре­ну­ють на цен­три­фу­гах, при­вча­ють но­си­ти да­тчи­ки й шо­ло­ми. Го­ду­ють же­ле­по­ді­бною ре­чо­ви­ною з труб­ки. Від­хо­ди при­вча­ють справ­ля­ти у спе­ці­аль­ний мі­ше­чок. Від­би­ра­ють Аль­бі­ну, Лай­ку і Му­ху. У ”Су­пу­тник-2” ви­рі­шу­ють по­са­ди­ти 3-рі­чну Лай­ку. Во­на – най­спо­кій­ні­ша. Аль­бі­на – ду­блер. У ка­бі­ні ком­бі­не­зон Лайки крі­плять до кон- тей­не­ра ма­лень­ки­ми тро­са­ми. Їх дов­жи­на дає змо­гу тва­ри­ні при­йма­ти ле­жа­че або си­дя­че по­ло­же­н­ня. Вста­нов­лю­ють да­тчи­ки ди­ха­н­ня на ре­бра і да­тчик пуль­су – бі­ля сон­ної ар­те­рії. Пер­ші 2 го­ди­ни жит­тє­ві по­ка­зни­ки тва­ри­ни – в нор­мі. На че­твер­то­му обер­ті нав­ко­ло Зем­лі вчені перестають чу­ти пульс Лайки. Че­рез по­мил­ки в роз­ра­хун­ках ка­бі­на супутника по­чи­нає пе­ре­грі­ва­ти­ся, і со­ба­ка від па­ні­ки по­ми­рає. Ін­фор­ма­цію за­се­кре­чу­ють. Ра­дян­ські га­зе­ти пи­шуть: тва­ри­на жи­ва, пе­рі­о­ди­чно пу­блі­ку­ють зві­ти про її здо­ров’я. По­тім по­ві­дом­ля­ють, що без­бо­лі­сно при­си­пля­ють – ев­та­на­зію ні­би­то здій­сню­ють че­рез їжу.

ВЧЕНІ ПЕРЕСТАЮТЬ ЧУ­ТИ ПУЛЬС ЛАЙКИ

Ли­ше че­рез 45 ро­ків опри­лю­дню­ють фа­кти про за­ги­бель Лайки. ”Су­пу­тник-2” обер­тав­ся нав­ко­ло Зем­лі ще п’ять мі­ся­ців, а по­тім зго­рів, уві­йшов­ши в її атмо­сфе­ру. ”Най­ку­дла­ті­ший, най­са­мо­тні­ший і най­не­ща­сні­ший у сві­ті со­ба­ка” – з та­ким за­го­лов­ком на пер­шій шпаль­ті ви­хо­дить ста­т­тя про Лай­ку в га­зе­ті The New York Times. У ба­га­тьох кра­ї­нах про­хо­дять про­те­сти за­хи­сни­ків тва­рин. Ми­ки­ту Хру­що­ва на­зи­ва­ють ко­му­ні­сти­чним вар­ва­ром і жи­во­де­ром. Йо­му при­хо­дять со­тні ли­стів із про­по­зи­ці­єю при­сво­ї­ти со­ба­ці по­смер­тно Ге­роя Ра­дян­сько­го Со­ю­зу і вій­сько­ве зва­н­ня. По­чи­на­ють ви­пу­ска­ти ци­гар­ки ”Лай­ка”. Їй став­лять пам’ятни­ки – в СРСР, Фран­ції та Гре­ції. Че­рез три ро­ки пі­сля по­льо­ту Лайки в космос за­пу­сти­ли со­бак Біл­ку і Стріл­ку. Во­ни по­вер­ну­ли­ся на Зем­лю. Ще за рік на ор­бі­ту по­ле­тів пер­ший ко­смо­навт Юрій Га­га­рін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.