Біль­шість збір­ни­ків є по­се­ре­дні­ми грав­ця­ми

Krayina - - СПОРТ - Ві­ктор ГРАЧОВ, 61 рік, ко­ли­шній гра­вець до­не­цько­го ”Ша­хта­ря” Іван ГЕЦКО, 49 ро­ків, ко­ли­шній на­па­да­ю­чий збір­ної Укра­ї­ни Ар­тем ФРАНКОВ, 47 ро­ків, го­лов­ний ре­да­ктор жур­на­лу ”Фут­бол” Ро­бер­то МОРАЛЕС, 41 рік, те­ле­ко­мен­та­тор Сер­гій НАГОРНЯК, 46 ро­ків, ко­ли­шній

ШЕВ­ЧЕН­КО МАЄ ЗАЛИШИТИСЯ ГО­ЛОВ­НИМ ТРЕНЕРОМ Вра­же­н­ня від ро­бо­ти Ан­дрія Шев­чен­ка не­о­дно­зна­чні. Епі­зо­да­ми гра вда­ва­ла­ся – пер­ший тайм до­ма­шньо­го ма­тчу з Хор­ва­ті­єю, оби­два по­єдин­ки з Ту­реч­чи­ною, дру­гий тайм ви­їзної зу­стрі­чі з Фін­лян­ді­єю. Але не­має ста­біль­но­сті. Фут­бо­лі­стам бра­кує кла­су. Зав­да­н­ня бу­ло – про­би­ти­ся до фі­наль­ної ча­сти­ни Куб­ка сві­ту. Йо­го не ви­ко­на­ли. Однак мі­ня­ти Шев­чен­ка не варто. Го­лов­ний тре­нер із по­мі­чни­ка­ми на­бра­ли­ся до­сві­ду. Ви­зна­чи­ли обо­йму грав­ців до на­сту­пно­го від­бір­но­го ци­клу. Їм варто да­ти ще один шанс. Шев­чен­ко взяв­ся омо­ло­джу­ва­ти ко­ман­ду, і в пер­ших ма­тчах гра­ли Зін­чен­ко, Коваленко. Зго­дом в основ­но­му скла­ді ста­ли ви­хо­ди­ти ве­те­ра­ни. Зре­штою, це ні до чо­го до­бро­го не при­ве­ло. Однак є по­зи­тив­ний мо­мент: упер­ше збір­на гра­ла в ата­ку­валь­ний фут­бол. На­ша нев­да­ча зро­зумі­ла. До­сві­ду ро­бо­ти зі збір­ною ні­хто з тре­не­рів не мав. Бра­ку­ва­ло зда­тно­го са­мо­туж­ки за­би­ти ви­рі­шаль­ний м’яч на­па­дни­ка. Не та­ла­ни­ло в за­вер­шаль­ній ста­дії ата­ки. Мо­жли­во, варто бу­ло ви­кли­ка­ти на па­ру ма­тчів Се­ле­зньо­ва. За­пі­зно за­про­си­ли Мар­ло­са. Шев­чен­ко має залишитися. Хло­пці за­до­во­ле­ні ро­бо­тою з ним. Це му­сить при­не­сти пло­ди в на­сту­пно­му ци­клі. Го­лов­ний мі­нус ро­бо­ти Шев­чен­ка – від­су­тність ре­зуль­та­ту. Тре­нер спро­бу­вав при­ще­пи­ти ко­ман­ді не­зви­чну для неї гру – во­ло­ді­н­ня м’ячем. На­пев­не, цей екс­пе­ри­мент про­дов­жи­ться. отри­мує м’яч, має що­най­мен­ше два ва­рі­ан­ти про­дов­же­н­ня ата­ки. Там фут­бо­лі­сти від­да­ють і від­кри­ва­ю­ться. А в збірній Мар­лос був по­збав­ле­ний та­кої мо­жли­во­сті. За­раз не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти­ся: чи ре­аль­но з на­яв­ни­ми ви­ко­нав­ця­ми спо­від­у­ва­ти фут­бол, який на­ма­га­є­ться ре­а­лі­зу­ва­ти Шев­чен­ко. Шев­чен­ко спро­бу­вав по­бу­ду­ва­ти гру з м’ячем, що ні­ко­ли не бу­ло нам при­та­ман­не. Ми до­бре про­ве­ли три тай­ми з Ту­реч­чи­ною, й бу­ло ще кіль­ка не­по­га­них епі­зо­дів. Але не ска­зав би, що Шев­чен­ко про­ва­лив­ся. Хо­ча й успі­ху не до­сяг. Подаль­ша йо­го ро­бо­та у збірній – це ри­зик і для тре­не­ра, і для ко­ман­ди. Це ви­гля­дає, як став­ка в ка­зи­но. У ко­ман­ді з’яви­ли­ся молоді фут­бо­лі­сти. Але ми так і не на­вчи­ли­ся гра­ти про­ти силь­них ко­манд. Ви­яви­ли­ся не го­то­ві до ма­тчів про­ти Іслан­дії і Хор­ва­тії. Шев­чен­ко не дав ре­зуль­та­ту. Та­кож йо­му при­га­ду­ва­ти­муть, як по­тра­пив до збір­ної: без до­сві­ду ро­бо­ти, та ще й при­вів ту­ди кум Ан­дрій Па­вел­ко – президент на­ціо­наль­ної фут­боль­ної фе­де­ра­ції. Але плю­сів ба­чу біль­ше. По-пер­ше, ко­ман­да пра­гне кон­тро­лю­ва­ти м’яч і ру­ха­тись – без ньо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.