Зви­ну­ва­чу­ва­ти ма­є­мо се­бе

Krayina - - СПОРТ -

До ви­бо­ру тре­не­рів на­ціо­наль­ної фут­боль­ної збір­ної бу­ли пи­та­н­ня з пер­шо­го її дня. Май­же ні­ко­ли її не очо­лю­вав най­кра­щий укра­їн­ський тре­нер, не ка­жу­чи вже про іно­зем­ців. Але всі во­ни пра­цю­ва­ли тре­не­ра­ми до за­про­ше­н­ня в на­ціо­наль­ну ко­ман­ду. І ли­ше ни­ні­шній ке­рів­ник Фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни до­ду­мав­ся при­зна­чи­ти на­став­ни­ком збір­ної лю­ди­ну, яка ра­ні­ше не ма­ла тре­нер­сько­го до­сві­ду. Ре­зуль­тат цьо­го ви­бо­ру був оче­ви­дний одра­зу. Але жо­ден укра­їн­ський фут­боль­ний фа­хі­вець не ви­сту­пив про­ти. А пре­са за­хли­ну­ла­ся від за­хва­ту пе­ред рі­ше­н­ням Ан­дрія Па­вел­ка. Чо­му так ста­ло­ся? Чо­му всі мов­ча­ли і зде­біль­шо­го мов­чать до­сі,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.