”Нев­же колишнього прем’єра й справ­ді за­про­то­ри­ли за ґра­ти?”

ПРО БО­РОТЬ­БУ З КОРУПЦІЄЮ В РУ­МУ­НІЇ ТА РЕ­А­КЦІЮ ПО­ЛІ­ТИ­КІВ НА ВИ­РО­КИ РОЗ­ПО­ВІД­АЄ ДИ­РЕ­КТОР ТАМТЕШНЬОГО ВІД­ДІ­ЛЕ­Н­НЯ ПРА­ВО­ЗА­ХИ­СНОЇ ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЇ FREEDOM HOUSE КРІ­СТІ­НА ҐУСЕТ

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю - Текст і фо­то: Ан­тон СЕМИЖЕНКО

Як і в Укра­ї­ні до 2015 ро­ку, в Ру­му­нії до 2005-го теж ді­я­ли ор­га­ни, що ні­би­то бо­ро­ли­ся з корупцією. Ре­зуль­та­ту не від­чу­ва­лось. Чо­му си­ту­а­ція та­ки змі­ни­ла­ся?

– Ан­ти­ко­ру­пцій­ну ре­фор­му ви­ма­га­ла Єв­ро­ко­мі­сія пе­ред всту­пом Ру­му­нії до ЄС. Це ста­ло одним із так зва­них чер­во­них пра­пор­ців: не ви­пра­ви­те ситуацію – не прийме­мо до Євросоюзу. Це бу­ло при­чи­ною. А одним із при­во­дів ста­ло на­ше до­слі­дже­н­ня си­ту­а­ції з корупцією в Ру­му­нії. Ми на­пи­са­ли, що слід­чі ча­сто не­про­фе­сій­ні, про­ку­ро­ри – за­ан­га­жо­ва­ні, суд­ді бе­руть ха­ба­рі. Всі це й так зна­ли, але ж ні­хто не хо­че опи­ни­ти­ся на сві­тлі. Пі­сля пу­блі­ка­ції до­ку­мен­та ви­бу­хнув скан­дал. Чле­ни Кон­сти­ту­цій­но­го су­ду га­ни­ли нас, як мо­гли. Але, зре­штою, ма­те­рі­а­ли з цьо­го зві­ту ля­гли в осно­ву пра­вил ро­бо­ти На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ди­ре­кто­ра­ту. То­му що це, як в ал­ко­го­лі­ків: якщо не ви­зна­єш, що ма­єш про­бле­му, – ні­ко­ли не змо­жеш її ви­рі­ши­ти. Ін­ша по­ді­бна змі­на від­бу­ла­ся 2012 ро­ку – ви­рок Адрі­а­ну Не­ста­сє, ко­ли­шньо­му прем’єр-мі­ні­стру. Чі­тко за­кар­бу­вав­ся в го­ло­ві той день, якраз бу­ла на се­мі­на­рі для суд­дів у Пре­да­лі (гір­ське ку­рор­тне мі­сте­чко в Пів­ден­них Кар­па­тах, не­по­да­лік Бу­ха­ре­ста. – Кра­ї­на). Пам’ятаю стіл, за яким обі­да­ла, ко­ли по­ві­до­ми­ли цю но­ви­ну, і ти­шу, що за­па­ла. Суд­ді апе­ля­цій­них су­дів не мо­гли по­ві­ри­ти: нев­же й справ­ді одно­го з іще не­дав­но най­впли­во­ві­ших лю­дей у Ру­му­нії, лі­де­ра пар­тії вла­ди, за­про­то­ри­ли за ґра­ти? Та­кі лю­ди десятиліттями бу­ли безкарні. Во­ни на­віть не ро­би­ли вигляд, що бо­я­ться за­ко­ну. Огов­тав­шись, за тим же обі­днім сто­лом суд­ді по­ча­ли го­во­ри­ти, як отри­му­ва­ли дзвін­ки від колишнього мі­ні­стра юсти­ції. Як на них ти­сну­ли для прийня­т­тя по­трі­бних рі­шень. А тут ви­я­ви­лось, що суд­ді теж можуть на щось впли­ва­ти.

За що по­са­ди­ли Не­ста­сє?

– То бу­ла хи­тра си­сте­ма. Не­за­дов­го до пре­зи­дент­ських ви­бо­рів пар­тне­ри Адрі­а­на Не­ста­сє, який був одним із кан­ди­да­тів, ор­га­ні­зу­ва­ли кон­фе­рен­цію бу­ді­вель­них ком­па­ній. Участь у ній бу­ла пла­тною і, по фа­кту, обов’яз­ко­вою. Всі ком­па­нії ру­мун­сько­го бу­ді­вель­но­го рин­ку ма­ли зда­ти по 100 єв­ро. Біль­ша ча­сти­на цих ко­штів пі­шла на ви­бор­чу кам­па­нію Не­ста­сє. Зокре­ма, на ви­го­тов­ле­н­ня су­ве­ні­рів із йо­го під­пи­сом – ру­чок, ча­шок, бре­ло­ків. Ан­ти­ко­ру­пціо­не­ри опи­та­ли близь­ко 900 свідків. Вста­но­ви­ли факт отри­ма­н­ня вигоди. Гро­шей прем’єр не брав, це не був кла­си­чний ха­бар. Але він отри­мав ви­го­ду. Йо­го ув’язни­ли на два ро­ки. Чи­ма­ло де­пу­та­тів чи мі­ні­стрів, до яких ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня в ан­ти­ко­ру­пціо­не­рів, по­чи­на­ють го­во­ри­ти про по­лі­ти­чні пе­ре­слі­ду­ва­н­ня. Але, пе­ре­про­шую, це все да­ле­ко від ГУЛАГу чи ко­му­ні­сти­чних ча­сів. Це – зов­сім ін­ша істо­рія. Лю­ди по­ру­шу­ють за­кон? Так, і це ре­тель­но до­во­ди­ться. Ме­та ан­ти­ко­ру­пцій­ної ді­яль­но­сті – не за­про­то­ри­ти за ґра­ти всіх, ні. Це й не­мо­жли­во. За­те мо­жна при­бра­ти від­чу­т­тя не­до­тор­кан­но­сті. Щоб не бу­ло лю­дей, які вва­жа­ють: я – над за­ко­ном і мо­жу ро­би­ти все, що хо­чу. Ми на­зи­ва­є­мо та­ких ”ба­ро­на­ми”, во­ни за­вда­ли Ру­му­нії чи­ма­ло ли­ха. При­мі­ром, Кон­стан­ца – мі­сто з ве­ли­че­зним пор­том, ро­ка­ми не роз­ви­ва­ло­ся че­рез ко­рум­по­ва­ність ме­ра Ра­ду Ма­за­ре.

ДЕСЯТИЛІТТЯМИ БУ­ЛИ БЕЗКАРНІ. НА­ВІТЬ НЕ РО­БИ­ЛИ ВИГЛЯД, ЩО БО­Я­ТЬСЯ ЗА­КО­НУ ОПИ­ТА­ЛИ БЛИЗЬ­КО 900 СВІДКІВ. ВСТА­НО­ВИ­ЛИ ФАКТ ОТРИ­МА­Н­НЯ ВИГОДИ

Йо­му не­що­дав­но при­су­ди­ли кіль­ка ро­ків умов­но.

– Це не пер­ший та­кий ви­рок. І все – умов­но. На­справ­ді, він чи­ма­ло на­ко­їв, але Ра­ду Ма­за­ре ли­ша­є­ться не­до­тор­кан­ним. У йо­го мі­сті – порт, з яко­го ба­га­то хто го­ду­є­ться. То­му Ма­за­ре, як 2008-го ка­за­ли про збан­кру­ті­лі аме­ри­кан­ські бан­ки, too big to fail – за­ве­ли­кий, щоб упа­сти. За­раз у Ру­му­нії – чер­го­вий ви­ток про­ти­сто­я­н­ня. Вві­мкніть будь-який ін­фор­ма­цій­ний те­ле­ка­нал – і по­чу­є­те шквал кри­ти­ки На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ди­ре­кто­ра­ту. Ка­жуть, що слід­чі НАД – не­про­фе­сій­ні, що їхні ви­снов­ки – упе­ре­дже­ні. Але варто зна­ти, що всі три вла­сни­ки цих те­ле­ка­на­лів ма­ють про­бле­ми із за­ко­ном. Один уже в тюр­мі, ін­ші двоє – під слід­ством у спра­вах про ко­ру­пцію. У су­до­вій си­сте­мі та­кож іде ”би­тва” між ста­рою ге­не­ра­ці­єю, яка не ма­ла му­жно­сті опи­ра­тись по­ба­жа­н­ням по­лі­ти­ків чи бі­зне­сме­нів, і но­ви­ми лю­дьми, уже без ске­ле­тів у ша­фах.

>

Не­дав­но бу­ла в мі­сте­чку Гу­ра­ху-Мо­ру на пів­но­чі Ру­му­нії. Там жи­ве моя дво­ю­рі­дна се­стра, з якою не ба­чи­лись 25 ро­ків. Її брат – во­дій на ша­хті. Ро­ди­на по­про­си­ла ме­не до­по­мог­ти йо­му зна­йти ро­бо­ту во­ді­єм. То­му що без зв’яз­ків не пра­це­вла­шту­є­шся. І це про­сто во­дій! До­сі є мі­сте­чка, про які ка­жуть: ”во­но на­ле­жить та­ко­му-то”. Як ці­ле мі­сто мо­же ко­мусь на­ле­жа­ти?

>

Чи­таю за­раз ”Чор­но­биль­ську мо­ли­тву” Сві­тла­ни Але­ксі­є­вич. У те жа­хі­т­тя не­мо­жли­во по­ві­ри­ти. Але від­чу­ва­є­ться то­ді­шній спо­сіб ми­сле­н­ня – біль­шо­ви­цький. Ко­ли лю­ди­на, осо­би­стість не ма­ють жо­дно­го зна­че­н­ня. Це ми­сле­н­ня від­чу­ва­є­ться ча­сом і в Ру­му­нії. А з ін­шо­го бо­ку, по­ко­лі­н­ня 30-рі­чних уже не при­ймає то­го, з чим ми­ри­ло­ся по­пе­ре­днє, ви­хо­ва­не в ко­му­ні­сти­чні ча­си з їх чи­слен­ни­ми стра­ха­ми. Ни­ні­шня мо­лодь ви­ма­гає справедливості. За­мість за­ли­ши­ти кра­ї­ну – про­те­сту­ють, аби щось змінити. У них з’явив­ся ви­бір. По­віль­но, на­че сли­мак, – але це все ру­ха­є­ться.

Ви зна­є­те осо­би­сто лю­дей з Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ди­ре­кто­ра­ту?

– Так, де­ко­го. По­лі­цей­ських, слід­чих, екс­пер­тів.

Що там за атмо­сфе­ра? Хто ці лю­ди?

– Во­ни ма­ло чим від­рі­зня­ю­ться від ре­шти. Про­сто ма­ють тро­хи біль­ше від­ва­ги, яка не­об­хі­дна в цій спра­ві. Адже тре­ба до­пи­ту­ва­ти по­лі­ти­ків, олі­гар­хів.

А з ти­ми, ко­го ці лю­ди від­пра­ви­ли до су­ду чи пі­до­зрю­ють у зло­чи­нах, зна­йо­мі?

НИ­НІ­ШНЯ МО­ЛОДЬ ВИ­МА­ГАЄ СПРАВЕДЛИВОСТІ

– Так, зви­чай­но. Я зу­стрі­ча­ла лю­дей, які під слід­ством.

І що во­ни ду­ма­ють про свій но­вий ста­тус?

– Го­лов­на їхня емо­ція: ”Чо­му са­ме я? Чо­му не хтось ін­ший?”. Май­же всі за­су­дже­ні вва­жа­ють це по­лі­ти­чни­ми пе­ре­слі­ду­ва­н­ня­ми. По­за­то­рік один про­фе­сор із Ні­дер­лан­дів при­їхав до Ру­му­нії та опи­тав 300 за­су­дже­них за ко­ру­пцій­ні дії. 99 від­со­тків із них за­пев­ня­ли, що во­ни – не­ви­ну­ва­ті. Це до­сить при­мі­тив­ний і ду­же жа­ді­бний світ. Ра­ні­ше во­ни бу­ли впев­не­ні, що з ни­ми ні­ко­ли ні­чо­го не ста­не­ться. За­раз це змі­ни­ло­ся. Ці лю­ди отри­ма­ли під­ста­ви за­ми­сли­ти­ся, що ро­блять щось не те.

Де­ся­тки ти­сяч лю­дей ви­йшли на про­те­сти в сто­ли­ці Ру­му­нії Бу­ха­ре­сті 3 лю­то­го 2017 ро­ку про­ти під­ви­ще­н­ня су­ми зби­тків, пі­сля якої на­стає кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність за ко­ру­пцій­ні дії, з 10 ти­сяч до 40 ти­сяч єв­ро. Цю нор­му уряд за­про­ва­див уно­чі й за­ра­ди одні­єї осо­би – лі­де­ра Со­ці­ал-де­мо­кра­ти­чної пар­тії Лі­віу Дра­ґна. Мі­тин­гу­валь­ни­ки не­суть опу­да­ла в тю­рем­но­му одя­зі з облич­чя­ми по­лі­ти­ків, які пе­ре­бу­ва­ють під слід­ством, але про­дов­жу­ють ке­ру­ва­ти дер­жа­вою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.