ЗАСТАВА

Krayina - - СЛОВНИК - підготувала: Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ

Стрі­чка-фен­те­зі ”Сто­ро­жо­ва застава” ре­жи­се­ра Юрія Ко­ва­льо­ва вста­но­ви­ла ре­корд ка­со­вих збо­рів укра­їн­сько­го кі­но. За пер­ші ви­хі­дні про­ка­ту, 14–15 жов­тня, зі­бра­ла по­над 8,2 міль­йо­на гри­вень. Її по­ди­ви­ли­ся май­же 111 ти­сяч лю­дей. Пе­ред прем’єрою Укр­по­шта ви­пу­сти­ла мар­ку із зо­бра­же­н­ня­ми бо­га­ти­рів – Іль­ка, До­бри­ні Ми­ки­то­ви­ча й Оле­шка По­по­ви­ча. По­пе­ре­днім ре­корд­сме­ном бу­ла ко­ме­дія ”Dzidzio Кон­тра­бас”, пред­став­ле­на на по­ча­тку ве­ре­сня цьо­го ро­ку: 7,7 міль­йо­на гри­вень

ЗАСТАВА – ІМЕННИК, ЖІНОЧОГО РОДУ, ПОХОДИТЬ ВІД ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКОГО ”ЗАСТАВИТИ” – ЗАГОРОДИТИ, ЗА­ХИ­СТИ­ТИ.

ЗАСТАВА, ЗАСТАНОВА, ЗА­КЛАД – РІЧ, ЩО ЗАЛИШАЄТЬСЯ В ТО­ГО, ХТО ВИ­ДАЄ ПОЗИЧКУ. Гро­шей не бу­ло. По­ра­ї­лись ми з жін­кою, і я по­ніс Бо­ро­хо­ві ко­жу­ха на за­клад, щоб взять у ньо­го та­ляр (Іван Кар­пен­ко-Ка­рий). ЗАСТАВА – МІСЦЕ В’ ЇЗДУ В МІ­СТО АБО ВИЇЗДУ З НЬО­ГО, ЯКЕ ОХОРОНЯЛОСЯ. До мі­ста їх не пу­сти­ли, на­ка­за­ли зу­пи­ни­ти­ся на по­двір’ ї у пе­ред­мі­сті, бі­ля Смо­лен­ської за­ста­ви (Зі­на­ї­да Ту­луб). ЗАСТАВА – ПОСТ, ЩО СТВО­РЮ­ВА­ЛИ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ШЛЯХУ ДЛЯ СТЯГНЕННЯ З МАНДРІВНИКІВ МИТА ЗА ПРОЇЗД АБО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТО­ВА­РІВ. За­ста­ви, хоч сто­я­ли, та не гу­сто; сто­ро­жа не паль­пу­ва­ла так, як от те­пер на Збру­че­ві, чи що; то Дні­пром люд­ці пе­ре­во­зи­ли вся­ке до­бро, не опла­чу­ю­чи (Мар­ко Вов­чок). ЗАСТАВА – ЦЕ СПО­СІБ ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧЕ­Н­НЯ ЗО­БОВ’ЯЗАНЬ, ЯКЩО ІН­ШЕ НЕ ВСТАНОВЛЕНО ЗА­КО­НОМ. Ви­ни­кає на під­ста­ві до­го­во­ру, за­ко­ну або рі­ше­н­ня су­ду (із за­ко­ну Укра­ї­ни ”Про за­ста­ву” від 2 жов­тня 1992 ро­ку). ПРІ­ЗВИ­ЩЕ ЗАСТАВА МАЄ 361 ЖИ­ТЕЛЬ УКРА­Ї­НИ.

ЗАСТАВА – НЕ­ВЕ­ЛИ­КИЙ СТОРОЖОВИЙ ЗАГІН. У філь­мі Юрія Ко­ва­льо­ва по­ка­за­на сто­ро­жо­ва застава – Ри­мів. Її обо­ро­ною ке­ру­ють бо­га­ти­рі Іль­ко, До­бри­ня Ми­ки­то­вич та Оле­шко По­по­вич. Істо­ри­ки вва­жа­ють, що та­кий форт сто­яв на рі­чці Су­ла в око­ли­цях те­пе­рі­шньо­го се­ла Ве­ли­ка Бу­рім­ка Чор­но­ба­їв­сько­го ра­йо­ну на Чер­ка­щи­ні. За­хи­щав те­ри­то­рію Ру­сі від по­ло­ве­цьких орд. ЗАСТАВ’Є – НА­ЗВА СІЛ НА ВОЛИНІ, ЛЬВІВ­ЩИ­НІ Й ТЕР­НО­ПІЛЬ­ЩИ­НІ. Про по­хо­дже­н­ня то­по­ні­ма тер­но­по­ля­ни роз­по­від­а­ють: ”Бі­ля се­ла Ба­во­рів був став. За ним лю­ди по­ча­ли бу­ду­ва­тись. Це по­се­ле­н­ня на­зи­ва­ли ”за ста­вом” – Застав’я”. ЗАСТАВНА – МІ­СТО НА БУКОВИНІ. Пер­ша згад­ка про ньо­го да­ту­є­ться 1589 ро­ком. Тут на­ро­див­ся ху­до­жник Ми­ко­ла Іва­сюк (1865–1937), ав­тор кар­ти­ни ”В’їзд Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го до Ки­є­ва”. 450 МЛН ГРН ЗА­СТА­ВИ ВИ­МА­ГАВ СУД ЗА ВИ­ХІД ІЗ СІЗО КОЛИШНЬОГО ЗАСТУПНИКА ГО­ЛО­ВИ ”НАФТОГАЗУ УКРА­Ї­НИ” ОЛЕ­КСАН­ДРА КАЦУБИ. За­три­ма­ли 17 черв­ня то­рік за підозрою у ство­рен­ні зло­чин­ної гру­пи та при­вла­снен­ні май­на шля­хом зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем. 10 бе­ре­зня 2017-го Шев­чен­ків­ський рай­суд ви­ніс ви­рок – 1,5 ро­ку тюр­ми. За ”за­ко­ном Сав­чен­ко”, що за­ра­хо­вує день у слід­чо­му ізо­ля­то­рі за два дні по­збав­ле­н­ня во­лі, Ка­цу­ба від­був йо­го і ви­йшов на во­лю із за­лу су­ду. ЗАСТАВА – ЖИТЛОВИЙ РА­ЙОН В ОДЕ­СІ. Є Пер­ша і Дру­га За­ста­ви. Во­ни за­ли­ши­ли­ся з ча­сів ста­ту­су мі­ста Пор­то-фран­ко – віль­но­го пор­ту. 1827 ро­ку че­рез них про­хо­ди­ла ме­жа, що від­ді­ля­ла ”зо­ну віль­ної тор­гів­лі” і те­ри­то­рію Ро­сій­ської ім­пе­рії. ЗАСТАВА (Zastava) – СЕРБСЬКИЙ ВИ­РО­БНИК АВТОМОБІЛІВ ТА ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ. Штаб-квар­ти­ра роз­та­шо­ва­на в мі­сті Кра­гу­є­ваць. 2008-го ком­па­нію ку­пи­ла іта­лій­ська фір­ма Fiat. То­ді ж ви­го­то­ви­ли остан­ній ав­то­мо­біль мар­ки Zastava. ”ЗАСТАВА” – (англ. The Keep) – РО­МАН ЖАХІВ АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ФРЕНСІСА ПОЛА ВІЛЬСОНА, НАПИСАНИЙ 1981-ГО. Че­рез два ро­ки ре­жи­сер Майкл Манн зняв за йо­го мо­ти­ва­ми фільм. 2006-го ви­дав­ни­цтво IDW Publishing ви­пу­сти­ло одно­ймен­ний ко­мікс. Твір вхо­дить до спи­ску бес­тсе­ле­рів New York Times. ”СВЯТОСЛАВСЬКА ЗАСТАВА” – ГРОМАДСЬКА КОЗАЦЬКА ОР­ГА­НІ­ЗА­ЦІЯ НА ХАРКІВЩИНІ. По­пу­ля­ри­зу­ють ко­за­цькі тра­ди­ції та во­лон­те­рять.

Прі­зви­ще Застава має 361 жи­тель Укра­ї­ни

Кадр з укра­їн­сько­го фен­те­зій­но­го філь­му "Сто­ро­жо­ва застава" ре­жи­се­ра Юрія Ко­ва­льо­ва. Стрі­чка роз­по­від­ає про при­го­ди шко­ля­ра Ві­тька, який че­рез пор­тал ча­су по­тра­пляє у ми­ну­ле. Кар­ти­на ви­йшла у ві­тчи­зня­ний про­кат 12 жов­тня 2017 ро­ку і ста­ла лі­де­ром за...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.