Ма­рат ГЕЛЬМАН

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю -

56 ро­ків, га­ле­рист, пу­блі­цист, по­літ­те­хно­лог На­ро­див­ся 24 гру­дня 1960-го в Ки­ши­не­ві у сім’ ї дра­ма­тур­га Оле­ксан­дра Гель­ма­на і вчи­тель­ки Лі­лії Гри­на­у­цької. За­кін­чив Мо­сков­ський еле­ктро­те­хні­чний ін­сти­тут зв’яз­ку. 1990-го від­крив пер­шу при­ва­тну га­ле­рею су­ча­сно­го ми­сте­цтва в Ро­сії, в 2002–2004 ро­ках її фі­лія ді­я­ла в Ки­є­ві. У се­ре­ди­ні 1990-х ра­зом із Глі­бом Па­влов­ським ство­рив ”Фонд ефе­ктив­ної по­лі­ти­ки”. Ке­ру­вав ана­лі­ти­чною ди­ре­кці­єю те­ле­ком­па­нії ОРТ. У 2002–2004 ро­ках – за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ”Пер­во­го ка­на­ла”. Очо­лю­вав Перм­ський му­зей су­ча­сно­го ми­сте­цтва PERMM. На­при­кін­ці 2014-го пе­ре­їхав жи­ти в Чор­но­го­рію, де ство­рює єв­ро­пей­ський куль­тур­ний центр Dukley European Art Community. Одру­же­ний. Має ше­сте­ро ді­тей

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.