Ан­дрій ЖУПНИК

Krayina - - РОЗМОВА ПРО ВСЕ -

40 ро­ків, про­гра­міст, во­лон­тер На­ро­див­ся у Льво­ві в сім’ї ін­же­не­рів. За­кін­чив уні­вер­си­тет ”Львів­ська по­лі­те­хні­ка” за спе­ці­аль­ні­стю ”комп’юте­ри­зо­ва­ні си­сте­ми ав­то­ма­ти­ки та управ­лі­н­ня”. Пра­цю­вав програмістом на еле­ктро­лам­по­во­му за­во­ді ”Іскра”, ін­же­не­ром-ко­ро­зіо­ні­стом. Був зав­го­спом у гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції ”Пласт”. За­раз її зв’яз­ко­вий. Що­ро­ку до­по­ма­гає ор­га­ні­зо­ву­ва­ти за­хо­ди, ви­шко­ли, по­хо­ди в го­ри. 2005-го від­крив у Льво­ві рок-клуб ”По­гу­лян­ка” – зі сту­ді­єю зву­ко­за­пи­су та ре­пе­ти­цій­ни­ми кім­на­та­ми. Че­рез п’ять ро­ків про­дав бі­знес і по­вер­нув­ся в ІТ-га­лузь, зай­няв­ся про­гра­му­ва­н­ням. Брав участь у по­ма­ран­че­вій ре­во­лю­ції. 2012-го був ко­мен­дан­том на мов­но­му май­да­ні, со­тни­ком 15-ї штур­мо­вої со­тні ”Са­мо­обо­ро­ни Май­да­ну” під час Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. 18 лю­то­го 2014-го в Ки­є­ві від ви­бу­ху сві­тло­шу­мо­вої гра­на­ти втра­тив лі­ву ру­ку. Має ав­стрій­ський про­тез. Пі­сля Май­да­ну став волонтером. До­лу­чив­ся до ство­ре­н­ня ру­ху ”Віль­ні лю­ди” – за ви­хід кра­ї­ни із-під впли­ву Ро­сії. Пра­цює у львів­сько­му осе­ред­ку ор­га­ні­за­ції. З 2005 ро­ку грав на бас-гі­та­рі у вла­сно­му панк-рок гур­ті ”Пер­ша тем­пе­ра­ту­ра”. Ці­ка­ви­ться фі­ло­со­фі­єю. Жи­ве у Льво­ві. Має на­ре­че­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.