Ні­ко­ли б не по­ду­мав, що про­ки­да­ти­му­ся се­ред но­чі і йти­му ту­ди, де стрі­ля­ють

ХУ­ДО­ЖНИК МА­ТВІЙ ВАЙС­БЕРГ НЕ БЕ­РЕ ГРО­ШЕЙ ЗА ПОРТ­РЕ­ТИ ДІ­ТЕЙ

Krayina - - КУЛЬТУРА -

– МАЛЮЮ НА ПЛЯЖІ. ПІДХОДЯТЬ ВІДПОЧИВАЛЬНИКИ, РОЗДИВЛЯЮТЬСЯ. Кіль­ка ра­зів про­си­ли на­пи­са­ти порт­ре­ти ді­тей. По­го­джу­ю­ся. Про­шу при­хо­ди­ти вве­че­рі – при­єм­ні­ше сві­тло. Ди­ву­ю­ться, що не бе­ру за це гро­шей, – роз­по­від­ає ху­до­жник 58-рі­чний Ма­твій Вайс­берг. Упер­ше при­їхав на острів Бі­рю­чий в Азов­сько­му мо­рі, де 12-й рік по­спіль про­во­дять сим­по­зі­ум су­ча­сно­го ми­сте­цтва. За­про­шує до сво­єї май­стер­ні на дру­го­му по­вер­сі ко­ли­шньої їдаль­ні ба­зи від­по­чин­ку ”Зо­ло­тий бе­рег”. Сті­ни кім­на­ти за­ві­ша­ні аква­ре­ля­ми з кра­є­ви­да­ми остро­ва.

Як ста­ви­тесь до те­пе­рі­шньо­го ми­сте­цтва?

– Не ро­зу­мію, чо­му ми­сте­цтво, яке ство­рю­є­ться за­раз, ді­лять на су­ча­сне і не­су­ча­сне. Ко­лись іспан­ський жи­во­пи­сець Саль­ва­дор Да­лі ка­зав: ”Не бій­те­ся бу­ти не­су­ча­сни­ми – у вас все одно не ви­йде”. Маю до­сить анар­хі­чну на­ту­ру. Я на­віть не член Спіл­ки ху­до­жни­ків. То­му ме­не не­по­ко­їть ін­сти­ту­цій­на на­прав­ле­ність мо­ло­дих ми­тців – їм по­трі­бно бу­ти при ко­мусь: при ”Пін­чу­кАр­тЦен­трі”,

>

Се­рію з 28 кар­тин "Сті­на" ки­їв­ський ху­до­жник Ма­твій Вайс­берг при­свя­тив Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. Остан­нє по­ло­тно ство­рив 8 бе­ре­зня 2014 ро­ку. "Сті­ну" ви­став­ля­ли у США, Ні­меч­чи­ні, Гру­зії, Че­хії, поль­сько­му Сей­мі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.