Де ви ме­не в Аме­ри­ці шу­ка­ти­ме­те?

Krayina - - ПОДІЇ -

Ця схе­ма ме­ні ві­до­ма. То­рік за нею зна­йо­мий ви­грав ”зе­ле­ну кар­ту”. На участь у ло­те­реї за­ре­є­стру­вав­ся кіль­ка ро­ків то­му, а фір­ма ко­жно­го но­во­го ро­зі­гра­шу по­нов­лю­ва­ла йо­го да­ні. Ко­ли ви­грав – пер­ши­ми ді­зна­ли­ся в ком­па­нії. За по­слу­ги про­си­ли $4 тис. Зго­ди­ли­ся по­че­ка­ти, до­ки за­ро­бить їх у США. І по­ві­до­ми­ли се­кре­тний код, який над­хо­дить пе­ре­мож­цям. Зна­йо­мий кіль­ка мі­ся­ців жи­ве і пра­цює в Нью-Йор­ку. Гро­ші по­се­ре­дни­кам не від­дав. Змі­нив еле­ктрон­ну по­шту, но­мер те­ле­фо­ну. – Во­ни ду­ма­ли, що ду­же му­дрі ма­хі­на­то­ри. А на­справ­ді зви­чай­ні­сінь­кі про­він­цій­ні ша­храї, – смі­є­ться. Не­що­дав­но пи­ше, що та­ки ви­рі­шив роз­ра­ху­ва­ти­ся з фір­мою. – На­чаль­ник за­во­ду, де пра­цюю, ді­знав­ся про мій борг. Він – аме­ри­ка­нець, і для ньо­го не­прийня­тна та­ка си­ту­а­ція, – ка­же. – По­ра­див за­пла­ти­ти, бо ма­ти­му про­бле­ми. Шу­каю гро­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.