Ле­о­нід Ка­де­нюк за мі­сяць ви­вчив ан­глій­ську

Krayina - - ДАТИ -

"КЕВІНЕ, ТЕПЕР Я БАЧУ, ЩО ВО­НА – КРУГЛА. Я вра­же­ний, як ви­гля­дає Зем­ля з ко­смо­су. Жо­дна фо­то­гра­фія не зда­тна пе­ре­да­ти ті­єї кра­си Все­сві­ту, яку лю­ди­на мо­же по­ба­чи­ти сво­ї­ми очи­ма", – ка­же укра­їн­ський ко­смо­навт 46-річний Ле­о­нід Ка­де­нюк до ко­ман­ди­ра ко­смі­чно­го ко­ра­бля Ке­ві­на Крі­ге­ла. Во­ни – на бор­ту аме­ри­кан­сько­го

АМЕРИКАНЦІ ПРОКИДАЛИСЯ ПІД ГІМН УКРА­Ї­НИ

ша­тла Columbia STS-87, який 19 ли­сто­па­да 1997-го ви­йшов на ор­бі­ту Зем­лі. У ко­ра­блі та­кож бу­ли япо­нець Та­као Дої й американці Кал­па­на Чав­ла, Сті­вен Лід­сі й Він­стон Скотт. По­літ три­вав 15 діб 16 год. 35 хв. 1 с. Ле­о­нід Ка­де­нюк на­ро­див­ся 28 сі­чня 1951 ро­ку в се­лі Клі­шків­ці Хо­тин­сько­го ра­йо­ну на Бу­ко­ви­ні в сім'ї вчи­те­лів. Мав ква­лі­фі­ка­цію льо­тчик-ви­про­бу­вач пер­шо­го кла­су. – У ко­смо­нав­ти ме­не ві­ді­бра­ли із 3 ти­сяч кан­ди­да­тів, – роз­по­від­ав Ка­де­нюк. – Основ­на про­бле­ма бу­ла в то­му, що не знав ан­глій­ської – у шко­лі вчив фран­цузь­ку. І пе­ред са­мим по­льо­том за мі­сяць я її опа­ну­вав.

Із со­бою Ле­о­нід Ка­де­нюк узяв три пра­по­ри Укра­ї­ни, три­зуб, фо­то­гра­фії те­о­ре­ти­ків ко­смо­нав­ти­ки Юрія Кон­дра­тю­ка й Сер­гія Ко­ро­льо­ва, "Ко­бзар" Та­ра­са Шев­чен­ка та йо­го порт­рет, ау­діо­ка­се­ти з пі­сня­ми укра­їн­ських ви­ко­нав­ців. – Я ор­га­ні­зу­вав ве­чо­ри укра­їн­ської пі­сні для ко­смо­нав­тів – вми­кав Дми­тра Гна­тю­ка "Два ко­льо­ри" й "Че­рем­ши­ну", Со­фія Ро­та­ру спів­а­ла "Мій рі­дний край". Дві­чі про­ки­да- ли­ся під гімн Укра­ї­ни. Американці сто­я­ли "струн­ко", – ка­же Ка­де­нюк. У ша­тлі він ви­вчав дію гра­ві­та­ції на ро­сли­ни й екс­пе­ри­мен­ту­вав із вла­сним ті­лом у не­ва­го­мо­сті. Роз­по­від­ав: "Я хо­див по сте­лі, спав на сті­ні, скру­чу­вав­ся в по­зі ем­бріо­на, тан­цю­вав і фі­ксу­вав свої ре­а­кції на не­ва­го­мість". Ле­о­ні­ду Ка­де­ню­ку при­сво­ї­ли зва­н­ня Ге­роя Укра­ї­ни. Цьо­го­річ йо­го іме­нем на­зва­ли асте­ро­їд.

Пер­ший астро­навт не­за­ле­жної Укра­ї­ни Ле­о­нід Ка­де­нюк про­во­дить до­слі­ди над ро­сли­на­ми на бор­ту аме­ри­кан­сько­го ко­смі­чно­го ко­ра­бля Columbia

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.