Тру­на Бре­жнє­ва впа­ла в мо­ги­лу

Krayina - - ДАТИ - пі­дго­ту­ва­ла: Оль­га ШВЕД

”ТО­ВА­РИ­ЩИ! ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА ПОСТИГЛА НАШУ ПАРТИЮ, НАШ НАРОД, ВСЕ ПЕРЕДОВОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Се­го­дня мы про­во­жа­ем в по­сле­дний путь Ле­о­ни­да Ильи­ча Бре­жне­ва. Слав­но­го сына на­шей Ро­ди­ны, пла­мен­но­го мар­кси­ста­ле­нин­ца, выда­ю­ще­го­ся ру­ко­во­ди­те­ля Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии и со­вет­ско­го го­су­дар­ства, не­у­то­ми­мо­го бор­ца за мир и дру­жбу на­ро­дов”, – ге­не­раль­ний се­кре­тар ЦК КПРС 68-річний Юрій Ан­дро­пов ви­сту­пає над тру­ною сво­го по­пе­ре­дни­ка 15 ли­сто­па­да 1982-го. Бі­ля Крем­лів­ської сті­ни на Кра­сній пло­щі у Мо­скві хо­ва­ють 76-рі­чно­го Ле­о­ні­да Бре­жнє­ва. Він 18 ро­ків очо­лю­вав СРСР. Був ро­дом із се­ла Кам’ян­ське – тепер мі­сто на Дні­про­пе­тров­щи­ні. За­кін­чив Кур­ський ме­лі­о­ра­тив­ний те­хні­кум і Дні­про­дзер­жин­ський ме­та­лур­гій­ний ін­сти­тут. Пра­цю­вав ін­же­не­ром на за­во­ді й очо­лю­вав те­хні­кум. У 33 ро­ки обра­ний се­кре­та­рем Дні­про­пе­тров­сько­го об­ко­му ком­пар­тії Укра­ї­ни. Під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни ке­ру­вав по­лі­ти­чним від­ді­лом 18-ї ар­мії. 1964-го пі­сля усу­не­н­ня від вла­ди Ми­ки­ти Хру-

ПЕРЕНІС КІЛЬ­КА ІН­ФАР­КТІВ ТА ІН­СУЛЬ­ТІВ, КЛІ­НІ­ЧНУ СМЕРТЬ

що­ва обра­ний пер­шим се­кре­та­рем ЦК КПРС. Епо­ху прав­лі­н­ня Бре­жнє­ва у на­ро­ді на­зи­ва­ли ”за­сто­єм” – че­рез від­су­тність змін. Про­тя­гом остан­ніх ше­сти ро­ків переніс кіль­ка ін­фар­ктів та ін­суль­тів, клі­ні­чну смерть. Уран­ці 9 ли­сто­па­да 1982-го на дер­жав­ній да­чі ”За­річ­чя-6” у Ле­о­ні­да Іл­лі­ча зу­пи­ни­ло­ся серце. 12–15 ли­сто­па­да в кра­ї­ні три­ва­ли дні жа­ло­би – за­кри­ли шко­ли, ди­тя­чі сад­ки, біль­шість під­при­ємств і за­во­дів. На похо­рон ра­дян­сько­го лі­де­ра при­їха­ли гла­ви 32 дер­жав. Про­ща­н­ня про­хо­ди­ло у Ко­лон­ній за­лі Бу­дин­ку спі­лок у Мо­скві про­тя­гом трьох днів. Звід­ти тру­ну ве­зли на ар­ти­ле­рій­сько­му ла­фе­ті. За ним 104 вій­сько­ві ви­со­ких чи­нів не­сли бре­жнєв­ські на­го­ро­ди. Їх бу­ло по­над 200. О 12:45 15 ли­сто­па­да ті­ло Бре­жнє­ва опу­сти­ли в мо­ги­лу бі­ля Крем­лів­ської сті­ни. В цей час гар­ма­тні зал­пи да­ли в 37 мі­стах. По те­ле­ві­зо­ру йшла пря­ма транс­ля­ція. Усі гля­да­чі й при­су­тні на це­ре­мо­нії по­чу­ли глу­хий удар – тру­на з ті­лом ген­се­ка впа­ла в мо­ги­лу. Лю­ди вва­жа­ли, що це озна­чає по­ча­ток кін­ця Ра­дян­сько­го Со­ю­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.