Амі­на ОКУ­Є­ВА

”КАДИРОВЦІ – ЦЕ НЕ ЧЕЧЕНЦІ. ЦЕ – ЧЕ­ЧЕ­НО­МОВ­НІ РО­СІ­Я­НИ”

Krayina - - АМІНА ОКУЄВА - 34 ро­ки, ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ, ХІ­РУРГ до її до­ся­гне­н­ня. НЕ ЗМО­ГЛА Б ВІД­ШТОВ­ХНУ­ТИ КІ­ЛЕ­РА НО­ГОЮ, ЯК­БИ БУ­ЛА В ДОВ­ГІЙ СПІ­ДНИ­ЦІ

У МЕ­НЕ НЕ­МАЄ СТРАХУ. Я не бо­ю­ся за­ги­бе­лі. Ві­рю в те, що все ви­зна­че­но на­пе­ред і на­віть день мо­єї смер­ті – ві­до­мий. І тим, що я на вій­ні, не на­бли­жу йо­го і не від­да­лю. Лю­ди­на мо­же все жи­т­тя во­ю­ва­ти й по­мер­ти у сво­є­му ліж­ку.

НІ­ХТО НЕ ВИХОВУВАВ МЕ­НЕ ЖІНКОЮ-ВОЇНОМ. Ні­хто не го­во­рив, що по­вин­на бу­ти Жан­ною д’Арк. Це, на­пев­но, на­слі­док чи­та­н­ня кни­жок про ге­ро­їв. Про тих, хто ря­тує світ, хто бо­ре­ться зі злом. СКОНЦЕНТРОВАНА НА ОДНІЙ МЕТІ. Все ін­ше – кро­ки на шля­ху Я – НЕ ПАЦИФІСТКА, до вій­ни став­лю­ся як до не­ми­ну­чо­го зла. Не по­трі­бно ті­ка­ти від неї й будь-яки­ми спосо­ба­ми на­ма­га­ти­ся уни­кну­ти її. Вій­ни бу­ли зав­жди.

ХОЧУ, щоб Ро­сій­ська ім­пе­рія впа­ла у то­му ви­гля­ді, в яко­му існує за­раз. На­віть якщо для цьо­го по­трі­бна бу­де ве­ли­ка вій­на – Тре­тя сві­то­ва.

ЯКЩО ПРА­ВА ЖІНКИ Й ЧОЛОВІКА РІВНІ в усьо­му, то й обов’яз­ки по­вин­ні бу­ти одна­ко­ві. Не ви­йде бу­ти аку­лою бі­зне­су або про­від­ним хі­рур­гом клі­ні­ки і при цьому обра­жа­ти­ся, що то­бі не по­сту­пи­ли­ся мі­сцем у гро­мад­сько­му транс­пор­ті. Ко­мусь більше ім­по­нує роль хра­ни­тель­ки до­ма­шньо­го во­гни­ща, матері. Це – нор­маль­но. Але та­кі жінки не бо­рю­ться за рівні пра­ва. Я – ФЕМІНІСТКА. Не­за­ле­жно від ген­дер­ної на­ле­жно­сті лю­ди­на по­вин­на ма­ти мо­жли­вість до­би­ти­ся чо­гось у сво­їй про­фе­сій­ній, со­ці­аль­ній сфе­рі – від­по­від­но до зді­бно­стей, про­фе­сій­них на­ви­чок і рис ха­ра­кте­ру.

ПІ­ШЛА ЗІ СЛУ­ЖБИ в пол­ку Мі­ні­стер­ства внутрішніх справ, бо маю бу­ти з Ада­мом – щоб за­хи­ща­ти одне одно­го. У ньо­го не­має гро­ма­дян­ства. Для нас ко­мусь одно­му від’їха­ти без дру­го­го – це ці­ла про­бле­ма.

ДЕЯКІ ЧЕЧЕНЦІ ПИ­СА­ЛИ У FACEBOOK: чо­му хо­джу не в спі­дни­ці, а в шта­нях? Це по­ру­ше­н­ня для му­суль­ман­ки. Але я не змо­гла б від­штов­хну­ти кі­ле­ра но­гою, як­би бу­ла в дов­гій спі­дни­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.