Кіль­ка ро­ків зби­тко­ві. Три­ма­є­мо­ся на пла­ву зав­дя­ки се­стрі

Krayina - - СВ ІТ - ВИ­НА ВИГОТОВЛЯТЬ НАЙМЕНШЕ ЗА ОСТАННІ ПІВСТОЛІТТЯ текст: Окса­на СНІГУР

Ви­ро­бни­цтво ви­на у сві­ті 2017-го ся­гне 50-рі­чно­го мі­ні­му­му. При­чи­ною ста­ли нев­ро­жаї у Фран­ції, Іта­лії й Іспа­нії. В Мі­жна­ро­дній ор­га­ні­за­ції ви­но­роб­ства про­гно­зу­ють, що на­пою зро­блять на 8% мен­ше, ніж то­рік, – 247 млн ге­кто­лі­трів. В Іта­лії об­ся­ги ви­ро­бни­цтва впа­ли на 23%. У Фран­ції – на май­же 20%. Там зібрали най­гір­ший уро­жай ви­но­гра­ду з 1945 ро­ку Поль ЛУРІ, 34 ро­ки, ви­но­роб, Сент-Еміль­йон, Фран­ція: – МОЯ РОДИНА ШІСТЬ ПОКОЛІНЬ ЗАЙМАЄТЬСЯ ВИНОРОБСТВОМ. Три ро­ки то­му ба­тько по­мі­тив, що ви­но­град по­чи­нає ви­ро­джу­ва­ти­ся. Ми за­во­зи­ли но­ві са­джан­ці, але яго­ди все одно бу­ли над­то ки­слі. Екс­перт по­яснив – тро­хи змі­ни­ли­ся склад ґрун­ту і клі­мат. Пі­ді­брав но­вий сорт. Пер­шою про­бле­мою ста­ли хво­ро­би. Ми не ви­ко­ри­сто­ву­є­мо пе­сти­ци­дів. Че­рез ці екс­пе­ри­мен­ти і пе­ре­бої з про­да­жем до­ве­ло­ся бра­ти кре­дит. Цьо­го ро­ку – не­вро­жай. До то­го ж іспан­ське ви­но де­шев­ше за на­ше. Су­сі­ди про­по­ну­ють за без­цінь ку­пи­ти їхній ви­но­гра­дник. Не мо­жуть роз­ра­ху­ва­ти­ся з кре­ди­та­ми. Зна­є­мо ще кіль­ка го­спо­дарств на ме­жі бан­крут­ства. Щоб за­пла­ти­ти пра­ців­ни­кам і за те­хні­ку, по­се­ре­дні сор­ти тре­ба про­да­ва­ти за ці­ною елі­тних. Ба­тько ви­знав, що ми вже кіль­ка ро­ків – зби­тко­ві. Три­ма­є­мо­ся на пла­ву зав­дя­ки мо­їй се­стрі. Во­на – успі­шний юрист і спла­чує на­ші бор­ги. Якщо 2018-го тен­ден­ція збе­ре­же­ться, ви­но­гра­дни­ки до­ве­де­ться про­да­ти. Їх ску­по­вує ве­ли­ка кор­по­ра­ція.

Ан­дреа ЧЕННЕНІ, 44 ро­ки, шеф-ку­хар, Лі­вор­но, Іта­лія: – ПОСВАРИЛИСЯ З ПАРТНЕРОМ. Ма­є­мо ре­сто­ран і ку­лі­нар­ну шко­лу. Він за­про­по­ну­вав при­дба­ти ар­ген­тин­ське ви­но. Це зна­чно де­шев­ше, ніж ку­пу­ва­ти у мі­сце­вих фер­ме­рів. До то­го ж ні­хто не мо­же за­без­пе­чи­ти наc по­трі­бною кіль­кі­стю. Для бі­зне­су це – пра­виль­но. Але та­кий вчи­нок су­пе­ре­чить на­шій фі­ло­со­фії. Ми не по­да­є­мо ту­шко­ва­ні бо­би зі стей­ка­ми, щоб до­пов­ню­ва­ти їх ви­ном з Ар­ген­ти­ни. Кіль­ка ро­ків то­му був не­вро­жай оли­вок в Іта­лії. Ми все одно ку­пу­ва­ли олію в мі­сце­вих фер­ме­рів, а не гре­цьких. Із вла­сних гро­шей за­пла­ти­ла аванс трьом ви­но­ро­бням. В одні­єї за­би­раю весь цьо­го­рі­чний уро­жай і за­па­си. Во­ни у Facebook по­дя­ку­ва­ли на­шо­му ре­сто­ра­ну. На кур­си за­пи­са­ли­ся на тре­ти­ну більше лю­дей, ніж за­зви­чай. Квен­тін РЕ­НО, 54 ро­ки, шеф-ку­хар, Лон­дон, Ве­ли­ка Бри­та­нія: – ДЛЯ РЕСТОРАНІВ ПРО­БЛЕ­МИ НЕ БАЧУ. Так, зро­сте за­ку­пі­вель­на вар­тість. До­ве­де­ться під­ня­ти ці­ни. Але для на­ших від­ві­ду­ва­чів це не ду­же сут­тє­во. Ми вже зна­йшли стіль­ки ящи­ків, скіль­ки нам по­трі­бно. Бе­ре­мо у двох ви­но­ро­бів із Фран­ції. Для спо­жи­ва­чів нішу найдешевших вин займуть південноафриканські й південноамериканські. Я бе­ру чи­лій­ське. Во­но уні­вер­саль­не. При­во­зи­ли кіль­ка ящи­ків із Бол­га­рії й Мол­до­ви. До скла­дних страв во­ни не па­су­ють. Але до м’ясних до­ма­шніх та ово­че­вих са­ла­тів – ціл­ком до­ре­чні. Не­дав­но скла­дав ме­ню для ве­сі­л­ля. Со­ме­льє про­по­ну­вав ли­ше фран­цузь­кі ви­на. На де­гу­ста­ції дав їх ску­шту­ва­ти мо­ло­дя­там. Во­ни не від­чу­ли рі­зни­ці між чо­тир­ма сор­та­ми. Фран­цузь­ке за­мі­ни­ли ви­ном з Ар­ген­ти­ни. Зеко­но­ми­ли май­же 600 фун­тів.

Крі­стоф АНЬЄ, 62 ро­ки, оці­ню­вач, Па­риж, Фран­ція: – У РО­КИ НЕВРОЖАЮ АВТОМАТИЧНО ДОРОЖЧАЮТЬ КО­ЛЕ­КЦІЇ ВИН. Не­дав­но до­по­міг дру­го­ві про­да­ти ви­но­те­ку. Зби­рав її, щоб від­свя­тку­ва­ти 50-ту рі­чни­цю ве­сі­л­ля. То­рік дру­жи­на по­мер­ла. Мав 72 пляшки най­кра­щих вин. За втор­го­ва­ні гро­ші ку­пив квар­ти­ри двом донькам. Я пи­тав, чи не хо­че за­ли­ши­ти со­бі при­найм­ні одну пля­шку. Ві­дмо­вив­ся. 17 ро­ків то­му вла­сник бан­ку по­про­сив зна­йти йо­му пля­шку ви­на 1969-го. Це не був вда­лий рік. Але він пам’ятав ту зи­му, бо в ньо­го не ста­ло матері. Пе­ред смер­тю два ти­жні про­си­ла два бо­ка­ли ви­на за ве­че­рею. Ми зна­йшли чо­ти­ри пляшки в під­ва­лі сіль­сько- го ре­сто­ра­ну. Цьо­го ро­ку пи­таю, чи бу­ло те ви­но хо­ро­шим. Ка­же, до­сі не від­крив. За­раз ви­но­ро­би під­ня­ли ці­ну. Однак по­пит усе одно пе­ре­ви­щує про­по­зи­цію. Тре­ба по­че­ка­ти, до­ки всі усві­дом­лять: цьо­го ро­ку ці­ни при­найм­ні на 20 від­со­тків ви­щі.

НІШУ НАЙДЕШЕВШИХ ВИН ЗАЙМУТЬ ПІВДЕННОАФРИКАНСЬКІ Й ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКІ ПРОДАВ 72 ПЛЯШКИ ВИ­НА Й КУ­ПИВ КВАР­ТИ­РИ ДВОМ ДОНЬКАМ

Хлої АМЕШ-ВІЛЬЯМС, 27 ро­ків, ви­но­роб, На­па, США: – УРО­ЖАЙ ЗІБРАЛИ ЗА 10 ДНІВ ДО ТО­ГО, ЯК ДО НАС ДІСТАЛИСЯ ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ. За­раз до­по­ма­га­є­мо тим, хто не встиг. Ви­но­гра­дни­ки ку­пи­ли чо­ти­ри ро­ки то­му. Ду­ма­ли, це бу­де про­сто хо­бі. У пер­ший се­зон за­ро­би­ли 15 ти­сяч доларів. За­ку­пі­вель­ник умо­вив про­да­ти май­же весь уро­жай. За­раз отри­му­є­мо в ра­зи більше. Я про­да­ла ма­ні­кюр­ний са­лон, щоб не від­во­лі­ка­ти­ся. Не на­ма­га­є­мо­ся зайня­ти елі­тну нішу. Сер­ти­фі­ка­ція й по­слу­ги де­гу­ста­то­рів із ви­снов­ка­ми ко­шту­ють ці­лий ста­ток. У нас бе­руть ви­на кіль­ка го­те­лів. Мо­ло­де за­мов­ля­ють ор­га­ні­за­то­ри ве­сіль. Ми не пра­гне­мо чі­тко до­три­му­ва­ти­ся ка­но­нів. Якщо ви­но ви­хо­дить над­то лег­ке – чу­до­во. Хо­ча ре­сто­ра­нам та­ке не під­хо­дить.

Пра­ців­ни­ки зби­ра­ють ви­но­град у про­він­ції Ша­бле, Фран­ція. Там ви­го­тов­ля­ють сорт ви­на ”Ша­блі”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.