Про­він­цій­ні ша­храї

Krayina - - ПОДІЇ -

”Ба­жа­є­те жи­ти і працювати в США? Ре­зуль­тат га­ран­ту­є­мо” – за мі­сяць на еле­ктрон­ну скринь­ку при­хо­дить уже че­твер­тий лист. ”Пе­ре­ві­ре­на ти­ся­ча­ми укра­їн­ців фір­ма” про­по­нує до­по­мо­гу в за­пов­нен­ні ан­ке­ти на ло­те­рею Green Card. Раз на рік усі охо­чі мо­жуть спро­бу­ва­ти ви­гра­ти пра­во на ле­галь­не про­жи­ва­н­ня і пра­це­вла­шту­ва­н­ня в Шта­тах. – У нас є га­ран­тія ви­гра­шу, ми ви­ко­ри­сто­ву­є­мо пе­ре­ві­ре­ні схе­ми, – вже те­ле­фо­ну­ють із ці­єї ком­па­нії. – Опла­та тіль­ки пі­сля ви­гра­шу, мо­жли­ве від­тер­мі­ну­ва­н­ня. Знай­де­те в США ро­бо­ту, отри­ма­є­те зар­пла­ту й опла­ти­те на­ші по­слу­ги. – А якщо не за­пла­чу? Де ви ме­не в Аме­ри­ці шу­ка­ти­ме­те? – пи­таю. – У нас скрізь свої лю­ди.

Оль­га ШВЕД

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.