Най­кра­щий пре­зи­дент

Krayina - - УКРА ЇНА - Сер­гій ДЗЕХ

– По­ро­шен­ко ваш – по­до­нок и убий­ца! У не­го ру­ки по ло­коть в кро­ви жи­те­лей Дон­бас­са, – Ми­ко­ла пе­ре­по­від­ає роз­мо­ву по Skype з тро­ю­рі­дним бра­том Ві­кто­ром із Санкт-Пе­тер­бур­га. Пі­сля ане­ксії Кри­му зна­йо­мий по­чав роз­ва­жа­ти­ся дзвін­ка­ми ви­пад­ко­вим ро­сі­я­нам у ча­тах. У роз­мо­ві глу­зує з їхньо­го сти­лю жи­т­тя, раб­ської лю­бо­ві до Пу­ті­на, на­зи­ває вбив­ця­ми й оку­пан­та­ми. Ідею ско­пі­ю­вав у пол­тав­сько­го бло­ге­ра Ан­дрія Кар­по­ва. – По­мі­тив, що най­біль­ше ро­сі­ян бі­сить наш пре­зи­дент. Ко­ли го­во­риш про їхню при­су­тність на Дон­ба­сі й ане­ксію Кри­му – іро­ні­чно смі­ю­ться. А як тіль­ки за­во­джу мо­ву за По­ро­шен­ка – по­гро­жу­ють зна­йти ме­не й по­рі­за­ти на геор­гі­їв­ські стрі­чки, – про­дов­жує Ми­ко­ла. – А я їх до­би­ваю: ”Пе­тро Оле­ксі­йо­вич – най­кра­щий укра­їн­ський пре­зи­дент. На по­пе­ре­дніх на­ших лі­де­рів ви так не ре­а­гу­ва­ли”. Із ро­сій­ською рі­днею та­кий трюк не ви­ко­ри­сто­ву­вав. Але з Ві­тею до­ве­ло­ся.

– Чо­му? – пи­таю.

– По­за­то­рік він пе­ре­дав ме­ні 6 ти­сяч до­ла­рів. Я по­про­сив, бо не ви­ста­ча­ло на ку­пів­лю квар­ти­ри. Не­дав­но ж по­чав дзво­ни­ти і ви­ма­гав по­вер­ну­ти борг. А в ме­не віль­них ко­штів за­раз не­має. До­ве­ло­ся за­ве­сти з бра­том мо­ву про на­шо­го най­кра­що­го пре­зи­ден­та. Ві­ктор ски­пів. Кри­чав, що біль­ше не хо­че зі мною ро­ди­ча­ти­ся. А ме­ні тіль­ки то­го й тре­ба. По­міг По­ро­шен­ко борг спи­са­ти.

По­гро­жу­ють по­рі­за­ти на геор­гі­їв­ські стрі­чки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.