А в цей час:

Krayina - - УКРА ЇНА -

– ПІ­ШЛИ ГЕТЬ ЗВІД­СИ! ЩЕ РАЗ ТУТ ПОБАЧУ – ЗРАЗУ

ВІДПРАВЛЮ В ЛІКАРНЮ! – кри­чить пол­та­вець 31-рі­чний Сер­гій Ма­тві­єн­ко на 42-рі­чно­го Ма­кси­ма Вла­сен­ка і йо­го дру­жи­ну Ві­кто­рію.

З дво­ма то­ва­ри­ша­ми ви­га­няє їх із дво­ру сво­го при­ва­тно­го бу­дин­ку.

Па­ра при­їха­ла до ді­да Сер­гія 79-рі­чно­го Ві­та­лія

Ма­ти – при­хо­жан­ка пра­во­слав­ної цер­кви Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Ви­сту­пає про­ти на­да­н­ня Укра­ї­ні то­мо­су. Ми ж із се­строю ав­то­ке­фа­лію під­три­му­є­мо. Ма­ти зли­ться. Ка­же: про­кля­ну вас і ли­шу без спад­ку, якщо пі­де­те у по­мі­сну цер­кву. Оле­ксан­дра, 24 ро­ки, Хар­ків

Зна­йо­мий під­при­є­мець при­дбав не­ве­ли­ку яхту в Оде­сі. Хо­тів про­ве­сти з на­ре­че­ною ти­ждень у від­кри­то­му мо­рі. Най­няв ка­пі­та­на. Як тіль­ки від­плив­ли від бе­ре­га на кіль­ка кі­ло­ме­трів, дів­чи­ну зну­ди­ло. Та­бле­тки не по­ма­га­ли. Ви­яви­ло­ся, в неї мор­ська хво­ро­ба. То­ва­риш ро­зі­рвав сто­сун­ки. Мріє з жін­кою пла­ва­ти у мо­рі. Ан­дрій, 32 ро­ки

Зна­йо­мі від­по­чи­ва­ли в Єги­пті у сер­пні. Спе­ка під 50 гра­ду­сів, то біль­шість ча­су про­ве­ли в кім­на­ті з кон­ди­ціо­не­ром. Ар­тем МОРОЗ, 45 ро­ків, Ки­їв

Бон­да­рен­ка, який жи­ве з ону­ком. Він май­же мі­сяць то­му ”Жи­гу­ля­ми”на одно­му з пе­ре­хресть в’їхав у бік Audi, що на­ле­жить Вла­сен­кам. Ро­збив фа­ру, по­гнув лі­ве кри­ло ма­ши­ни.

– То­ді ви­рі­ши­ли ро­зійти­ся по­лю­бов­но, без по­лі­ції. Бо ж оби­дві ма­ши­ни за­стра­хо­ва­ні, за по­шко­дже­н­ня бу­дуть ви­пла­ти, – ка­же Сер­гій. – От стра­хо­ва й на­ра­ху­ва­ла зби­тків Audi на 7 ти­сяч гри­вень. Бо ма­ши­на – ста­ра. Ма­кси­ма це не вла­шту­ва­ло. Став дзво­ни­ти ді­до­ві й по­гро­жу­ва­ти. Ви­ма­гав ще 8 ти­сяч. Сьо­го­дні ви­ста­чи­ло на­гло­сті за­яви­ти­ся до нас до­до­му. Дід за­чи­нив­ся в ха­ті й по­дзво­нив. Пра­цюю не­по­да­лік на сто­ляр­ці. Взяв ко­лег і при­їхав. На­ді­ю­ся, до­ста­тньо зро­зумі­ло їм на­тя­кнув, щоб до ме­не не су­ну­ли­ся.

КИ­ЯН­КА МА­РИ­НА МІЩУК, 38 РО­КІВ, ХАПАЄ ЗА РУКУ 15-РІЧНУ ОЛЬГУ Й ВИШТОВХУЄ З КІМНАТИ СВО­ГО

СИ­НА ВАДИМА, 17 РО­КІВ. За­ста­ла па­ру, ко­ли ле­жа­ли в ліж­ку й ці­лу­ва­ли­ся.

Дів­чи­на швид­ко взу­ва­є­ться й ви­бі­гає з квар­ти­ри. Ва­дим ру­шає за нею.

– Я за­раз у від­пус­тці. При­би­ра­ла вдо­ма. Сьо­го­дні до нас при­йшла Оля – де­ся­ти­кла­сни­ця зі шко­ли Вадима. Син ска­зав, що ре­пе­ти­ру­ва­ти­муть сло­ва до шкіль­ної ви­ста­ви. Мов­ляв, її ма­ють спіль­но про­ве­сти учні 10 і 11 кла­сів, – роз­по­від­ає Ма­ри­на. – Пі­шла на ку­хню. Зро­би­ла ді­тям бу­тер­бро­ди і чай. За­йшла в кім­на­ту, а во­на ці­лу­ю­ться на ліж­ку. По­ча­ли роз­дя­га­ти одне одно­го. Ме­не й по­не­сло. Обоє ж – не­пов­но­лі­тні. Із чо­ло­ві­ком сер­йо­зно го­во­ри­ти­ме­мо з Ва­ди­мом. Хо­че ін­тим­них сто­сун­ків із дів­ча­та­ми – будь ла­ска. Але тіль­ки пі­сля 18 – і з пов­но­лі­тні­ми. Ва­дим по­вер­та­є­ться за го­ди­ну. Ві­дмов­ля­є­ться роз­мов­ля­ти з ма­тір’ю. За­чи­ня­є­ться в кім­на­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.