По­ра на­ре­шті ста­ти віль­ною кра­ї­ною

Krayina - - УКРА ЇНА - Сер­гій ФУРСА, ін­ве­сти­цій­ний бан­кір

Чо­му так ва­жли­во ска­су­ва­ти мо­ра­то­рій і за­пу­сти­ти пов­но­цін­ний про­зо­рий ри­нок зем­лі? Не тіль­ки то­му, що це за­лу­чить у кра­ї­ну мі­льяр­ди ін­ве­сти­цій. Не тіль­ки то­му, що це при­бе­ре ко­ру­пцію на ті ж мі­льяр­ди до­ла­рів. Не тіль­ки то­му, що це за­без­пе­чить до­да­тко­ве зро­ста­н­ня ва­ло­во­го вну­трі­шньо­го про­ду­кту, а зна­чить – і до­хо­дів на­се­ле­н­ня. Не тіль­ки то­му, що се­ля­ни біль­ше за­ро­блять – як від зда­чі в орен­ду, так і від про­да­жу. І не тіль­ки то­му, що фер­ме­ри отри­ма­ють до­ступ до бан­ків­ських кре­ди­тів, адже змо­жуть від­да­ва­ти зем­лю в за­ста­ву. Го­лов­не, це ви­зна­н­ня фа­кту, що Укра­ї­на – віль­на кра­ї­на. Що Укра­ї­на пе­ре­мо­гла пе­ре­жи­тки ко­му­ні­сти­чно­го прав­лі­н­ня і в нас на­ре­шті по­ва­жа­ють пра­во вла­сно­сті. А це те, що від­рі­зняє будь-яку успі­шну дер­жа­ву від кра­ї­ни-нев­да­хи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.