Пе­ре­мо­жни­ці пер­шо­го кон­кур­су кра­си плю­ну­ли в облич­чя

Krayina - - ДАТИ -

”ОГОЛОШУЄМО КОНКУРС КРА­СИ СЕ­РЕД ЖІ­НОК ІЗ РІ­ЗНИХ КРА­ЇН.

Участь мо­жуть взя­ти осо­би не­за­ле­жно від сі­мей­но­го і фі­нан­со­во­го ста­ну та на­яв­но­сті ді­тей. Від пре­тен­ден­ток ви­ма­га­є­ться на­ді­сла­ти фо­то­гра­фію і не­ве­ли­кий опис про се­бе. ”Ко­ро­ле­ва кра­си” отри­має гро­шо­ву ви­на­го­ро­ду і сві­то­ве ви­зна­н­ня. Пи­са­ти в ме­рію мі­ста Спа, Бель­гія”, – та­ке ого­ло­ше­н­ня роз­мі­сти­ли влі­тку 1888 ро­ку на пер­шій шпаль­ті фран­цузь­ко­го жур­на­лу L’Illustration. Йо­го роз­ти­ра­жу­ва­ли ін­ші єв­ро­пей­ські ви­да­н­ня.

Фі­нал кон­кур­су 19 ве­ре­сня 1888-го в мі­сте­чку Спа ор­га­ні­зо­вує вла­сник мі­сце­во­го ка­зи­но Ер­ве дю-Лор­рен. Хо­че при­ва­би­ти ба­га­тих ку­рор­тни­ків. На тер­маль­них во­дах від­по­чи­ва­ють ли­ше лі­тні па­ні. Че­рез це за­мо­жні джентль­ме­ни не їдуть сю­ди роз­ва­жа­ти­ся. Дю-Лор­рен ви­ді­ляє 10 тис. бель­гій­ських фран­ків для пре­мій пе­ре­мо­жни­цям – за ці ко­шти мо­жна ку­пи­ти одно­кім­на­тну квар­ти­ру в мі­сті.

До жу­рі Ер­ве дю-Лор­рен за­про­шує лі­ка­рів, чи­нов­ни­ків та ху­до­жни­ків. Що­дня на конкурс над­хо­дять 10–20 ли­стів-за­явок. Пи­шуть жін­ки з Ав­стрії, США, Ал­жи­ру, Угор­щи­ни, Ні­меч­чи­ни, Іспа­нії, Іта­лії, Нор­ве­гії, Ро­сії, Ту­ні­су, Ту­реч­чи­ни, Фран­ції та Шве­ції. Фо­то над­си­ла­ють вдо­ви, які хо­чуть зно­ву ви­йти за­між, оди­но­кі ма­те­рі, кра­су­ні із за­мо­жних і бі­дних ро­дин, ар­тис­тки. Во­сьме­ро чо­ло­ві­ків – чле­нів жу­рі в ка­зи­но пе­ре­гля­да­ють знім­ки уча­сниць і го­ло­су­ва­н­ням оби­ра­ють най­гар­ні­ших у фі­нал.

– Про­шу, ша­нов­ні, у ці­єї дами задовгий ніс – ми не мо­же­мо допу­сти­ти її до фіналу, – ка­же за­снов­ник кон­кур­су. – А ця ва­жить по­над 100 кі­ло­гра­мів – по­шко­дуй­те гля­да­чів!

Із 350 кан­ди­да­ток жу­рі оби­рає 21 і за­про­шує на фі­нал кон­кур­су у Спа. Їм не до­зво­ля­ють з’яв­ля­ти­ся на пу­блі­ці. Ор­га­ні­за­тор роз­се­ляє кон­кур­сан­ток на окре­мо­му по­вер­сі го­те­лю і при­став­ляє охо­рон­ців. У за­кри­тих ка­ре­тах жін­ки їдуть до ка­зи­но. Там де­фі­лю­ють пе­ред чле­на­ми жу­рі.

Що­дня про­тя­гом двох ти­жнів уча­сни­ці ро­блять но­ві за­чі­ски, ма­кі­яж та вдя­га­ють ін­ші су­кні. Плі­тку­ють, що дю-Лор­рен бе­ре пла­ту із за­мо­жних джентль­ме­нів і ни­шком за­пу­скає їх по­ди­ви­ти­ся на фі­на­лі­сток. Мі­сце­ві жи­те­лі пі­до­зрю­ють, що там ді­є­ться щось не­при­стой­не.

Жу­рі оби­рає най­гар­ні­шу – ал­жир­ку Фа­тьму. Ви­рі­шу­ють не вклю­ча­ти її у фі­нал – так її вро­да за­тьма­рює ін­ших. Ім­пре­са­ріо одра­зу вста­нов­лює пла­ту для охо­чих по­ди­ви­ти­ся на ”не­зем­ну кра­су”. Дів­чи­ні за­бо­ро­ня­ють ви­хо­ди­ти за­між. У день фіналу кон­кур­су Спа при­кра­ша­ють ілю­мі­на­ці­єю та жи­ви­ми кві­та­ми. Бур­го­містр пе­ре­рі­зає чер­во­ну стрі­чку пер­шо­го все­сві­тньо­го кон­кур­су кра­си. До мі­сте­чка з’їжджа­ю­ться жур­на­лі­сти, під­при­єм­ці, ін­те­лі­ген­ція.

Два де­ся­тки жі­нок у дов­гих су­княх із ви­шу­ка­ни­ми за­чі­ска­ми впер­ше по­ка­зу­ю­ться на пу­блі­ці. Го­ло­ва жу­рі ого­ло­шує пе­ре­мо­жниць. – Пер­шу пре­мію отри­мує Мар­та Су­ка­ре з Гва­де­лу­пи! – сма­гля­ва 18-рі­чна дів­чи­на ви­хо­дить на сце­ну.

Їй вру­ча­ють ди­плом та кон­верт із пре­мі­єю – 5 тис. бель­гій­ських фран­ків. Одна з кон­ку­рен­ток ви­бі­гає на сце­ну, плює їй в облич­чя й за­ли­шає за­лу. На­го­ро­дже­н­ня про­дов­жу­є­ться. Дру­га пре­мія – 2 тис. фран­ків – ді­ста­є­ться бель­гій­ці Ан­же­лі Дель­ро­за. Тре­тє мі­сце і 1 тис. фран­ків да­ють уро­джен­ці ав­стрій­сько­го Ві­дня Ма­рі Сте­венс. Пі­сля це­ре­мо­нії у ка­зи­но вла­што­ву­ють бал для уча­сниць і го­стей. Пор­тре­ти пе­ре­мо­жниць дру­кує жур­нал L’Illustration. На­сту­пно­го дня Мар­та Су­ка­ре отри­мує 110 пи­сьмо­вих та усних про­по­зи­цій ру­ки і сер­ця. Усі від­хи­ляє. За­яв­ляє, що ста­не актор­кою. За­ли­ша­є­ться жи­ти в Бель­гії, але кар’єра ар­тис­тки їй не вда­є­ться. Біль­ше про неї ні­хто не чув.

Ал­жир­ка Фа­тьма з ім­пре­са­ріо га­стро­лює кіль­ка ро­ків єв­ро­пей­ськи­ми мі­ста­ми – ви­хо­дить на сце­ну як ”най­гар­ні­ша жін­ка сві­ту”.

У ЦІ­ЄЇ ДАМИ ЗАДОВГИЙ НІС – МИ НЕ МО­ЖЕ­МО ДОПУ­СТИ­ТИ

ЇЇ ДО ФІНАЛУ

18-рі­чна Мар­та Су­ка­ре пе­ре­мо­гла в пер­шо­му все­сві­тньо­му кон­кур­сі кра­си. Во­на пред­став­ля­ла Гва­де­лу­пу – фран­цузь­ку ко­ло­нію в Ка­риб­сько­му мо­рі. Конкурс про­во­ди­ли в бель­гій­сько­му мі­сті Спа 1888 ро­ку. Зма­га­ла­ся 21 уча­сни­ця

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.