”Еліта має на­вчи­ти­ся наступати на гор­ло власним бажанням та інтересам”

Krayina - - ОЦІНКИ ІНТЕРВ ’Ю - ВЛА­ДА ДУМАЛА, ГРО­ШЕЙ НАМ ДАСТЬ МІЖ­НА­РО­ДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД, А ЗАХИСТИТЬ НАТО. ЦЕ БУ­ЛА НАЙ­БІЛЬ­ША ПОМИЛКА, – КА­ЖЕ ГО­ЛО­ВА ПАР­ТІЇ ”ОСНО­ВА” АН­ДРІЙ НІКОЛАЄНКО

Як мо­жна оха­ра­кте­ри­зу­ва­ти те­пе­рі­шній стан Укра­ї­ни?

– Якщо одним сло­вом, то – роз­ча­ру­ва­н­ня. Однак, по­рів­ня­но зі ста­ном ще рік то­му, є спо­ді­ва­н­ня на кра­ще. То­ді, за по­над два ро­ки до ви­бо­рів, пі­сля яких мо­же від­бу­тись які­сна змі­на ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви, від­чу­ва­лась апа­тія. І в ме­не осо­би­сто, і в ба­га­тьох укра­їн­ців. Сьо­го­дні спо­ді­ва­є­мо­ся, що пі­сля пре­зи­дент­ських ви­бо­рів 2019 ро­ку си­ту­а­ція до­ко­рін­но змі­ни­ться.

У чо­му це про­яв­ля­є­ться?

– Зро­стає актив­ність гро­ма­дян. На по­ря­док ден­ний ви­но­си­ться ство­ре­н­ня но­вої Кон­сти­ту­ції, но­во­го су­спіль­но­го до­го­во­ру. Зокре­ма, са­ме ко­ман­да пар­тії ”Осно­ва” за­кла­ла ці на­два­жли­ві пи­та­н­ня у фун­да­мент сво­єї про­гра­ми. Ба­чи­мо, як сьо­го­дні най­рей­тин­го­ві­ші по­лі­ти­чні си­ли все ча­сті­ше звер­та­ю­ться до пи­та­н­ня но­вої Кон­сти­ту­ції. Це від­бу­ва­є­ться то­му, що укра­їн­ці пра­гнуть змін – не косметичних, а фундаментальних.

У то­му, що ва­шу ідею про но­вий су­спіль­ний до­го­вір під­хо­пи­ли ін­ші по­лі­ти­чні пар­тії, є й ри­зи­ки?

– Ми із за­снов­ни­ком пар­тії ”Осно­ва” Сер­гі­єм Та­ру­тою, Во­ло­ди­ми­ром По­ло­ча­ні­но­вим та ра­зом із гро­мад­ським об’єд­на­н­ням ”На­ро­дна Кон­сти­ту­ція” за­про­по­ну­ва­ли ідею ство­ре­н­ня но­вої Кон­сти­ту­ції ще 2015 ро­ку. Упев­не­ний, що жо­дна по­лі­ти­чна си­ла чи окре­мий по­лі­тик не мо­жуть ”при­ва­ти­зу­ва­ти” про­цес на­пи­са­н­ня но­во­го Основ­но­го за­ко­ну. Йо­го по­трі­бно ство­ри­ти на ба­зі не­фор­маль­но­го су­спіль­но­го до­го­во­ру, який став би не по­лі­ти­чною змо­вою еліт, а справ­жнім Основ­ним за­ко­ном, що об’єд­нає дов­ко­ла се­бе всю кра­ї­ну. Тіль­ки за­клав­ши но­ві під­ва­ли­ни ми­ру і дер­жав­но­сті, змо­же­мо бу­ду­ва­ти аб­со­лю­тно ін­шу еко­но­мі­чну мо­дель. Кон­сти­ту­цію має на­пи­са­ти Кон­сти­ту­ан­та. А лю­ди, обра­ні до неї, пе­ре­ко­на­ний, не по­вин­ні по­тім ба­ло­ту­ва­ти­ся до Вер­хов­ної Ра­ди чи пра­цю­ва­ти у ви­ко­нав­чій вла­ді.

Ін­шу на­шу ідею про ми­ро­твор­ців та тим­ча­со­ву між­на­ро­дну адмі­ні­стра­цію, упер­ше за­про­по­но­ва­ну Та­ру­тою на Мюн­хен­ській без­пе­ко­вій кон­фе­рен­ції, на пев­но­му ета­пі від­хи­ля­ла те­пе­рі­шня вла­да. А сьо­го­дні всі ви­зна­ють: без ми­ро­твор­ців ста­біль­но­го ми­ру та ре- ін­те­гра­ції не бу­де. І по­трі­бна пе­ре­хі­дна адмі­ні­стра­ція, бо хтось має ви­рі­шу­ва­ти ком­плекс адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ських пи­тань та під­го­тов­ки до ви­бо­рів за укра­їн­ськи­ми за­ко­на­ми.

Які на­строї за­раз пе­ре­ва­жа­ють у су­спіль­стві?

– Най­ви­ра­зні­шим їх по­ка­зни­ком є ша­ле­ний рі­вень мі­гра­ції. Це над­зви­чай­но не­без­пе­чна тен­ден­ція. Від’їжджа­ють пра­це­зда­тні актив­ні лю­ди, Укра­ї­ну по­ки­дає мо­лодь, яка не бо­ї­ться ри­зи­ку­ва­ти. Якщо тут за­ли­ша­ться тіль­ки чи­нов­ни­ки і пен­сіо­не­ри, то кра­ї­на про­сто зни­кне. Із ви­му­ше­ною мі­гра­ці­єю по­трі­бно бо­ро­ти­ся – це ко­ло­саль­не зав­да­н­ня для но­вої вла­ди, хоч би хто нею став.

Яких го­лов­них по­ми­лок при­пу­сти­ла­ся те­пе­рі­шня вла­да?

– Чин­на вла­да, яка при­йшла на хви­лі Май­да­ну, по­кла­ла за­ба­га­то спо­ді­вань і від­по­від­аль­но­сті на зов­ні­шніх пар­тне­рів. Усі ду­ма­ли: гро­шей нам дасть Між­на­ро­дний валютний фонд, стан­дар­ти еко­но­мі­ки – Єв­ро­со­юз, НАТО захистить нас. Це і бу­ла най­біль­ша помилка. По­трі­бно ана­лі­зу­ва­ти дії не тіль­ки сво­їх во­ро­гів і су­про­тив­ни­ків, а й пар­тне­рів. Ро­зу­мі­ти, в чо­му їхня си­ла, які ме­то­ди во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ють. Вар­то не про­дов­жу­ва­ти ”ка­ча­ти” гро­ші з МВФ, а ство­рю-

ЛЮ­ДИ ХО­ЧУТЬ ЗМІН. І НЕ КОСМЕТИЧНИХ, А ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.