Ан­дрій НІКОЛАЄНКО

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю -

39 ро­ків, ди­пло­мат, го­ло­ва пар­тії ”Осно­ва” На­ро­див­ся 23 черв­ня 1979-го у Фа­сто­ві на Ки­їв­щи­ні.

Здо­був ви­щу осві­ту в Ін­сти­ту­ті між­на­ро­дних від­но­син Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Успі­шно за­вер­шив на­вча­н­ня в Ди­пло­ма­ти­чній ака­де­мії Укра­ї­ни при Мі­ні­стер­стві за­кор­дон­них справ та в Уні­вер­си­те­ті Йон­се (Се­ул, Пів­ден­на Ко­рея). Здо­був уче­ний сту­пінь кан­ди­да­та еко­но­мі­чних на­ук. Пе­ре­бу­вав на ди­пло­ма­ти­чній слу­жбі в Пів­ден­ній Ко­реї. У сі­чні 2013 ро­ку при­зна­че­ний на по­са­ду го­ло­ви Кі­ро­во­град­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції.

Із по­ча­тком бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі був за­сту­пни­ком го­ло­ви До­не­цької обла­сної держ­адмі­ні­стра­ції. Очо­лю­вав Дер­жав­не агент­ство з пи­тань від­нов­ле­н­ня Дон­ба­су.

За­йма­є­ться трі­а­тло­ном.

Ви­хо­вує двох до­ньок.

Жи­ве в Ки­є­ві

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.