УКРА­Ї­НА ЗА­РАЗ – НАЙБІДНІША КРА­Ї­НА ЄВ­РО­ПИ.

Krayina - - РЕПЛ ІКА -

ПРОВЛАДНІ ЕКС­ПЕР­ТИ КА­ЖУТЬ, ЩО ВСІ КРА­Ї­НИ ЄВ­РО­ПИ ПРОХОДИЛИ ПО­ДІ­БНІ ПРО­ЦЕ­СИ І ТАК МАЄ БУ­ТИ. У ЦЬО­МУ Є СЕНС. ПОЛЬЩА МА­ЛА ВЕ­ЛИ­КУ МІГРАЦІЮ ДО ВЕ­ЛИ­КО­БРИ­ТА­НІЇ, НІ­МЕЧ­ЧИ­НИ, ЯПО­НІЇ, ШВЕ­ЦІЇ. АЛЕ УКРА­Ї­НА НЕ Є НА РИН­КУ ПРА­ЦІ ЄВ­РО­СО­Ю­ЗУ. У НАС ВРАЗЛИВА ЕКО­НО­МІ­ЧНА СИ­ТУ­А­ЦІЯ: З ОДНО­ГО БО­КУ, РУХ НА ВИЇЗД ЗА КОР­ДОН, АЛЕ ВО­ДНО­ЧАС НЕ­МАЄ СПІВ­ПРА­ЦІ З ЄС У ЦЬО­МУ ПИ­ТАН­НІ. НАШІ ЛЮ­ДИ ЗАЙМАЮТЬ ТАМ ДРУГО- І ТРЕТЬОРЯДНІ ПО­ЗИ­ЦІЇ НА РИН­КУ ПРА­ЦІ. НЕ МО­ЖУТЬ ПРЕ­ТЕН­ДУ­ВА­ТИ НА ГІДНИЙ СО­ЦІ­АЛЬ­НИЙ ЗА­ХИСТ.

ПО­СТУ­ПА­Є­ТЬСЯ НА­ВІТЬ МОЛДОВІ. БІЛОРУСЬ ЧИ РО­СІЯ – НА ВИЩИХ ПО­ЗИ­ЦІ­ЯХ.

НА­ДІЇ НА АЗІЙСЬКУ МІГРАЦІЮ – НАЇВНІ. УКРА­Ї­НА ДЛЯ ТА­КИХ – ПРОМІЖНИЙ МАЙ­ДАН­ЧИК У ЄВРОПУ. ЯК МЕКСИКА – ШЛЯХ У США.

У НАС НЕ­МАЄ ДИСКУСІЇ ПРО ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ. ЧИ­НОВ­НИ­КИ ДУМАЮТЬ, ЩО ПІД­ВИ­ЩЕ­Н­НЯ ЗАР­ПЛА­ТИ ЗБІЛЬШИТЬ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРА­Ї­НИ. АЛЕ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ КЕРУЄТЬСЯ ТА­КОЖ ЯКІСТЮ ЖИ­Т­ТЯ. МАЄ БУ­ТИ КРАЩА ОХОРОНА ЗДО­РОВ’Я ПРА­ЦІВ­НИ­КІВ, ВО­НИ ПО­ВИН­НІ БУ­ТИ ЗАХИЩЕНІ НА ПЕН­СІЇ. НЕ­МАЄ ШАН­СІВ, ЩО В БА­ГА­ТЬОХ УКРА­ЇН­ЦІВ, ЯКІ ПОКИНУЛИ БА­ТЬКІВ­ЩИ­НУ, ВИНИКНЕ БА­ЖА­Н­НЯ

ТОКСИЧНА.

ПО­ВЕР­НУ­ТИ­СЯ НА­ЗАД. НА­ША ЕКО­НО­МІ­ЧНА ПОЛІТИКА –

ВО­НА ОТРУЮЄ СЕ­РЕ­ДО­ВИ­ЩЕ КРА­Ї­НИ.

ТУТ ВАЖ­КО БІ­ЗНЕ­СУ. АЛЕ, ЯКЩО ЗМІ­НИ­ТЬСЯ ЕКО­НО­МІ­ЧНА ПАРАДИГМА, ШАН­СИ З’ЯВ­ЛЯ­ТЬСЯ. БАЖАНИЙ СЦЕ­НА­РІЙ – НО­ВА ЕКО­НО­МІ­ЧНА ПОЛІТИКА, ЯКІ­СНІ ІДЕЇ. ЛЮ­ДИ ПО­БА­ЧАТЬ ЦЕ І ПОЧНУТЬ ПОВЕРТАТИСЯ. МА­Є­МО ОРІЄНТУВАТИСЯ НА ІЗРАЇЛЬСЬКУ СИ­СТЕ­МУ – ЩОБ ХО­ТІ­ЛИ НАРОДЖУВАТИ, ЖИ­ТИ І ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ НА СВО­ЇЙ ЗЕМ­ЛІ.

ПОГАНИЙ ПРОГНОЗ: МО­ЖЕ­МО СКОПІЮВАТИ МЕ­КСИ­КАН­СЬКУ МО­ДЕЛЬ ЕКО­НО­МІ­КИ. ВО­НА ТРИ­МА­Є­ТЬСЯ НА ПРО­ДА­ЖУ ПРИРОДНИХ РЕ­СУР­СІВ І СИРОВИНИ

Оле­ксій КУЩ, 43 ро­ки, фі­нан­со­вий екс­пертДЕМОГРАФІЧНА СИ­ТУ­А­ЦІЯ В УКРА­Ї­НІ З КО­ЖНИМ РО­КОМ ПОГІРШУЄТЬСЯ, І СКОРО БРАК РОБОЧОЇ СИ­ЛИ КОМПЕНСУВАТИМУТЬ БІЖЕНЦІ З АФРИКИ Й АЗІЇ.”ДО НАС ПОЇДУТЬ МІГРАНТИ. ОСНОВНИЙ ПО­ТІК, НА МІЙ ПОГЛЯД, ПІДЕ З КАВКАЗУ, КОЛИШНІХ АЗІЙСЬКИХ РЕСПУБЛІК СРСР І АФ­ГА­НІ­СТА­НУ”, – КА­ЖЕ ОЛЕ­КСАНДР ГЛАДУН, ЗА­СТУ­ПНИК ДИ­РЕ­КТО­РА ІН­СТИ­ТУ­ТУ ДЕМОГРАФІЇ ТА СО­ЦІ­АЛЬ­НИХ ДО­СЛІ­ДЖЕНЬ ІМЕ­НІ МИ­ХАЙ­ЛА ПТУХИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.