Го­луб ми­ру

Krayina - - СЛОВНИК - під­го­ту­ва­ла Іри­на ЛЕВИЦЬКА

”І збав нас, Бо­же, від голубів-псев­до­ми­ро­твор­ців, які про­по­ну­ють за­вер­ши­ти вій­ну за один день, – пи­ше му­зи­кант 43-рі­чний Свя­то­слав Ва­кар­чук у стат­ті для сай­та ”Укра­їн­ська прав­да”. – Їхні сло­ва не менш не­без­пе­чні, ніж дії зло­ді­їв. Во­ни кра­дуть у нас ре­аль­ність. А вте­ча від ре­аль­но­сті на­бли­жає нас до прір­ви. Про­сто дай нам, Бо­же, му­дро­сті, хо­ро­бро­сті і тер­пі­н­ня. Му­дро­сті – усві­до­ми­ти свій шлях. Хо­ро­бро­сті – не бо­я­ти­ся сту­пи­ти на ньо­го. Тер­пі­н­ня – не звер­та­ти з ньо­го. То­ді змі­ни, про які ми мрі­є­мо, обов’яз­ко­во на­ста­нуть. І то­ді на­ста­не день. За­кін­чи­ться вій­на”. Свя­то­слав Ва­кар­чук – лі­дер рок-гур­ту ”Оке­ан Ель­зи”. У 2007–2008 ро­ках був на­ро­дним де­пу­та­том. 8,6 від­со­тка укра­їн­ців го­то­ві про­го­ло­су­ва­ти за ньо­го на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах на­сту­пно­го ро­ку, за опи­ту­ва­н­ням со­ціо­ло­гі­чної гру­пи ”Рей­тинг”. При­бли­зно стіль­ки ж під­три­му­ють чин­но­го пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка

”І ПОСЛАВ ВІН ВІД СЕ­БЕ ГОЛУБКУ, ЩОБ ПО­БА­ЧИ­ТИ, ЧИ НЕ СПАЛА ВОДА

З-НАД ЗЕМ­ЛІ”, – йде­ться у Кни­зі Бу­т­тя, пер­шій кни­зі Ста­ро­го За­по­ві­ту.

Під час все­сві­тньо­го по­то­пу Ной вря­ту­вав свою родину і по па­рі

ко­жно­го ви­ду тва­рин у ве­ле­тен­сько­му ков­че­гу. Аби ді­зна­ти­ся, чи за­кін­чи­лась по­вінь, від­прав­ляв голубку. Впер­ше во­на по­вер­ну­ла­ся ні з чим. На дру­гий раз при­не­сла у дзьо­бі олив­ко­ву гіл­ку. На тре­тій –

не при­ле­ті­ла на­зад. Ста­ло зро­зумі­ло, що вода пі­шла на спад.

НА ”ГОЛУБІВ” І ”ЯСТРУБІВ” ПОДІЛИВ 1812 РО­КУ АМЕРИКАНСЬКИХ ПО­ЛІ­ТИ­КІВ кон­гре­смен від шта­ту Вір­джи­нія Джон Рен­дольф. В Єв­ро­пі три­ва­ли на­по­ле­о­нів­ські вій­ни. ”Ястру­ба­ми” на­зи­вав при­хиль­ни­ків ідеї взя­ти участь у кон­флі­кті на бо­ці Фран­ції. ”Го­лу­ба­ми” вва­жав па­ци­фі­стів.

У КВІ­ТНІ 1949-ГО В ПАРИЖІ ТА ПРАЗІ ПРОХОДИВ І ВСЕ­СВІ­ТНІЙ КОНГРЕС

ПРИ­ХИЛЬ­НИ­КІВ МИ­РУ. Іспан­ський художник Па­бло Пікассо (1881– 1973) ство­рив йо­го ем­бле­му – бі­ло­го го­лу­ба з олив­ко­вою гіл­кою у дзьо­бі.

ПІКАССО ТРИМАВ ГОЛУБІВ УДО­МА. ГОВОРИВ, ЩО ВО­НИ ЖАДІБНІ ТА ЗАБІЯКУВАТІ

На­сту­пно­го ро­ку Пікассо отри­мав за ма­лю­нок між­на­ро­дну Пре­мію ми­ру. Свою донь­ку на­звав Па­ло­ма – ”го­луб­ка” з іспан­ської. По­тім не­о­дно­ра­зо­во тво­рив ”го­лу­ба ми­ру”. Один із йо­го ма­люн­ків збе­рі­га­є­ться в му­зеї се­ла Пар­хо­мів­ка Кра­сно­кут­сько­го ра­йо­ну Хар­ків­ської обла­сті. Сю­ди йо­го при­віз пи­сьмен­ник Іл­ля Ерен­бург (1891–1967). ”Був на обі­ді в Па­бло у день, ко­ли на­ро­ди­ла­ся йо­го до­чка, – зга­ду­вав він. – Пікассо лю­бив голубів, тримав їх удо­ма. Говорив, що во­ни жадібні та забіякуваті. Не­зро­зумі­ло, чо­му їх вва­жа­ють сим­во­лом ми­ру. Роз­по­від­ав, як у ди­тин­стві йо­го ба­тько ри­су­вав голубів, а йо­му да­вав до­ма­льо­ву­ва­ти ла­пки, бо са­мо­му на­бри­да­ло”.

МО­НУ­МЕНТ ”ГО­ЛУБ МИ­РУ” ВСТА­НО­ВИ­ЛИ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОМУ СУМГА

ЇТІ 1978 РО­КУ, в мі­сько­му пар­ку на узбе­реж­жі Ка­спій­сько­го мо­ря. Бе­тон­на скуль­пту­ра пта­ха сто­їть на низь­ко­му п’єде­ста­лі, пло­ща нав­ко­ло неї всте­ле­на пли­та­ми. Фі­гу­ру та­кож зо­бра­зи­ли на гер­бі мі­ста.

ГО­ЛУБ МИ­РУ ЗОБРАЖЕНИЙ НА ПОШТОВІЙ МАРЦІ, ПРИСВЯЧЕНІЙ ВІЗИТУ ПАПИ

РИМСЬКОГО ФРАНЦИСКА до Гру­зії й Азер­бай­джа­ну по­за­то­рік. З двох сто­рін від ньо­го роз­та­шо­ва­ні сим­во­ли хри­сти­ян­ства і му­суль­ман­ства – Бо­жа Ма­тір і ме­четь Бі­бі-Ей­бат бі­ля Ба­ку. Ав­тор ма­люн­ка – іта­лі­єць Па­трі­ціо Да­ні­е­ле.

”ГО­ЛУБ МИ­РУ” – КАР­ТИ­НА ПОЛЬСЬКОГО ХУДОЖНИКА ПАВ­ЛА КУЧИНСЬКО

ГО. Зо­бра­зив гра­на­ту із за­па­лом у фор­мі бі­ло­го го­лу­ба з кіль­цем у дзьо­бі.

POCAHONTAS: DOVE OF THE PEACE – ”По­ка­хон­тас: Го­луб ми­ру” – до­ку­мен­таль­на дра­ма 2016 ро­ку ре­жи­се­ра Джер­ро­да Ан­дер­со­на. Ін­ді­ан­ська прин­це­са По­ка­хон­тас до­мов­ля­є­ться про мир між ко­рін­ним на­ро­дом шта­ту Вір­джи­нія та ан­глій­ця­ми, які їх ко­ло­ні­зу­ва­ли.

”ГО­ЛУБ МИ­РУ” – ЩОРІЧНА АКЦІЯ до Між­на­ро­дно­го дня ми­ру. 21 ве­ре­сня учні укра­їн­ських шкіл ви­рі­за­ють і скла­да­ють па­пе­ро­вих голубів. Пи­шуть на них по­ба­жа­н­ня ми­ру й до­бра.

БІЛБОРДИ З ГОЛУБОМ МИ­РУ І НА­РО­ДНИМ ДЕ­ПУ­ТА­ТОМ НАДІЄЮ САВЧЕН

КО з’яви­ли­ся в Ки­є­ві в ли­пні. На зо­бра­жен­ні та­кож є га­сло No pasaran – ”Во­ни не прой­дуть”. Сав­чен­ко за­раз під вар­тою. Її пі­до­зрю­ють у те­ро­ри­змі й під­го­тов­ці дер­жав­но­го пе­ре­во­ро­ту. Ко­ри­сту­ва­чі Facebook ко­мен­ту­ють фо­то біл­бор­да: ”Тіль­ки ме­ні цей ло­го­тип на­га­дує клі­тку?” ”Пті­чка ви­пор­хує он уже”. ”Го­лу­би ле­тят над на­шей зо­ной, шо не­ясно?”

ЛАТУННИЙ ЗНАЧОК ІЗ ПОЗОЛОТОЮ

У ФОР­МІ ГО­ЛУ­БА МИ­РУ за 120 грн про­по­ну­ють на сай­ті ге­раль­ди­чної май­стер­ні ”Га­рант і пар­тне­ри”. Ком­па­нія ви­го­тов­ляє дер­жав­ні на­го­ро­ди. Роз­мі­ром 20 на 15 мм, тов­щи­на – 2 мм.

”РОССИЙСКИЙ ’’ГОЛУБЬ МИРА’’ со­бра­лась в ’’про­кля­тую гей­ро­пу”, – пи­ше пу­блі­цист 57-рі­чний Сер­гій На­у­мо­вич про ро­сій­ську спів­а­чку Юлію Са­мой­ло­ву, 29 ро­ків. Во­на має пер­шу гру­пу ін­ва­лі­дно­сті, пе­ре­су­ва­є­ться у віз­ку. То­рік ма­ла пред­став­ля­ти Ро­сію на пі­сен­но­му кон­кур­сі Єв­ро­ба­че­н­ня, що проходив у Ки­є­ві. Слу­жба без­пе­ки Укра­ї­ни за­бо­ро­ни­ла спів­а­чці в’їжджа­ти на те­ри­то­рію кра­ї­ни, бо во­на ви­сту­па­ла в оку­по­ва­но­му Кри­му. Цьо­го­річ Самойлова спів­а­ла на Єв­ро­ба­чен­ні в Лі­са­бо­ні. Не про­йшла до фіналу. У ве­ре­сні заявила, що їде жи­ти до Західної Єв­ро­пи, бо в Ро­сії не­мо­жли­во придбати необхідні їй медикаменти.

АКЦІЮ ”ГО­ЛУБ ПАМ’ЯТІ І МИ­РУ” про­ве­ли в сто­ли­чно­му пар­ку ім. Та­ра­са Шев­чен­ка 9 бе­ре­зня 2015-го. Ти­ся­чі ки­ян на­пи­са­ли на па­пе­ро­вих ви­ти­нан­ках голубів іме­на ве­те­ра­нів вій­ни на Дон­ба­сі – тих, які слу­жать за­раз або за­ги­ну­ли. Ді­ти за­ли­ша­ли ма­люн­ки. При­крі­плю­ва­ли їх на ме­та­ле­во­го ко­ва­но­го го­лу­ба. Ін­ста­ля­цію за­не­сли до Кни­ги ре­кор­дів Укра­ї­ни – як най­біль­ший арт-об’єкт на честь пам’яті і ми­ру.

РЕКОРДНОГО ”ГО­ЛУ­БА МИ­РУ” СТВОРИЛИ В МІ­СЬКО­МУ ПАР­КУ ГОРІШНІХ

ПЛАВНІВ то­рік у ве­ре­сні. Па­пе­ро­во­го пта­ха з ар­ку­ша роз­мі­ром 3,6х3,6 ме­тра скла­ли ді­ти з клу­бу ори­ґа­мі ”Мрія”. Ви­ріб пе­ре­да­ли до мі­сько­го му­зею.

ЮЛIЯ САМОЙЛОВА ЗАЯВИЛА, ЩО ЇДЕ ЖИ­ТИ ДО ЗАХІДНОЇ ЄВ­РО­ПИ,

БО В РО­СІЇ НЕ­МО­ЖЛИ­ВО ПРИДБАТИ НЕОБХІДНІ ЇЙ МЕДИКАМЕНТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.