Денис ЛАВНИКЕВИЧ

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю -

44 ро­ки, журналіст

На­ро­див­ся 25 ли­пня 1974-го в Мін­ську. Ба­тько – іта­лі­єць, ма­ти – бі­ло­ру­ска. За­кін­чив Бі­ло­ру­ський дер­жав­ний уні­вер­си­тет за спе­ці­аль­ні­стю ”біо­хі­мія”. 1995-го по­чав пра­цю­ва­ти еко­но­мі­чним жур­на­лі­стом у жур­на­лі ”Де­ло”. Че­рез рік перейшов у ”Бе­ло­рус­скую де­ло­вую га­зе­ту”. Був за­сту­пни­ком ди­ре­кто­ра дер­жав­но­го ра­діо.

Пра­цю­вав у ро­сій­сько­му агент­стві ”Рос­балт”.

17 черв­ня цьо­го ро­ку пе­ре­їхав у Ки­їв. Шта­тний журналіст у га­зе­ті ”Де­ло­вая сто­ли­ца”. До­пи­сує у ”Лі­вий бе­рег”, ”Дзер­ка­ло ти­жня”, ”Кор­ре­спон­дент”. За­хо­плю­є­ться все­сві­тньою істо­рі­єю XIX–XX ст. та істо­рі­єю сві­то­вих ре­лі­гій. Одру­же­ний. Має 9-рі­чно­го си­на Ми­ро­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.