Ро­ман КОЛЯДА

Krayina - - ЩОДЕННИК -

На­ро­див­ся 6 кві­тня 1976 ро­ку в Ки­є­ві. Ба­тьки – вчи­те­лі. Жи­ли у се­лі Кор­жі Ба­ри­шів­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. За­кін­чив тут за­галь­но­осві­тню і му­зи­чну шко­ли. Всту­пив до сто­ли­чної кон­сер­ва­то­рії.

Пра­цю­вав ре­да­кто­ром і ве­ду­чим про­гра­ми про кла­си­чну му­зи­ку на УТ-1, сце­на­ри­стом ток-шоу на ка­на­лі ТЕТ. Був ве­ду­чим і за­сту­пни­ком го­лов­но­го ре­да­кто­ра сту­дії ”Май­дан” ра­діо ”Го­лос Ки­є­ва” і ”Ра­діо-Ера” FM. У 2011–2017 ро­ках – ди­ре­ктор ра­діо ”Про­мінь”. Вів про­гра­му ”Ді­а­ло­ги з Ро­ма­ном Ко­ля­дою” на ка­на­лі ”Куль­ту­ра”. Був ав­то­ром і ве­ду­чим то­кшоу ”Укра­їн­ський ви­мір” на Укра­їн­сько­му ра­діо. За­раз – про­дю­сер і ве­ду­чий про­гра­ми ”Сьо­го­дні. Вдень”. Ав­тор п’яти по­е­ти­чних збі­рок і се­ми му­зи­чних ди­сків. На­пи­сав му­зи­ку до ви­ста­ви ”Ве­не­ра та ін­ші” Ки­їв­сько­го те­а­тру по­е­зії ”Му­шля”. Ру­ко­по­ло­же­ний па­трі­ар­хом Фі­ла­ре­том у сан ди­я­ко­на 2010 ро­ку. Слу­жить у Свя­то-Юрі­їв­ській па­ра­фії Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту.

21 рік у шлю­бі. Дру­жи­на Га­ли­на – пси­хо­лог. Ді­ти – 20-рі­чний Свя­то­слав і Ма­рія, 19 ро­ків – сту­ден­ти. Во­дить автомобіль Fiat Doblo й еле­ктро­ску­тер Aima Jorney King S.

Що­ро­ку з 2006-го їздить на фе­сти­валь ”Джаз Ко­кте­бель”: ”Це для ме­не – то­чка ща­стя”.

Лю­бить фан­та­сти­ку: ”Кре­пко роз­ми­нає сві­до­мість. Прив­чає гну­чко спри­йма­ти ре­аль­ність”. Улю­бле­на музика: кон­церт ”Пульс” Pink Floyd 1994 ро­ку і скри­пко­вий Бах

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.