”При­су­тність Ро­сій­ської пра­во­слав­ної цер­кви в Укра­ї­ні –

Krayina - - УКРА ЇНА -

остан­ній ін­стру­мент впли­ву на неї. І він на­чи­сто зни­кає. Укра­ї­на для Крем­ля про­гра­на. Втра­ча­ю­ться 12 ти­сяч па­ра­фій і мі­льяр­ди ру­блів до­хо­ду. РПЦ пе­ре­стає бу­ти най­чи­слен­ні­шою цер­квою. Із Гун­дя­є­ва (прі­зви­ще ро­сій­сько­го па­трі­ар­ха Ки­ри­ла. – Кра­ї­на) по­си­плю­ться ді­а­ман­ти, а мо­жли­во, ще й зні­муть дер­жав­ну охо­ро­ну. Ну, а чо­го во­ни хо­ті­ли? Укра­їн­ська цер­ква по­вер­та­є­ться в рі­дну га­вань”, – Оле­ксандр НЕВЗОРОВ, ро­сій­ський пу­блі­цист

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.