Бі­ля ба­сей­ну скан­ду­є­мо ”Сла­ва Укра­ї­ні!”

Krayina - - УКРА ЇНА -

від­пус­тку не­за­бу­тньою. Хо­ди­мо у фут­бол­ках із три­зу­бом, го­во­ри­мо укра­їн­ською. У ре­сто­ра­ні на обі­дах го­ло­сно смі­є­мо­ся з мо­ска­лів. Бі­ля ба­сей­ну скан­ду­є­мо ”Сла­ва Укра­ї­ні!”, – про­дов­жує Олег. – Ду­ма­ли, хоч якась ре­а­кція від них іти­ме. Але їх хоч ба­га­то, а бо­я­гу­зи. Зир­ка­ють тіль­ки на нас спі­дло­ба, а ска­за­ти щось – ки­шка тон­ка. На­віть, як нап’ються всі­єю ком­па­ні­єю у дро­ва – спра­цьо­вує ін­стинкт са­мо­збе­ре­же­н­ня, об­хо­дять нас сто­ро­ною. Та я їх мо­жу зро­зу­мі­ти. Ма­лі, ху­ді. Ну що во­ни про­ти нас зро­блять? Єги­птя­ни то все ба­чать. Хи­хо­тять. Теж ро­сі­ян не лю­блять.

Зна­йо­мий від­по­чи­ває ти­ждень. По при­льо­ту в Ки­їв пе­ре­пи­су­є­мо­ся у Viber.

”Ро­сі­я­ни там да­лі ли­ши­ли­ся, бо пу­тів­ки в них 10-ден­ні, – пи­ше Олег. – Як ми з хло­пця­ми сі­ли в ав­то­бус до ае­ро­пор­ту і він ру­шив від го­те­лю – по­ви­бі­га­ли нас ”про­во­джа­ти”. Гор­ла­ни­ли услід”. ”Що са­ме?” – пи­таю. ”Хо­хлы не­до­де­лан­ные! Еще раз здесь уви­дим – ра­зор­вем!”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.