За два ро­ки зни­щи­ли го­дин­ни­ків на 500 міль­йо­нів до­ла­рів

СПАЛЮЮТЬ МАЙ­ЖЕ ВСІ НЕПРОДАНІ ЕЛІТНІ ШКІРЯНІ СУМКИ

Krayina - - СВ ІТ - текст: Окса­на СНІГУР

Бренд Burberry за­явив, що біль­ше не зни­щу­ва­ти­ме ре­чей із по­пе­ре­дніх ко­ле­кцій. Торік спа­ли­ли одя­гу й аксе­су­а­рів на 40 міль­йо­нів до­ла­рів. Пар­фу­ми та ко­сме­ти­ку роз­да­ви­ли. Пі­сля про­те­стів еко­акти­ві­стів ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ком­па­нії по­обі­цяв, що цю пра­кти­ку при­пи­нять. І від­мов­ля­ться від на­ту­раль­но­го ху­тра. У ви­ро­бни­цтві ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть що­най­мен­ше 48 від­со­тків еле­ктро­енер­гії з від­нов­лю­ва­них дже­рел. Обріз­ки шкі­ри від­да­ва­ти­муть для пе­ре­роб­ки. З них ви­го­тов­ля­ти­муть аксе­су­а­ри

Г’яда ВАЛЬДЖОНІ, 43 ро­ки, спе­ці­а­ліст із під­бо­ру то­ва­ру, Мі­лан, Іта­лія:

– У МІЛАНІ Є ЛЮДИ, ЯКІ ВІД­СТЕ­ЖУ­ЮТЬ ПРО­ДА­ЖІ BURBERRY.

Щой­но за­кін­чу­є­ться тор­гів­ля ре­ча­ми з ко­ле­кції, їх за­би­ра­ють. То­ді є зниж­ки. На сумку за 3 тисячі єв­ро про­по­ну­ва­ли ски­ну­ти 500. Кіль­ка се­зо­нів змен­шу­ва­ли ці­ни на тре­ти­ну. Але по­тім від ці­єї пра­кти­ки від­мо­ви­ли­ся. Бренд на­ма­га­є­ться уни­кну­ти ми­слив­ців за зниж­ка­ми й не­кон­тро­льо­ва­них на­тов­пів у ма­га­зи­нах. З по­ча­тку року ста­ло по­мі­тно: Burberry пра­гне пе­ре­орі­єн­ту­ва­ти­ся. За­яви­ли, що про­даж но­вої ко­ле­кції від­кри­ють в Instagram. Роз­по­ча­ли кіль­ка еко­ло­гі­чних іні­ці­а­тив. Від­мо­ви­ли­ся від найу­пі­зна­ва­ні­шо­го кар­та­то­го ві­зе­рун­ка. Цей образ над­то роз­ти­ра­жо­ва­ний. Су­ди з ма­лень­ки­ми швей­ни­ми ком­па­ні­я­ми ні­чо­го не да­ли. Усі спра­ви за­кри­ли. Змен­ши­ли ро­змір пре­тен­зій до ки­тай­ської ком­па­нії Alibaba, що тор­гує в ін­тер­не­ті. Там про­да­ва­ли по­над дві тисячі то­ва­рів із та­ким ма­люн­ком. А ідея лю­ксо­вих брен­дів – в екс­клю­зив­но­сті. Ні­хто не купуватиме сумку за 7 ти­сяч єв­ро, якщо з подібною вже хо­дить пів-Єв­ро­пи. Люди, які мо­жуть за­пла­ти­ти та­кі гро­ші, хо­чуть бу­ти пер­ши­ми. Зго­дом но­вий ві­зе­ру­нок так са­мо за­по­зи­чать ки­тай­ці. Але це ста­не­ться десь че­рез рік.

Ре­чі зни­щу­ва­ти­муть. Але аку­ра­тні­ше. Бу­ли спроби збе­рі­га­ти їх на скла­дах. Пра­ців­ни­ки кра­ли і пе­ре­про­ду­ва­ли. Зни­ще­н­ня за­ма­ску­ють під пе­ре­роб­ку. Не мо­же бу­ти й мо­ви, щоб лю­ксо­вий бренд пе­ре­да­вав свій одяг на бла­го­дій­ність чи у дис­конт-цен­три. Chanel, Dior, Gucci й Givenchy від пра­кти­ки ма­со­во­го спа­лю­ва­н­ня від­мо­ви­лись кіль­ка ро­ків то­му. Ре­чі про­по­ну­ють із ве­ли­ки­ми зниж­ка­ми спів­ро­бі­тни­кам, жур­на­лі­стам, сти­лі­стам. Роз­си­ла­ють по­да­рун­ки бло­ге­рам, зна­ко­вим лю­дям у сві­ті мо­ди.

Йо­хан КАРЛС, 51 рік, кри­зо­вий ме­не­джер, Же­не­ва, Швей­ца­рія:

– CARTIER, MONTBLANC І PIAGET ЗА ДВА РО­КИ ЗНИ­ЩИ­ЛИ НЕПРОДАНИХ ГО­ДИН­НИ­КІВ НА ПО­НАД 500 МІЛЬ­ЙО­НІВ ДО­ЛА­РІВ. Брен­ди

на­ле­жать швей­цар­сько­му кон­цер­ну Richemont. Там зро­би­ли ве­ли­кі став­ки на ри­нок Азії. 2014-го там­те­шні про­да­жі ста­но­ви­ли 40 від­со­тків за­галь­но­го об­ся­гу. Го­дин­ни­ки ці­єї ка­те­го­рії та елі­тне ві­скі бу­ли най­по­пу­ляр­ні­ши­ми по­да­рун­ка­ми чи­нов­ни­кам ви­со­ко­го ран­гу в Ки­таї. Із 2015-го по­ча­ли­ся аре­шти ко­ру­пціо­не­рів. Кон­фі­ско­ва­не май­но де­мон­стру­ва­ли на всю кра­ї­ну. Май­же всю­ди фі­гу­ру­ва­ли ці го­дин­ни­ки.

У ком­па­нії зро­зумі­ли: ці ре­чі з юве­лір­них ма­га­зи­нів по­чнуть спро­ду­ва­ти зна­чно де­шев­ше. З’явилися про­по­зи­ції на еле­ктрон­них ау­кціо­нах. Го­дин­ник, що ко­шту­вав ти­ся­чу єв­ро, про­по­ну­ва­ли за 400. Ви­рі­ши­ли: стра­те­гі­чно ви­гі­дні­ше ску­пи­ти їх, щоб во­ни не обва­ли­ли цін. Для та­ких брен­дів ва­жли­во, аби по­пит пе­ре­ви­щу­вав про­по­зи­цію.

Кла­си­чні го­дин­ни­ки пе­ре­на­пра­ви­ли до ін­ших ма­га­зи­нів. Се­зон­ні та мо­де­лі під за­мов­ле­н­ня – на пе­ре­роб­ку. Ком­па­нія за­зна­ла ве­ли­ких зби­тків. За рік-два во­ни ви­рів­ня­ють си­ту­а­цію. Один із ди­ре­кто­рів пі­шов у від­став­ку, але отри­мав хо­ро­шу ком­пен­са­цію.

Елітним годинникам важ­ко втримати ні­шу. Мо­лодь пе­ре­хо­дить на електронні. За­ці­ка­ви­ти її кла­си­чни­ми важ­ко. У Richemont ви­рі­ши­ли на­по­ля­га­ти на екс­клю­зив­но­сті. Ду­же обме­же­но про­да­ю­ться на еле­ктрон­них пла­тфор­мах. На­йма­ють най­зу­ба­ті­ших юри­стів ка­ра­ти за про­даж під­ро­бок і ви­ро­бів без офі­цій­но­го до­зво­лу. Ви­гра­ли спра­ви про­ти Amazon, Ebay і Alibaba. Шен­нон КАСТРЕ, 37 ро­ків, еко­лог, Ма­дрид, Іспа­нія:

– ЗНА­ЙШЛИ НЕ­ВЕ­ЛИ­КИЙ СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНИЙ ЗА­ВОД В ІСПА­НІЇ, КУ­ДИ МА­ГА­ЗИ­НИ ЗВОЗИЛИ НЕПРОДАНЕ.

Ду­же ве­ли­кі об­ся­ги при­бу­ва­ють із мас-мар­ке­тних брен­дів. Ча­сти­ну пе­ре­да­ють на бла­го­дій­ність, тро­хи – у дис­конт-цен­три, але біль­шість спалюють. Це ве­ли­че­зне мар­ну­ва­н­ня ре­сур­сів. Май­же всі непродані елітні шкіряні сумки спалюють. Бо­ро­ти­ся з цим не виходить. Louis Vuitton пе­ре­да­вав для бла­го­дій­них про­да­жів се­рію ша­ли­ків. Але про­ха­н­ня про сумки про­і­гно­ру­вав. Це прин­ци­по­во для брен­ду.

НІ­ХТО НЕ КУПУВАТИМЕ СУМКУ ЗА СІМ ТИ­СЯЧ ЄВ­РО, ЯКЩО З ПОДІБНОЮ ВЖЕ ХО­ДИТЬ ПІВ-ЄВ­РО­ПИ

ЕЛІТНИМ ГОДИННИКАМ ВАЖ­КО ВТРИМАТИ НІ­ШУ. МО­ЛОДЬ ПЕ­РЕ­ХО­ДИТЬ НА ЕЛЕКТРОННІ

Ре­чі брен­ду Louis Vuitton ви­став­ле­ні на про­даж у ма­га­зи­ні RealReal у ра­йо­ні Со­хо в Нью-Йорку, США. То­ва­ри мо­жна за­мо­ви­ти на сай­ті. До­став­ля­ють по всьо­му сві­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.