Оле­ксандр СОСНИЦЬКИЙ

Krayina - - ЩОДЕННИК -

На­ро­див­ся 3 кві­тня 1971 року у се­лі Со­фі­їв­ка (до 2016-го – Ар­те­мів­ка) Ко­стян­ти­нів­сько­го ра­йо­ну на До­неч­чи­ні. Ба­тько – зоо­те­хнік, ма­ти – вчи­тель істо­рії, пра­цю­ва­ла за­ву­чем.

За­кін­чив еко­но­мі­чний фа­куль­тет Хар­ків­сько­го дер­жав­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ва­си­ля До­ку­ча­є­ва. Пра­цю­вав бри­га­ди­ром у кол­го­спі ”Укра­ї­на”. ”Звіль­нив­ся, бо був не­зго­дний із без­го­спо­дар­ні­стю і за­гни­ва­н­ням. По­я­снив го­ло­ві кол­го­спу, ко­ли йо­го по­са­дять. Бо кра­сти так, як ро­бив це він, не мо­жна”. Вла­шту­вав­ся еко­но­мі­стом у ви­ро­бни­чий цех. ”Був ві­чно зби­тко­вим. Я по­про­сив ди­ре­кто­ра від­да­ти цех ме­ні в управ­лі­н­ня за 10 від­со­тків при­бу­тку. Без зар­пла­ти. Той по­го­див­ся. При­бу­ток з’явив­ся на дру­гий мі­сяць. Ко­ли мої за­ро­бі­тки ся­гну­ли 700–1000 до­ла­рів – ви­пла­ти при­пи­ни­лись. Ті до­мов­ле­но­сті ні­чим не бу­ли під­крі­пле­ні. Це Дон­бас”.

Від­слу­жив 365 днів стро­ко­вої слу­жби – з 13 гру­дня по 13 гру­дня. Пра­цю­вав у кон­суль­та­цій­но­му від­ді­лі й управ­лін­ні роз­слі­ду­вань Ко­стян­ти­нів­ської по­да­тко­вої ін­спе­кції. Звіль­нив­ся, по­зи­чив 2300 до­ла­рів і по­чав вла­сну спра­ву з оброб­ки скла.

14 кві­тня 2014-го ви­віз сім’ю із за­хо­пле­ної бо­йо­ви­ка­ми Ко­стян­ти­нів­ки (мі­сто звіль­ни­ли сили АТО за три мі­ся­ці. – Кра­ї­на) до Ки­є­ва. То­го ж року пі­шов во­ю­ва­ти. Пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції у жов­тні 2015 року по­вер­нув­ся в бі­знес.

За­ймав­ся гре­ко-рим­ською бо­роть­бою. По­стій­но від­ві­дує спорт­зал.

20-рі­чним одру­жив­ся з одно­кур­сни­цею На­та­лі­єю. Во­на за­йма­є­ться аква­рі­у­мі­сти­кою. Ма­ють трьох до­ньок. На­та­лії 27 ро­ків, жи­ве в Ко­стян­ти­нів­ці. 18-рі­чна Лі­лія вчи­ться в Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка на еко­но­мі­ста. Со­ло­мія пі­шла в пер­ший клас. У 38 ро­ків про­бив лі­ве ву­хо. ”Донь­ка ку­пи­ла се­реж­ки для то­ва­ри­ша. Одну по­да­ру­ва­ла йо­му – дру­гу ме­ні. Є в цьо­му щось ко­за­цьке”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.